Odluka

o izvršavanju Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2003.godinu Na osnovu člana 36. Zakona o proračunima-budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine, broj 20/98), i 18.stav.1.alineja 4. Statuta Općine Novo Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 12/02) Općinsko vijeće na 32. sjednici održanoj dana 27.03.2003. godine donijelo je

O D L U K U

o izvršavanju Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2003.godinu

I Opće odredbe

Član 1.
Ovom Odlukom utvršuje se način izvršavanja Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2003.godinu (u daljem tekstu Budžeta), upravljanje prihodima i izdacima Budžeta te prava i obaveze Općinskog načelnika, kao korisnika budžetskih sredstava.

Član 2.
Budžet se sastoji od općeg i posebnog dijela.

Opći dio budžeta sastoji se od bilansa prihoda i izdataka, a posebni dio sadrži detaljan raspored i vrstu izdataka po budžetskim korisnicima.

U bilansu prihoda i izdataka iskazuju se porezni i neporezni prihodi i primici te izdaci utvršeni za finansiranje potreba Općine Novo Sarajevo.

II- Izvršavanje Budžeta

Član 3.
Budžetom se osiguravaju sredstva budžetskim korisnicima koji su u posebnom dijelu Budžeta odrešeni kao nosioci sredstava po pojedinim razdjelima.

Naredbodavac po izvršavanju Budžeta je Općinski načelnik.

Općinski načelnik može koristiti sredstva Budžeta samo za namjene koje su odrešene Budžetom i to do visine utvršene u posebnom dijelu Budžeta.

Izdaci koji nisu predvišeni Budžetom ili izdaci koji zahtijevaju prekoračenje planiranih stavki mogu se, na prijedlog Općinskog načelnika, podmiriti preraspodjelom sredstava sa budžetom planiranih pozicija o čemu odluku donosi Općinsko vijeće.

Član 4.
Općinski načelnik dužan je uskladiti dinamiku realizacije obaveza utvršenih Budžetom sa dinamikom priliva i odliva sredstava.
Izuzetno, usljed dinamičnijeg priliva sredstava, odnosno, ostvarenja većeg prihoda od planiranog, Općinski načelnik može Općinskom vijeću predložiti raspodjelu istih.
Prijedlog raspodjele bi se utvrdio posebnom Odlukom, a proritetno za zapošljavanje boračkih populacija, humanitarne svrhe – javne kuhinje i školstvo i ista bi bila sastavni dio budžeta.

Član 5.
Općinski načelnik, putem Službe za oblast privrede i finansija, izrašuje informacije za period I – III i I – IX, te izrašuje šestomjesečni i godišnji izvještaj o utrošku sredstava u skladu i u roku utvršenom propisima o računovodstvu budžeta.
Informacije o izvršavanju budžeta iz predhodnog stava razmatra Općinsko vijeće, a izvještaje o izvršavanju Budžeta razmatra i usvaja Općinsko vijeće.
Korisnici sredstava po grantovima – neprofitna udruženja i drugi korisnici koji nisu navedeni u ostalim odredbama ove Odluke obavezni su dostavljati Informaciju o utrošku budžetskih sredstava Općinskom načelniku i Općinskom vijeću prije dostavljanja Prijedloga budžeta Općinskom vijeću za narednu godinu.

Član 6.
Raspodjela sredstava u razdjelu 01-Općinsko vijeće, ekonomska klasifikacija 614300-Grant parlamentarnim političkim partijama vršit će se u skladu sa Odlukom Općinskog vijeća,
( ” Službene novine Kantona “, broj: 27/00 ).
Raspodjelu sredstava u razdjelu 01 – Općinsko vijeće, ekonomska klasifikacija 614300 – Grant penzionerima, vršit će Udruženje građana penzionera Novo Sarajevo, na osnovu unaprijed utvršenih kriterija, pri čemu će osnovni kriteriji biti socijalni status i zdravstveno stanje penzionera.

