Obavještenje o nabavci

Radovi: Izvođenje radova na zaštiti otvora na objektu „Boško Buha“ u ul.Grbavička na području MZ Grbavica I, Općina Novo Sarajevo. I. UGOVORNI ORGAN

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA

Općina Novo Sarajevo
Ulica Zmaja od Bosne broj 55
71 000 SARAJEVO
kontakt osoba: Alisa Hrvat
tel: 033 492 131
fax: 033 492 331

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE

Kao pod I.1.

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI DOKUMENTACIJA

Kao pod I.1., Služba za stambene i komunalne poslove, poslove obnove, razvoja i zaštite okoliša, soba 111

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE / ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE

Općina Novo Sarajevo, Zmaja od Bosne 55 (Protokol)
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA

I.5.a. Upravni organ
I.5.b. Na lokalnom nivou

II. PREDMET UGOVORA

II.1. VRSTA UGOVORA: Radovi

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM ? (član 32 ZJN) Ne

II.3. NAZIV / REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA?
Zaključak Načelnika općine broj 02-14-1340/08

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA :

Potrebno je izvršiti zatvaranje otvora armaturnim mrežama sa ramovima. Nakon zatvaranja otvora potrebno je izvršiti finalno čišćenje objekta.
Sve ostalo prema predmjeru radova.

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I / ILI OBIM UGOVORA

Prema predmjeru radova.

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA

Područje Općine Novo Sarajevo, MZ Grbavica I.
II.7. PODJELA NA LOTOVE: Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? Ne

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA

Max. 20 dana.
III. PRAVNE , EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU: Ne
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU: Ne
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA: Da

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA : Nema
III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE – LIČNA SITUACIJA : Dokumenti kojima ponuđač dokazuje da se na njega ne odnosi nijedan od slučajeva navedenih u članu 23. ZJN, na način i u formi kako je naznačeno u tenderskoj dokumentaciji.

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE – SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (čl.24 ZJN) :
Dokumenti o registraciji ponuđača za obavljanje relevantne djelatnosti, kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji.

III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE- EKONOMSKO FINANSIJSKA PODOBNOST : (čl.25 ZJN)
Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji.

III.8. USLOVI ZA UČEŠĆE – TEHNIČKA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST :
Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji.

IV. POSTUPAK

IV.1. VRSTA POSTUPKA: Konkurentski zahtjev sa dodatnim objavljivanjem obavještenja.
.
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (čl.34 ZJN)
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude.

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMAĆEG : (čl.20 ZJN)
Da, na način i pod uslovima kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji.

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (čl.18 ZJN)
Može se obezbjediti kao pod I.1. u sobi 111.

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE: (čl.8 ZJN) Ponude se podnose na jednom od službenih jezika BiH.
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA / ZAHTJEVA ZA UČEŠĆE : 26.08.2008. godine u 12 sati.

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUÐAČ DUŽAN OBEZBJEDITI
Minimalni rok opcije ponude je 90 dana nakon roka za podnošenje ponuda.

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (čl.33 ZJN, čl.13 UPZ)

Datum: 26.08.2008. godine u 12;15 sati.

Napomena:
Oglas je objavljen 11.8.2008. godine