Oblast potpore boračkoj populaciji

Općina Novo Sarajevo, za oblast potpore boračkoj populaciji  u 2018. godini, izdvojila je 382.290 KM.

U skladu sa Odlukom o  kriterijima za raspodjelu sredstava iz Fonda boračko – invalidske zaštite iz člana 1. i 2. Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica, prošle godine, pravo na pomoć ostvarila su lica u stanju socijalne potrebe i ratni vojni invalidi I grupe 100% vojnog invaliditeta. Sredstva su usmjerena i za pomoć u liječenju teških bolesti, u slučaju smrti, te za pomoć u školovanju i prekvalifikaciji. Općina je, za ove namjene, izdvojila 150.000 KM.  Novčanu  pomoć dobilo je i 100 korisnika porodične invalidnine.

Općina Novo Sarajevo svake godine dodjeljuje stipendije za djecu bez oba roditelja, koja se nalaze na redovnom školovanju i imaju prebivalište na području općine,  u iznosu od 100 KM mjesečno za jednu školsku godinu (12 mjeseci).  Za 46 djece  koja se nalaze na  redovnom školovanju  u skladu sa odlukom Općinskog vijeća  dodjeljena je pomoć, za što je ukupno izdvojeno 55.200 KM.

U skladu sa Odlukom OV za  podršku u radu i realizaciju aktivnosti za 6 boračkih udruženja  sa statusom od posebnog interesa i društvenog značaja za Općinu Novo Sarajevo raspoređena su sredstva u iznosu od 70.000 KM.

U prošloj godini, podršku  u realizaciji dobili su projekti koji se odnose na poboljšanje kvaliteta života boračkih kategorija, te očuvanje i promociju vrijednosti odbrambeno – oslobodilačkog rata 1992-1995. godina i NOR-a 1941-1945. godine.