Obavještenje Službe za oblast boračko invalidske zaštite Općine Novo Sarajevo

Obavještavaju se boračka udruženja sa statusom od posebnog interesa i društvenog  značaja za Općinu Novo Sarajevo,  kojima su putem Općine Novo Sarajevo odobrena budžetska sredstva za rad udruženja za 2018. godinu, da ukoliko to do danas nisu učinili, obavezni su podnijeti izvještaj o utrošku odobrenih sredstava najkasnije do 15.01.2019. godine.

Obaveza podnošenja izvještaja je utvrđena Odlukom o kriterijima, uslovima i načinu utvrđivanja boračkih udruženja sa statusom od posebnog interesa i društvenog značaja za Općinu Novo Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 23/17) i Odlukom o utvrđivanju visine finansijskih sredstava za sufinansiranje boračkih udruženja od posebnog interesa i društvenog značaja za Općinu Novo Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/18). Obaveza podnošenja izvještaja je bila navedena i u ugovorima koje su prilikom realizacije sredstava potpisivali korisnici.

Korisnici sredstava koji ne dostave narativni i finansijski izvještaj o utrošku odobrenih budžetskih sredstava sa odgovarajućom dokumentacijom ne mogu biti prihvaćena za finansiranje / sufinansiranje rada, programa ili projekata u narednom periodu.

Ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije možete se direktno obratiti Službi za oblast boračko invalidske zaštite Općina Novo Sarajevo ili na telefon 033-492-103 ili 033-492-105.

Share Follow View