Obavještenje o nabavci-usluge

Predmet otvorenog postupka je nabavka usluge : Iznajmljivanje pristupa internetu Predmet otvorenog postupka je nabavka usluge : Iznajmljivanje pristupa internetu

I. UGOVORNI ORGAN

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovina
Kanton Sarajevo
Grad Sarajevo
Općina Novo Sarajevo, Zmaja od Bosne broj 55, 71 000 SARAJEVO
Transakcijski račun:1610000019280022
Identifikacijski broj:4200558710008
Identifikacijski broj PDV: 200558710008
Kontakt osoba: Piplica Zoran
tel: 492 191
e-mail: novosarajevo@novosarajevo.ba, https://www.novosarajevo.ba/ – link javne nabavke

1.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE – Kao pod I.1

1.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI DOKUMENTACIJA – Kao pod I.1

1.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE – Općina Novo Sarajevo , Zmaja od Bosne br. 55 (Protokol)

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA
I.5.a. Upravni organ
I.5.b. Na lokalnom nivou

II. PREDMET UGOVORA

II.1. VRSTA UGOVORA: Usluge

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM ? (član 32ZJN) Da

II.3. NAZIV / REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG
ORGANA? – Zaključak o pokretanju javne nabavke broj: 02-14- 2128 / 08

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA : Iznajmljivanje pristupa internetu

II. 5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I / ILI OBIM UGOVORA

Iznajmljivanje pristupa internetu

Specifikacija za predmetnu uslugu opisana detaljno u tenderskoj dokumentacji.

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA – Općina Novo Sarajevo

II. 7. PODJELA NA LOTOVE: Ne

II . 8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? Ne

II. 9 TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA – Ugovor se sklapa od 01.03.2009. god. do 31.12.2011. god.

III. PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (član 16 ZJN) Opisano u tenderskoj

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU(član 16 -17 UPZ) Opisano u tenderskoj

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA – Opisano u tenderskoj

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 19 UPZ) Opisano u tenderskoj

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE – LIČNA SITUACIJA (član 23 ZJN) Dokazi iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama, detaljnije opisano u tenderskoj.

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE – SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (član 24 ZJN)
Opisano u tenderskoj dokumentaciji

III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE- EKONOMSKO FINANCIJSKA PODOBNOST (član 25 ZJN) Opisano u tenderskoj dokumentaciji

III.8. USLOVI ZA UČEŠĆE – TEHNIČKA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26 ZJN)
Dokazi iz Člana 26. Zakona o javnim nabavkama, detaljnije opisano u tenderskoj.

III.9. DISKVALIFIKACIJA PO OSNOVU SUKOBA INTERESA ILI KORUPCIJE ( član 27 ZJN )
Dokazi iz Člana 27. Zakona o javnim nabavkama, Izjava ponuđača, detaljnije opisano u tenderskoj.

IV. POSTUPAK

IV.1. VRSTA POSTUPKA Odabrani postupak : Otvoreni postupak.

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34 ZJN)

– Cijena usluge na mjesečnom nivou 60 %
– Servis i podrška 40 %

Detaljna specifikacija kriterija za ocjenjivanje ponuda data u tenderskoj dokumentaciji.

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMAĆEG (član 20 UPZ) Da – Opisano u tenderskoj

IV. 4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (član 18 ZJN)

– Preuzimanje tenderske dokumentacije, Općina Novo Sarajevo III sprat soba 301, telefon: 492 191
– Dokumentacija se može preuzeti do 23.01.2009. do 15,00 časova
– Tenderska dokumentacija se naplaćuje 20, 00 KM, a može se uplatiti na transakcijski račun ili na blagajni općine soba 308, III sprat, radnim danima od 08,00 do 16,00 časova.

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE, (član 8 ZJN) Službeni jezik BiH

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA, Prijave se primaju do: 05.02.2009. godine, do 14.00 časova

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUÐAČ DUŽAN OBEZBJEDITI
Minimalno 90 dana nakon otvaranja ponuda

IV.8 DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
05.02.2008. godine, u 14,15 časova, Zgrada Općine Novo Sarajevo, sala za vjenčanja, prizemlje

V. DODATNE INFORMACIJE

Kao pod I.1
Objavljeno 12.01.2009. godine