Odluka

o prihvatanju Ugovora i aneksa Ugovora o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću Sarajevska regionalna razvojna agencija “SERDA” Na osnovu člana 29. Zakona o lokalnoj samoupravi Prečišćen tekst (Službene novine Kantona Sarajevo broj 22/00) i člana 18 stav 1 alineja 4 Statuta Općine Novo Sarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo broj 12/02) Općinsko vijeće Novo Sarajevo na 32. sjednici održanoj dana 27.03.2003.godine donijelo je:

ODLUKU

o prihvatanju Ugovora i aneksa Ugovora o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću Sarajevska regionalna razvojna agencija “SERDA”

I

Prihvata se Ugovor o zaključivanju Ugovora o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću Sarajevska regionalna razvojna agencija “SERDA”.

II

Prihvata se aneks Ugovora o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću Sarajevska regionalna razvojna agencija “SERDA”.

III

Ovlašćuje se načelnik Općine Novo Sarajevo da potpiše Ugovor iz tačke I i aneks Ugovora iz tačke II ove Odluke.

IV

Općina Novo Sarajevo prihvatanjem Ugovora i aneksa Ugovora preuzima prava i obaveze suosnivača Društva sa ograničenom odgovornošću Sarajevska regionalna razvojna agencija “SERDA”.

V

Sredstva za temeljni ulog iz člana 9. i 10. Ugovora obezbijediće se iz Budžeta Općine Novo Sarajevo.

VI

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u Službenim novinama Kantona Sarajevo.

Broj: 01-14-664/03
Sarajevo, 27.03.2003.godine

PREDSJEDAVAJUĆI OPĆINSKOG VIJEĆA
NOVO SARAJEVO
Ibro Čomić, graf.ing.