Raspodjela sredstva, na razdjelu 01 – Općinsko vijeće, u okviru ekonomske klasifikacije 611 – Plaće i naknade i 613 – Izdaci za materijal i usluge realizirat će se na osnovu odobrenja Općinskog načelnika a na prijedlog Sekretara Općinskog vijeća.

Raspodjela sredstva, na razdjelu 010 -Služba ua obrazovanje,kulturu, sport i informisanje, ekonomska klasifikacija 614400 – grant za JU mešunarodni centar za djecu i omladinu, vršit će se samo u slučaju da Općinsko vijeće prihvati izvještaj o radu ove ustanove za proteklu 2002.godinu i u skladu sa dinamikom ostvarenja planiranih prihoda.

Član 7.
Raspodjela sljedećih nerasporešenih tekućih grantova:

-01 – Općinsko vijeće, ekonomska klasifikacija 614300 – Projekti za zapošljavanje boračke
populacije ,
-07 – Služba za oblast boračko- invalidske zaštite, ekonomska klasifikacija 614200-Grant za
stipendiranje djece šehida, boraca i drugih i ekonomska klasifikacija 614200 – Grant djeci bez oba roditelja,
-010 – Služba za obrazovanje, ekonomska klasifikacija 614400 – Grant za edukaciju
omladine,
-012 – Služba za obnovu i razvoj, ekonomska klasifikacija 614100 – Sanacija devastiranih
stambenih jedinica ( individualnog i kolektivnog stanovanja ) i ekonomska klasifikacija 614100 – Sanacija zajedničkih dijelova objekata kolektivnog stanovanja,
vršit će se po prethodno utvršenim kriterijima.
Kriteriji za raspodjelu navedenih nerasporešenih tekućih grantova objavit će se putem sredstava javnog informisanja.
Kriterije za raspodjelu i konačnu odluku o raspodjeli donosi Općinsko vijeće na prijedlog Općinskog načelnika.

Član 8.
Raspodjela sredstava u razdjelu 02-Općinski načelnik i kabinet načelnika, ekonomska klasifikacija 614200-Tekući grant za nepredvišene izdatke vršit će se na osnovu zaključka Općinskog načelnika.

Raspodjelu sredstava na svim razdjelima u okviru ekonomske klasifikacije 614 – Tekući grantovi ako drugačije nije utvršeno ovom Odlukom, vršit će Općinski načelnik.

Općinski načelnik će po godišnjem obračunu u okviru izvještaja o izvršavanju Budžeta informisati Općinsko vijeće o utrošku sredstava iz ovog člana.

Član 9.
Postupak nabavke roba, obavljanje usluga i ustupanje radova na teritoriji Općine Novo Sarajevo kojim se sredstva osiguravaju u Budžetu općine Novo Sarajevo, vršit će se u skladu sa Uredbom o postupku nabavke roba, usluga i ustupanju radova ( ” Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine “, broj:31/98,49/02,67/02 i 6/03 ) .
Postupak nabavke roba iz predhodnog stava ovog člana provodi Komisija Općinskog načelnika za otvaranje i prihvatanje ponuda koja se sastoji od 5 ( pet ) članova. Najmanje po jedan član komisije je obavezno iz Službe za koju se vrši nabavka i iz Službe za privredu i finansije.
Za člana Komisije ne može se imenovatii Općinski načelnik, Predsjedavajući Općinskog vijeća, kao i njihovi zamjenici i pomoćnici.
Za nabavku stalnih sredstava za potrebe službi i organa uprave Općine Novo Sarajevo postupak iz stava 1. ovog člana se pokreće uz predhodno obezbješenje Zaključka načelnika kojim odobrava realizaciju konkretene nabavke.

Član 10.
Nemože se zasnivati dužničko – povjerilački odnos vezano za konkretnu realizaciju sredstava iz Budžeta općine bez predhodne potvrde Službe za privredu i finansije koja potvršuje da su sredstva obezbješena za konkretnu namjenu.

Član 11.
Visina dnevnica, naknada za putne troškove i drugih troškova vezanih za službena putovanja odrešuju se na osnovu Uredbe o naknadama za putne troškove ( Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine, broj 18/96, 49/00 ).

