OBAVJEŠTENJE

Skupština udruženja pravobranilaca Federacije Bosne i Hercegovine Dana, 03. juna 2005.godine. u Banja Luci je održana Skupština Udruženja/Udruge Pravobranilaca/Pravobranitelja Federacije Bosne i Hercegovine kojom je predsjedavao predsjednik Skupštine Udruženja F BiH Amir Mehmedagić. Skupštini ovog udruženja/Udruge prisustvovali su Državni pravobranilac i pomoćnik Ministra pravde Republike Srpske, Kantonalni i Općinski Pravobranioci/Pravobranitelji Federacije Bosne i Hercegovine kao i pravobranioci iz Opština RS-a.

Na ovoj sjednici po dnevnom redu trebalo je izglasati formiranje Državnog udruženja/Udruge Bosne i Hercegovine sa svim tijelima koji su predviđeni Statutom Državnog Udruženja/Udruge Bosne i Hercegovine, a po zaključku sa Skupštine Udruge održane dana, 21.aprila/travnja 2005.godine u Mostaru. Obzirom na prijedlog Pravobranioca RS-a da se ide prvo na organizovanje Udruženja Pravobranilaca RS-a i nakon duge rasprave zaključeno je da se do jeseni realizuje zaključak oko formiranja Udruženja Pravobranilaca RS-a i onda započne aktivnost u vezi formiranja Državnog Udruženja. Obrazovan je Inicijativni odbor od 9. članova koji će pripremiti akte u cilju obrazovanja navedenog Udruženja.

Share Follow View