Odluka

o odrešivanju područja javnih ustanova osnovnih škola sa prostora Općine Novo Sarajevo Na osnovu člana 93. a u vezi sa članom 91. stav 3. Zakona o osnovnom obrazovanju i odgoju (?Službene novine Kantona Sarajevo?, broj 7/98, 9/00. i 18/02) i člana 18. tačka 4. Statuta Općine Novo Sarajevo (? Službene novine Kantona Sarajevo?, broj 12/02), Općinsko vijeće Novo Sarajevo na 32. sjednici održanoj 27.03.2003. godine, d o n i j e l o je:

ODLUKU

O ODREĐIVANJU PODRUČJA JAVNIH USTANOVA OSNOVNIH ŠKOLA SA PROSTORA OPĆINE NOVO SARAJEVO

Član 1.
Ovom Odlukom utvršuje se područje javnih ustanova osnovnih škola sa kojih su škole dužne da primaju školske obveznike i to:

JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA ?VELEŠIČKI HEROJI?

Područje ove škole obuhvaća sljedeće ulice i naselja:

a) u l i c e:
Isaka Samokovlije, Velešići, Mustafe efendije Pandže /neparni brojevi 1-363 i 369-411 , parni 2-20/, Mustafe Behmena i Ćamila Sijarića.

b)n a s e lj a:
Velešići i Gornji Velešići.

JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA ?POFALIĆI?

Područje ove škole obuhvaća sljedeće ulice:

Braće Panjeta /neparni brojevi 1-35, parni 2-30/, Pofalićka, Humska, Hum brdo, Muhameda Rišanovića, Orašačka, Krivajska, Rušera Boškovića, Reisa Fehima Spahe, Reisa Fehima Spahe čikma, Ivanjska i Drinska /neparni brojevi 1-9 , parni 2-92/.

JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA ?MALTA?

Područje ove škole obuhvaća sljedeće ulice:

Marka Marulića, Paromlinska, Goraždanska, Sprečanska, Bugojanska, Saliha Udžvalića, Zenička, Srebrenička, Alojza Benca, Fojnička, Butmirska, Sakiba Nikšića, Kalesijska, Neretvanska, Igmanska, Ložionička, Džavida Haverića, Krupska, Envera Šehovića, Malta, Zmaja od Bosne /parni brojevi 76 – 82/, Put života, Drinska /parni brojevi 92 – 168 , neparni 9 – 13/, Skopljanska, Blagajska, Fra Matije Divkovića, Petra Sinana Šaina, Braće Panjete /parni brojevi od 32 do kraja, neparni od 37 do kraja/.

JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA ?ČENGIĆ VILA I?

Područje ove škole obuhvaća sljedeće ulice:

Džemala Bijedića /neparni brojevi 1-121, parni 2-108/, Dr. Fetaha Bećirbegovića, Nedima Filipovića , Ferde Hauptmana i Bulevar Meše Selimovića /brojevi 1 75/.

JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA ?KOVAČIĆI?

Područje ove škole obuhvaća sljedeće ulice:

Nevesinjska, Zagrebačka, Bledska, Vrbaska, Prozorska, Derviša Numića/do Ul. Put Mladih muslimana/, Šaćira Sikirića, Ljubljanska, Travnička, Trnovska, Emerika Bluma, Visočka, Ivana Gorana Kovačića, Radnička, Splitska, Trebevićka, Gornjevakufska, Novosadska, Grbavička/brojevi 127a i 127b/, Ohridska i Avde Smajlovića .

JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA ?HRASNO?

Područje ove škole obuhvaća sljedeće ulice:

Azize Šaćirbegović, Džamijska, Hrasnička, Hamida Hadžibegića, Trg heroja, Porodice Ribar , Aleja Lipa /neparni brojevi 37-93/, Bihačka, Milinkladska /neparni brojevi 1-205, parni 2-40/,Varaždinska, Posavska /neparni brojevi 1-61, parni 2-110/, Triglavska /neparni brojevi 1-39, parni 2-74/, Olovska /neparni brojevi 1-61, parni 2-100/, Novopazarska / parni brojevi 74-134, neparni 93-125/ i Sandžačka /brojevi l-9/ .

JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA ?GRBAVICA I?

Područje ove škole obuhvaća sljedeće ulice:

Grbavička /osim brojeva 127a i 127b/, Aleja lipa /neparni brojevi 1-13/, Hamdije Čemerlića /neparni brojevi/, Zmaja od Bosne /neparni brojevi 19 57/ i Vilsonovo šetalište / do ulice Hamdije Ćemerlića/.

JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA ?GRBAVICA II?

Područje ove škole obuhvaća sljedeće ulice:

Behdžeta Mutevelića, Topal Osman paše, Ante Fijamenga, Hercegovačka, Kupreška, Hasana Brkića, Zmaja od Bosne /parni brojevi 2-66 , neparni 59-69/, Kemala Kapetanovića, Hamdije Čemetrlića /parni brojevi/, Aleja lipa /neparni brojevi 15-35/, Vilsonovo šetalište /neparni brojevi 7-15/, Zvornička /brojevi 1-5/, Banjalučka, Pavla Lukača, Dobojska, Husinjska, Teočačka, Samoborska, Derviša Numića / od Ul. Put Mladih muslimana do kraja/, Novopazarska / parni brojevi 2-72 i neparni 1-89/, Kolodvorska, Šibenska, Alije Kučukalića i Fra Filipa Lastrića.

Član 2.
Izuzetno u opravdanim slučajevima organi upravljanja i rukovošenja u školama, u dogovoru sa susjednim školama, mogu odstupiti od utvršenih područja.

Odstupanja će se primjenjivati i u situacijama većeg priliva učenika u pojedine škole, u cilju privremenog rasterećenja škola.

Član 3.
Škole su dužne, u vrijeme upisa učenika, istači na vidnom mjestu skicu školskog područja i spisak ulica iz kojih se vrši upis učenika.

Član 4.
Rukovodstvo škole na čije područje doseli učenik iz drugog školskog područja, a iz opravdanih razloga ne može da pohađa odgovarajući razred ,pobrinuće se da takav učenik nastavi školovanje u odgovarajućem razredu najbliže škole.

Član 5.
Škola čije područje graniči sa drugom općinom može upisivati učenike sa područja druge općine, ukoliko im prostorni i drugi tehnički uslovi dozvoljavaju, na osnovu dogovora sa nadležnim organom dotične općine, odnosno Kantona.

Član 6.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u Službenim novinama Kantona Sarajevo.?

Član 7.
Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se van snage Odluka o odrešivanju područja javnih ustanova osnovnih škola sa područja Općine Novo Sarajevo /?Službene novine Kantona Sarajevo, broj 17/98/.

Broj:01-38-668/03
Sarajevo, 27.03.2003. g.

Predsjedavajući
Općinskog vijeća Novo Sarajevo
Ibro Čomić