Obavjestenje o dodjeli Okvirnog sporazuma – usluge

Pružanje usluga objavljivanja oglasa (konkursa) , čestitki i osmrtnica I.UGOVORNI ORGAN

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA
Općina Novo Sarajevo
Zmaja od Bosne broj 55
71000 Sarajevo
kontakt osoba: Sead –Abdurrahman Kalabić i Ivan Grabovac
tel:033/492-185, 033 492 -377
e-mail:

I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA
1.2.a. Organ uprave
1.2.b. Na lokalnom nivou

II. PREDMET UGOVORA

II.1.VRSTA UGOVORA: Usluge

II.2. NAZIV POD KOJIM SE KONKRETAN UGOVOR VODI KOD OPĆINE NOVO SARAJEVO
Pružanje usluga objavljivanja oglasa (konkursa) , čestitki i osmrtnica
LOT:-1 za tiraž do 10.000 primjeraka
LOT:-2 za tiraž do 30.000 primjeraka
LOT:-3 za tiraž preko 50.000 primjeraka

II.3. OPIS PREDMETA UGOVORA
Pružanje usluga objavljivanja oglasa (konkursa) , čestitki i osmrtnica
LOT:-1 za tiraž do 10.000 primjeraka
LOT:-2 za tiraž do 30.000 primjeraka
LOT:-3 za tiraž preko 50.000 primjeraka

II.4. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST
250.000,00 KM

III. POSTUPAK
III.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
III.2. KRITERIJA ZA DODJELU OKVIRNOG SPORAZUMA (član 34. ZJN)
Najniža cijena tehnički prihvatljive ponude

IV. DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
Broj okvirnog sporazuma
Za LOT: 1 – 02-14- 1755/09
Za LOT: 2 – 02-14- 1754/09
Za LOT: 3 – 02-14- 1753/09

IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONUÐAČA

Za LOT :1

Organizacija:”MAX MUSIC COMPANY“d.o.o.
Poštanski broj: 71000
Adresa: Ul.Bistrik br.9
Identifikacioni broj:4200520150009
Grad: Sarajevo
Fax: 033/ 254-321
Telefon 033/ 254-300
Internet adresa(Web):
Elektronska pošta (e-mail):

Za LOT :2

Organizacija:”OSLOBOÐENJE“d.o.o.
Poštanski broj: 71000
Adresa: Ul.Džemala Bijedića 185
Identifikacioni broj:4200492600001
Grad: Sarajevo
Fax: 033/ 472-901
Telefon 033/ 472-899
Internet adresa(Web):
Elektronska pošta (e-mail):

Za LOT :3

Organizacija:”AVAZ ROTO PRESS“d.o.o.
Poštanski broj: 71000
Adresa: Ul. Ul.Džemala Bijedića 185
Identifikacioni broj:4200934630002
Grad: Sarajevo
Fax: 033/ 281-441
Telefon 033/ 281-471
Internet adresa(Web):
Elektronska pošta (e-mail):

IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I
NAJNIŽOJ/NAJVIŠOJ CIJENI PRIMLJENIH PONUDA
ZA LOT:1
Cijena najuspješnije ponude:
52.123,55 KM
Cijena najniže ponude:
52.123,55 KM
Cijena najviše ponude:
52.123,55 KM

ZA LOT:2
Cijena najuspješnije ponude:
93.202,69 KM
Cijena najniže ponude:
93.202,69 KM
Cijena najviše ponude:
93.202,69 KM

ZA LOT:3
Cijena najuspješnije ponude:
98.360,27 KM
Cijena najniže ponude:
98.360,27 KM
Cijena najviše ponude:
98.360,27 KM

V. DODATNE INFORMACIJE

V.1. DATUM ZAKLJUČENJA OKVIRNOG SPORAZUMA
ZA SVE LOTOVE
26. 06. 2009.god.
V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA:
ZA SVE LOTOVE
1(jedna)
V.3. DA LI JE ZA OVAJ UGOVOR BILO OBJAVLJENO OBAVJEŠTENJE U “SLUŽBENOM GLASNIKU BiH”:

DA Službeni glasnik BIH broj 34/09 od 04.05.2009. god.