Odluka

o povečanju prihoda općine Novo Sarajevo za 2004.godinu Na osnovu člana 25. Zakona o proračunima-budžetima u FBiH (“Službene novine FBiH”, broj: 20/98), člana 18. stav 1. alineja 4. i 8. Statuta općine Novo Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajeva”, broj: 12/02), člana 4. stav 3. Odluke o izvršavanju Budžeta općine Novo Sarajevo za 2004.godinu (“Službene novine Kantona Sarajeva”, broj: 1/04), Općinsko vijeće Novo Sarajevo na 42. sjednici održanoj dana 14.06.2004.godine, donosi

O D L U K U
o povečanju prihoda općine Novo Sarajevo za 2004.godinu

Član 1.

Ukupni prihodi općine Novo Sarajevo za 2004.godinu umjesto 11.967.700,00 KM iznose 12.946.650,00 KM.

Član 2.

Prihodi od budžeta Kantona, umjesto 2.103,000,00 KM iznose 2.500.000,00 KM.
Tekući grantovi drugih nivoa vlasti, umjesto 178.100,00 KM iznose 243.100,00 KM.
Neutrošena sredstva iz predhodne godine, umjesto 2.966.600,00 KM, iznose 3.483.550,00 KM.

Član 3.

Sredstva na ime povećanja prihoda iz člana 2. ove Odluke rasporedit će Općinsko vijeće posebnom Odlukom, na Prijedlog načelnika po korisnicima i namjenama.

Član 4.
Ova Odluka čini sastavni dio Budžeta Općine Novo Sarjaevo za 2004.godinu.

Član 5.

Ovlašćuje se Općinski načelnik i Komisija za Statut i propise Općinskog vijeća da sačini prečišćeni tekst Budžeta Općine Novo Sarjaevo.

Član 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u Službenim novinama Kantona Sarajeva i primjenjivat će se za fiskalnu 2004.godinu.

Broj: 01-14-1325/04
Sarajevo,14.06.2004.g. PREDSJEDAVAJUĆI
Općinskog vijeća Novo Sarajevo
Ibro Čomić, graf. ing.