Obavještenje o poništenju postupka javne nabavke

Sukcesivna isporuka prehrambenih proizvoda I.UGOVORNI ORGAN

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA
Općina Novo Sarajevo
Zmaja od Bosne broj 55
71000 Sarajevo
kontakt osoba: Grabovac Ivan
tel:492- 377
e-mail:
I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA

1.2.a. Organ uprave
1.2.b. Na lokalnom nivou

II. PREDMET UGOVORA

II.1.VRSTA UGOVORA: Robe

II.2. NAZIV POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD OPĆINE NOVO SARAJEVO
Sukcesivna isporuka prehrambenih proizvoda
II.3. OPIS PREDMETA UGOVORA
Sukcesivna isporuka prehrambenih proizvoda za potrebe Općine Novo Sarajevo
II.4. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST
97.000,00 KM
III. POSTUPAK

III.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
III.2. RAZLOG PONIŠTENJA POSTUPKA DODJELE UGOVORA (12 ZJN)
Broj primljenih prihvatljivi ponuda je manji od tri i ne osigurava stvarnu konkurenciju za planirani ugovor
IV. DODATNE INFORMACIJE

IV.1. DATUM PONIŠTENJA
02.12.2008 god.

IV.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA
JEDNA (1)

IV.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVLJENO OBAVJEŠTENJE U “SLUŽBENOM GLASNIKU BiH”:
Da Službeni glasnik BIH broj 88a/08 od 03.11.2008.god.

Objavljeno 13.1.2009. godine