Odluka

izmjenama i dopunama Statuta općine Novo Sarajevo Na osnovu člana 29. stav 1. tačka 1. Zakona o lokalnoj samoupravi- prečišćeni tekst (Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 22/00), člana 18. stav 1. alineja 2. i člana 110. i 111. Statuta Općine Novo Sarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo, broj 12/02), Općinsko vijeće Novo Sarajevo na 42. sjednici održanoj 14.06.2004. godine donijelo je

O D L U K U

o izmjenama i dopunama Statuta općine Novo Sarajevo

Član 1.

U Statutu općine Novo Sarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 12/02) , u članu 31. stav 1. tačka 4. mijenja se i glasi:
“Komisija za zaštitu ljudskih prava, sloboda, pitanja mladih i za jednakost i ravnopravnost spolova”.
U istom članu stav 1. iza tačke 11. uvodi se nova tačka 12. koja glasi: ” Drugostepena disciplinska komisija”.
Tačka 12. postaje tačka 13.

Član 2.

Obavezuje se Komisija za Statut i propise Općinskog vijeća Novo Sarajevo da sačini prečišćeni tekst Statuta Općine Novo Sarajevo u roku od 30 dana od dana objavljivanja Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Novo Sarajevo.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u Službenim novinama Kantona Sarajevo.

Broj: 01-02-387/04
Sarajevo, 14.06.2004.g.

PREDSJEDAVAJUĆI
Općinskog vijeća Novo Sarajevo
Ibro Čomić,graf.ing.