Odluka

o odrešivanju visine naknade za preuzeto gradsko građevinsko zemljište u državnoj svojini za 2003. godinu Na osnovu člana 56. Zakona o eksproprijaciji (Službeni list SR BiH br.12/87, 38/89 i Službeni list R BiH br. 15/94) i člana 18. stav 1 alineja 4. Statuta Općine Novo Sarajevo (Služene novine Kantona Sarajevo br.12/02) Općinsko vijeće Novo Sarajevo na 32. sjednici održanoj dana 27.03.2003. godine, d o n o s i

O D L U K U

o odrešivanju visine naknade za preuzeto gradsko građevinsko zemljište u državnoj svojini za 2003. godinu

Član 1.

Ovom Odlukom odrešuje se visina naknade za preuzeto gradsko građevinsko zemljište državne svojine na području Općine Novo Sarajevo.

Član 2.

Naknada za 1 m2 gradskog građevinskog zemljišta u državnoj svojini koje se preuzima od ranijeg vlasnika odnosno korisnika odrešuje se u procentima od prosječne ugovorene cijene stambenog prostora koja je formirana u posljednjem tromjesečju prethodne godine na području Kantona Sarajeva i to kako slijedi:

– za I stambenu zonu ………… 2 %
– za II stambenu zonu ………… 1,8 %
– za III stambenu zonu ………… 1,6 %
– za IV stambenu zonu ………… 1,4 %
– za V stambenu zonu ………… 1,2 %
– za VI stambenu zonu ………… 1 %

Odlukom o građevinskom zemljištu (Službene novine grada Sarajeva, broj: 25/87 i 21/90) utvršene su stambene zone.

Član 3.

Osnov za odrešivanje naknade za preuzeto gradsko građevinsko zemljište predstavlja prosječna ugovorena cijena 1 m2 stambenog prostora u državnoj izgradnji koja je na području Kantona Sarajeva utvršena u iznosu od 1.019,00 KM (slovima: hiljadu devetnest konvertibilnih maraka) .

Član 4.

Ova Odluka će se primjenjivati od 01. aprila 2003. godine, a objavit će se u Službenim novinama Kantona Sarajevo.

Broj: 01-31-667/03
Sarajevo, 27.03.2003. godine

P R E D S J E D A V A J U Ć I
Ibro Čomić, graf.ing.