Obavještenje o nabavci-usluge

Izrada izvedbenog projekta bazena zatvorenog tipa u ulici A.Šaćirbegović I. UGOVORNI ORGAN

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA

Općina Novo Sarajevo
Zmaja od Bosne broj 55
71 000 SARAJEVO
kontakt osoba:Nović Nevresa
tel: 033 492 132
fax: 492 331
e-mail: novicn@novosarajevo.ba

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE

Kao pod I.1.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI DOKUMENTACIJA

Kao pod I.1., Služba za stambene i komunalne poslove, poslove obnove, razvoja i zaštite okoliša, soba 111

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE / ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE

Općina Novo Sarajevo , Zmaja od Bosne 55 (Protokol)

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA

I.5.a. Upravni organ
I.5.b. Na lokalnom nivou

II. PREDMET UGOVORA

II.1. VRSTA UGOVORA: usluge

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM ? (član 32 ZJN) Ne

II.3. NAZIV / REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA? Zaključak Načelnika općine 02-14- 1139/08

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA :

Izrada izvedbenog projekta bazena zatvorenog tipa u ulici A.Šaćirbegović, a prema urbanističko-tehničkim uslovima iz urbanističke saglasnosti i usvojenom idejnom projektu.

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I / ILI OBIM UGOVORA
Površina objekta za koji se radi projekat je cca 1.100 m2.
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA

Općina Novo Sarajevo, ulica A.Šaćirbegović, MZ Hrasno.
II.7. PODJELA NA LOTOVE : Ne

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? Ne

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA

Maksimalan rok za izradu projekta je 60 dana.
III. PRAVNE , EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU : nije potrebna
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU: Nema
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (čl. 16 ZJN),

Ponuđač je dužan, ukoliko bude izabran, obezbijediti bankovnu garanciju za dobro izvršenje ugovora u iznosu 10% od vrijednosti ugovora.

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA : Nema
III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE – LIČNA SITUACIJA : Dokumenti kojima ponuđač dokazuje da se na njega ne odnosi nijedan od slučajeva navedenih u članu 23. ZJN, na način i u formi kako je naznačeno u tendereskoj dokumentaciji.

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE – SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (čl.24 ZJN) :
Dokumenti o registraciji ponuđača za obavljanje relevantne djelatnosti, kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji, Rješenje nadležnog organa o ispunjavanju uslova za početak obavljanja djelatnosti na osnovu čl.7 Zakona o privrednim društvima.

III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE- EKONOMSKO FINANSIJSKA PODOBNOST : (čl.25 ZJN)
Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji.

III.8. USLOVI ZA UČEŠĆE – TEHNIČKA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST :
Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji.

IV. POSTUPAK

IV.1. VRSTA POSTUPKA: Otvoreni

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (čl.34 ZJN)
Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niže navedenih kriterija:
1. Ukupna cijena ………. 70 %
2. Rok izvršenja ……… 30 %

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMAĆEG : (čl.20 UPZ)
Da, na način i pod uslovima kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji.
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (čl. 18 ZJN)
Može se obezbjediti kao pod I.1. u sobi 111.
Uplata za tendersku dokumentaciju za izvedbeni projekat zatvorenog bazena je 100,00 KM i uplaćuje se na račun Općine Novo Sarajevo broj: 3380002210023628, kod Uni Credit banke ili na blagajni Općine. (vrsta prihoda 722 439, šifra općine 079)

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE: (čl. 8 ZJN)
Ponude se podnose na jednom od službenih jezika BiH.
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA / ZAHTJEVA ZA UČEŠĆE : 14.7.2008. godine u 13 sati.
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUÐAČ DUŽAN OBEZBJEDITI
90 dana nakon roka za dostavu ponude.

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (čl.33 ZJN, čl. 13 UPZ)

Datum: 14.7.2008. godine u 1315 sati
Mjesto: u zgradi Općine Novo Sarajevo, sala za vjenčanja.

V. DODATNE INFORMACIJE