Odluka

o raspodjeli namjenskih sredstava iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2004.godinu Na osnovu člana 25. Zakona o proračunima budžetima u F BiH ( Službene novine F BiH , broj: 20/98), člana 18.stav 1.alineja 4 .i 8. Statuta Općine Novo Sarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 12/02) i člana 4.stav 3. Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2004.godinu ( Službene novine Kantona Sarajevo , broj: 1/04), Općinsko vijeće na svojoj 42. sjednici održanoj dana 14.06.2004.godine, donosi sljedeću

ODLUKU

o raspodjeli namjenskih sredstava iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2004.godinu

Član 1.

Ovom Odlukom utvršuje se raspored sredstava u iznosu od 65.000,00 KM po osnovu razlike prihoda od Budžeta Kantona Sarajevo za 2004.godinu i to:

– Namjenska sredstva iz Budžeta Kantona 65.000,00 KM

Član 2.

Sredstva iz Budžeta Kantona u iznosu od 65.000,00 KM rasporešuju se namjenski za:

– sanaciju lifta u ul.Kemala Kapetanovića 36 65.000,00 KM

Član 3.

Sredstva iz člana 1.ove Odluke se rasporešuju se na razdjel 012- Služba za obnovu i razvoj kako slijedi:

012-SLUŽBA ZA OBNOVU I RAZVOJ

Ekonomski kod 614100
O p i s
Razlika

Grant Kantona za sanaciju lifta u ul.Kemala Kapetanovića 36
65.000,00 KM

UKUPNO
614000-614000
65.000,00 KM

Član 4.

Ova Odluka čini sastavni dio Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2004.godinu.

Član 5.

Ovlašćuje se Općinski načelnik i Komisija za statut i propise Općinskog vijeća da sačini prečišćeni tekst Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2004.godinu.

Član 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u Službenim novinama Kantona Sarajevo i primjenjivat će se za fiskalnu 2004.godinu.

Broj: 01-14-1322/04 Predsjedavajući
Sarajevo,14.06.2004. Općinskog vijeća Novo Sarajevo
Ibro Čomić,graf.ing