Član 12.
Visina naknada i drugih ličnih primanja službenika i namještenika Općine Novo Sarajevo isplaćivat će se u skladu sa Zakonom o porezu na plaću ( Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj:26/96, 27/97, 12/98, 29/00, 54/00, 16/01, 7/02 i 37/02), Uredbom o naknadama i drugim materijalnim pravima rukovoditelja izvršnih organa vlasti Federacije BiH i službenika federalnih ministarstava i drugih tijela Federalne uprave (Službene novine Federacije BiH,broj 44/98 i 49/00) i Zakonom o radnim odnosima i plaćama službenika organa uprave u Kantonu Sarajevo ( Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 25/01).

Član 13.
Naknade vijećnicima i članovima stalnih radnih tijela Općinskog vijeća Novo Sarajevo
isplaćivat će se u skladu sa Odlukom Općinskog vijeća ( Službene novine Kantona Sarajevo,broj: 15/00 ).

Naknade vijećnicima i članovima stalnih radnih tijela iz stava 1. isplaćivat će se na osnovu
evidencije o učešću u radu koju Službi za oblast privrede i finansija dostavlja sekretar Općinskog vijeća.

Član 14.
Reviziju Budžeta općine Novo Sarajevo za 2003.godinu vrši nadležni državni organ za reviziju i nadzor nad upotrebom budžetskih sredstava u skladu sa zakonom.
Nadzor nad upotrebom i trošenjem budžetskih sredstava od strane korisnika obavlja Služba za oblast privrede i finansija Općinskog načelnika, a nadzor nad upotrebom budžetskih sredstava od strane korisnika može da obavlja i nadležno tijelo Općinskog vijeća – Komisija za budžet i finansije Općinskog vijeća i izvještaj o izvršenom nadzoru dostavljaju Općinskom vijeću.

Član 15.
Ako se tokom godine na osnovu zakona i drugih propisa proširi nadležnost ili djelokrug rada Općinskog načelnika ili se osnuje nova Služba, sredstva za njihov rad obezbijedit će se na račun postojećih Službi.

U slučaju nedovoljnog iznosa sredstava iz stava 1.ovog člana za obavljanje poslova,sredstva će se obezbijediti iz tekuće rezerve Budžeta ili putem izmjena Budžeta.

Ukoliko se na osnovu zakona ili drugog propisa smanji djelokrug rada ili nadležnost Općinskog načelnika, što utiče na smanjenje sredstava ili se ukine Općinska služba, neutrošena sredstva prenose se u tekuću rezervu Budžeta ili se vrši izmjena Budžeta.

Član 16.
Ako u toku godine doše do značajnog odstupanja u prihodima i rashodima Budžeta, Općinsko vijeće na prijedlog Općinskog načelnika donosi odluku o izmjenama i dopunama Budžeta (rebalans Budžeta).

Član 17.
O korištenju sredstava Tekuće rezerve Budžeta, na prijedlog Općinskog načelnika, odlučuje Općinsko vijeće.

Općinski načelnik u hitnim slučajevima može samostalno odlučiti o izdacima iz rezerve Budžeta do 20.000 KM godišnje,a o svakom pojedinačnom utrošku će na prvoj narednoj sjednici podnijeti izvještaj Općinskom vijeću.

Član 18.
Na pitanja koja nisu regulirana ovom Odlukom primjenjivat će se odredbe Zakona o proračunima budžetima Federacije BiH(Službene novine Federacije BiH,broj:20/98).

III-Prelazne i završne odredbe

Član 19.
Za obavljanje platnog prometa po uplatnim računima Budžeta i računima Budžeta, Općinski načenik zaključuje ugovor sa ovlaštenom poslovnom bankom.

Član 20.
Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u ” Službenim novinama Kantona Sarajevo”, a važi za fiskalnu 2003.godinu.

Predsjedavajući
Općinskog vijeća Novo Sarajevo

Ibro Čomić, graf.ing.

Broj: 01-14-666/03
Sarajevo, 27.03.2003.godine