Odluka

o raspodjeli sredstava sa razdjela 01-Općinsko vijeće,ekonomski kod 613400 Grantovi iz viška prihoda Na osnovu člana 18.stav 1.alineja 4.i 8. Statuta Općine Novo Sarajevo ( Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 12/02) i člana 6.stav 5. Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2004.godinu ( Službene novine Kantona Sarajevo , broj: 1/04), Općinsko vijeće na svojoj 42. sjednici održanoj dana 14.06.2004.godine, donosi sljedeću

O D L U K U

o raspodjeli sredstava sa razdjela 01-Općinsko vijeće,ekonomski kod 613400 Grantovi iz viška prihoda

Član 1.

Ovom Odlukom prerasporešuju se sredstva utvršena na razdjelu 01-Općinsko vijeće, ekonomski kod – grantovi iz viška prihoda u iznosu od 302.687,00 KM.

Član 2.

Sredstva iz člana 1. ove Odluke rasporešuju se za:

– dio neutrošenih namjenskih sredstava iz 2003.godine u iznosu od 130.297,00 KM
– podmirenje dijela zahtjeva po Nacrtu Budžeta za 2004.godinu a koja nisu obuhvaćena u Budžetu u iznosu od 30.000,00 KM
– naknada Zavodu za geod.snimanje besp.izgrađenih objekata na Šancu u iznosu od 45.000,00 KM
– hitne intervencije na sanaciji vod. i kanal. mreže u nas.Šanac u iznosu od 20.000,00 KM
– podmirenje izdataka za redovnu djelatnost 17.290,00 KM
– sredstva rasporešena u rezerve 60.100,00 KM

Član 3.

Sredstva iz člana 1. ove Odluke rasporešuju se po razdjelima kako slijedi:

01 OPĆINSKO VIJEĆE

Ekonomski kod
O p i s
Razlika

614300
Sredstva za zapošljavanje boračke populacije-prenos 100.000,00 KM

614300
Grant za JU ” Opća Bolnica ” Sarajevo-nabavka aparata
20.000,00 KM

UKUPNO
614000
120.000,00 KM

04 SLUŽBA ZA PROSTORNO UREĐENJE

Ekonomski kod
O p i s
Razlika KM

614100
Izdaci za javnu rasvjetu-prenos
30.297,00 KM

614100
Hitne inter. na sanaciji vod.i kanal.mreže u naselju Šanac
20.000,00 KM

UKUPNO
614000
50.297,00 KM

07 SLUŽBA ZA OBLAST BORAČKO INVALIDSKE ZAŠTITE

Ekonomski kod
O p i s
Razlika

614200
Grant djeci bez oba roditelja 03/04
1.100,00 KM

614200
Grant djeci bez oba roditelja 04/05
1.200,00 KM

822200
Biz softver za jedinstvenu bazu podataka
8.000,00 KM

UKUPNO
614000, 822000
10.300,00 KM

08-SLUŽBA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE I KAT.NEKRETNINA

Ekonomski kod
O p i s
Razlika KM

614200
Naknada Zavodu za geode.snimanje bes.izg.objekata na Šancu 45.000,00 KM
UKUPNO
614000
45.000,00 KM

010 SLUŽBA ZA OBRAZOVANJE,KULTURU,SPORT I INFORMISANJE

Ekonomski kod
O p i s
Razlika

614300
Ženski KK Željezničar
5.000,00 KM

614400
Grant za edukaciju omladine narkomanija
5.000,00 KM

UKUPNO
614000
10.000,00 KM

013- ŠTAB CIVILNE ZAŠTITE

Ekonomski kod
O p i s
Razlika

613900
Izdaci za ugovor o djelu
6.990,00 KM

UKUPNO
613000
6.990,00 KM

017- REZERVE

Ekonomski kod
O p i s
Razlika

UKUPNO
Rezerve
60.100,00 KM

Član 4.

Ova Odluka čini sastavni dio Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2004.godinu.

Član 5.

Ovlašćuje se Općinski načelnik i Komisija za statut i propise Općinskog vijeća da sačini prečišćen tekst Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2004.godinu.

Član 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u Službenim novinama Kantona Sarajevo i primjenjivat će se za fiskalnu 2004.godinu.