Odluka

o rasporedu nerasporešenog viška sredstava ostvarenih po završnom računu Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2003.godinu Na osnovu člana 25. Zakona o proračunima budžetima u F BiH ( Službene novine F BiH , broj: 20/98), člana 18.stav 1.alineja 4 .i 8. Statuta Općine Novo Sarajevo ( Sližbene novine Kantona Sarajevo, broj: 12/02), član 4.stav 3. i član 6.stav 5. Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2004.godinu ( Službene novine Kantona Sarajevo , broj: 1/04), Općinsko vijeće na svojoj 42. sjednici održanoj dana 14.06.2004.godine, donosi sljedeću

ODLUKU

o rasporedu nerasporešenog viška sredstava ostvarenih po završnom računu Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2003.godinu

Član 1.

Ovom Odlukom utvršuje se raspored sredstava u iznosu od 516.950,00 KM po osnovu nerasporešenog viška prihoda po završnom računu Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2003.godinu.

Član 2.

Sredstva iz člana 1.ove Odluke rasporešuju se po razdjelima i to:
– dio neutrošenih namjenskih sredstava iz 2003.godine u iznosu od 249.950,00 KM
– raspodjela sredstava po amandmanima na prijedlog Budžeta za 2004.g. u iznosu od 267.000,00 KM

01 OPĆINSKO VIJEĆE

Ekonomski kod 614300
O p i s
Razlika

Tekući grant UG- prenos
1.337,00 KM
Vjerske zajednice-prenos
5.000,00 KM
Vjerske zajednice
80.000,00 KM
Vjerske zajednice – Bijelu džamiju
10.000,00 KM
Grant penzionerima
60.000,00 KM
Crveni križ za obezbješenje toplih obroka
12.000,00 KM
OO Crveni križ N.Sarajevo -obezbješenje materijalnij troškova
5.000,00 KM
Grant za DZ Omer Maslić- adaptacija
20.000,00 KM
Fondacija pravda za BiH
10.000,00 KM
UG Šeh.porodica i por.pog.boraca Novo Sarajevo
4.200,00 KM
UG.RVI Novo Sarajevo
3.700,00 KM
UG JOB Novo Sarajevo
3.700,00 KM
UG.Demobilisanih boraca N.Sarajevo 1992-1995
1.600,00 KM
UG.Zlatni ljiljan i zlatna pol.značka N. Sarajevo
2.400,00 KM
UG.Zelene beretke Novo Sarajevo
1.000,00 KM
UG.Patriotska liga
2.400,00 KM
UG Boraca NOOAR-a
1.000,00 KM

Ekonomski kod 614100
Povrat u RS
20.000,00 KM

UKUPNO OD
611000-614000
243.337,00 KM

02-OPĆINSKI NAČELNIK I KABINET NAČELNIKA

Ekonomski kod
O p i s
Razlika

613400
Izdaci za obrazovanje kadrova Općine Novo Sarajevo
2.150,00 KM
821200
Namjenska sredstva po povratu kredita za nabavku opreme 25.380,00 KM
821300
Nabavka stalnih sredstava – prenos
9.638,00 KM

UKUPNO
613000-821000
37.168,00 KM

04-SLUŽBA ZA OBLAST PROST. UREĐENJA,URBANIZMA, KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU ČOVJEKOVE OKOLINE
Ekonomski kod 614100
O p i s
Razlika

Izdaci za tekuće održavanje cesta-prenos
10.000,00 KM
Rekonstr.ul.G.Velešići ( suf.sa Dir.cesta Kantona)-prenos
35.000,00 KM
Izdaci za rekonstrukciju ulice Triglavska-prenos
5.220,00 KM
Ulica Gornji Velešići-prenos
13.300,00 KM
Ulica Drinska (sufinansiranje)-prenos
90.000,00 KM
Izdaci za javnu rasvjetu-prenos
4.703,00 KM
MZ Dolac-proc.
3.000,00 KM
MZ Čengić Vila II-prenos
1.000,00 KM
MZ Malta-prenos
1.500,00 KM
MZ Kovačići-prenos
200,00
MZ Grbavica I-prenos
8.200,00 KM
MZ Grbavica II-prenos
2.900,00 KM
MZ Velešići prenos
1.000,00 KM
MZ Željeznička-prenos
2.000,00 KM
MZ Kvadrant-prenos
2.000,00 KM

UKUPNO
614000-614000
180.023,00 KM

06-SLUŽBA ZA OBLAST OPĆE UPRAVE

Ekonomski kod
O p i s
Razlika

613900
Usluge štampanja i reparacije prenos
820,00 KM

Ukupno
613000-613000
820,00 KM

07-SLUŽBA ZA OBLAST BORAČKO-INVALIDSKE ZAŠTITE

Ekonomski kod
O p i s
Razlika

615100
Grant za izgradnju spomen obilježja-prenos
1.505,00 KM
UKUPNO
615000-615000
1.505,00 KM

08-SLUŽBA ZA GEODETSKE I IMOVINSKE – PRAVNE POSLOVE I KATASTAR NEKRETNINA

Ekonomski kod 614200
O p i s
Razlika

Preuzimanje zemljišta -prenos
450,00 KM
Izuzimanje zemljišta-prenos
7.510,00 KM
Sredstva za izuz.renta Zavod 01-prenos
400,00 KM

UKUPNO
614000-614000
8.360,00 KM

10- SLUŽBA ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT I INFORMISANJE

Ekonomski kod
O p i s
Razlika

614300
Grant za Ženski KK ” Bambi ”
5.000,00KM

614300
Grant za KK u kolicima 3K
5.000,00 KM

614400
Grant za JU mešunarodni centar za djecu i omladinu
20.000,00

UKUPNO
614000
30.000,00 KM

012- SLUŽBA ZA OBNOVU I RAZVOJ

Ekonomski kod 614100
O p i s
Razlika

Neplanirane hitne intervencije-prenos
1.400,00 KM
Sana. kon. T. Heroja br.12 (11.000-grant Kant.za san.dev).-prenos
1.500,00 KM
Grant Kantona za san.zaj.dijel.dev.obj.prenos
839,00 KM

821200
Invest. u zgradu Općine-prenos
10.748,00 KM

821300
Web stranica-prenos
1.250,00 KM

UKUPNO
611000-821000
15.737,00 KM

Član 3.

Ova Odluka čini sastavni dio Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2004.godinu.

Član 4.

Ovlašćuje se Općinski načelnik i Komisija za statut i propise Općinskog vijeća da sačini prečišćen tekst Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2004.godinu.

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u Službenim novinama Kantona Sarajevo i primjenjivat će se za fiskalnu 2004.godinu.

Broj: 01-14-1324/04 Predsjedavajući
Sarajevo,14.06.2004.godine Općinskog vijeća Novo Sarajevo
Ibro Čomić,graf.ing.