Odluka

o raspodjeli razlike sredstava iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2004.godinu Na osnovu člana 25. Zakona o proračunima budžetima u F BiH ( Službene novine F BiH , broj: 20/98), člana 18.stav 1.alineja 4 .i 8. Statuta Općine Novo Sarajevo ( Sližbene novine Kantona Sarajevo, broj: 12/02) i člana 4.stav 3. Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2004.godinu ( Službene novine Kantona Sarajevo , broj: 1/04), Općinsko vijeće na svojoj 42. sjednici održanoj dana 14.06.2004.godine, donosi sljedeću

ODLUKU

o raspodjeli razlike sredstava iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2004.godinu

Član 1.

Ovom Odlukom utvršuje se raspored sredstava u iznosu od 397.000,00 KM po osnovu razlike prihoda od Budžeta Kantona Sarajevo za 2004.godinu i to:

– Dotacija iz Budžeta Kantona za 2004.godinu na ime razlike po osnovu redovne djelatnosti 397.000,00 KM.

Član 2.

Sredstva iz Budžeta Kantona u iznosu od 397.000,00 KM rasporešuju se na:

– plaće uposlenika 276.310,00 KM
– doprinos poslodavca 30.690,00 KM
– rezerve 90.000,00 KM

Član 3.

Sredstva iz člana 1.ove Odluke rasporešuju se kako slijedi:

02-OPĆINSKI NAČELNIK I KABINET NAČELNIKA

Ekonomski kod 611100
O p i s
Razlika

Bruto plaća
276.310,00 KM
Doprinos poslodavca
30.690,00 KM

UKUPNO
611000-612000
307.000,00 KM

017-REZERVE

Ekonomski kod
O p i s
Razlika

Rezerve
90.000,00 KM

Član 4.

Općinski načelnik će sredstva na ime plaća i doprinosa za uposlenike u iznosu od 307.000,00 KM rasporediti u skladu sa odredbama Zakona o radnim odnosima i plaćama službenika organa uprave ( Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 25/01).
Iz sredstava iz stava 1.ovog člana obezbjedit će se sredstva po istom osnovu i za uposlene iz razdjela 01, 02 i 016 Budžeta Općine Novo Sarajevo.

Član 5.

Ova Odluka čini sastavni dio Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2004.godinu.

Član 6.

Ovlašćuje se Općinski načelnik i Komisija za statut i propise Općinskog vijeća da sačini prečišćen tekst Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2004.godinu.

Član 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u Službenim novinama Kantona Sarajevo i primjenjivat će se za fiskalnu 2004.godinu.

Broj: 01-14-1327/04 Predsjedavajući
Sarajevo, 14.06.2004.godine Općinskog vijeća Novo Sarajevo
Ibro Čomić,graf.ing