Odluka

o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Novo Sarajevo Na osnovu člana 29. stav 1. tačka 1. Zakona o lokalnoj samoupravi- prečišćeni tekst (Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 22/00), člana 18. stav 1. alineja 2. Statuta Općine Novo Sarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo, broj 12/02), Općinsko vijeće Novo Sarajevo na 42. sjednici održanoj 14.06.2004. godine donijelo je

O D L U K U

o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Novo Sarajevo

Član 1.

U Poslovniku Općinskog vijeća Novo Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 25/02)
U članu 40. stav 3. iza riječi: “vijećnika” tačka se briše, dodaje “zarez” i uvodi se novi tekst koji glasi:
“izuzev Drugostepene disciplinske komisije čiji predsjednik i članovi ne moraju biti birani iz reda vijećnika.

Član 2.

U članu 42. uvodi se novi stav 2. koji glasi:
“Mandat članova Drugostepene disciplinske komisije traje 2 godine od dana imenovanja”.

Član 3.

U članu 49. stav 1. tačka 4. mijenja se i glasi:
“Komisija za zaštitu ljudskih prava, sloboda, pitanja mladih i za jednakost i ravnopravnost spolova”.
U istom članu stav 1. iza tačke 11. uvodi se nova tačka 12. koja glasi: “Drugostepena disciplinska komisija”.
Tačka 12. postaje tačka 13.

Član 4.

Iza člana 52. podnaslov pod rednim brojem 4. “Komisija za zaštitu ljudskih prava, sloboda i pitanja mladih” mijenja se i glasi: ” Komisija za zaštitu ljudskih prava, sloboda, pitanja mladih i za jednakost i ravnopravnost spolova”.

Član 5.

Član 53. mijenja se i glasi:
“Komisija za zaštitu ljudskih prava, sloboda, pitanja mladih i za jednakost i ravnopravnost spolova”
– razmatra pitanja ostvarivanja građanskih prava i temeljnih sloboda, a posebno pitanja vezana za kršenje sloboda i prava od strane općinskih organa, javnih ustanova i organiazcija koje vrše javna ovlaštenja;
– ukazuje na pojave i probleme u ostvarivanju i zaštiti ljudskih prava i sloboda;
– predlaže mjere Vijeću, Gradskom vijeću i pokreće inicijative u Skupštini Kantona s ciljem zaštite ljudskih prava i sloboda;
– razmatra inicijative građana, političkih organizacija, udruženja i drugih organizacija i zajednica iz oblasti zaštite ljudskih prava i sloboda;
– razmatra pitanja mladih i predlaže odgovarajuće mjere;
– prati stanje po pitanju mladih, daje mišljenje, prijedloge i inicijative, te izvještava Vijeće po pitanjima problematike mladih;
– prati i izvještava Općinsko vijeće o položaju žena u općini i o provedbi njihovih zakonom priznatih prava,
– promoviše jednaka prava i mogućnosti za muškarce i žene,
– razmatra prijedloge građana udruženja građana, institucija i organizacija za unaprešenje ravnopravnosti spolova i podnošenje izvještaja o tome Općinskom vijeću sa prijedlozima mjera i aktivnosti koje treba preduzeti,
– razmatra nacrte i prijedloge odluka i drugih propisa sa aspekta ravnopravnosti spolova koje donosi Općinsko vijeće i o tome daje mišljenja Vijeću,
– ostvaruje saradnju sa drugim radnim tijelima Vijeća,
– predlaže Vijeću mjere i aktivnosti na otklanjanju eventualno utvršenih povreda ravnopravnosti spolova,
– animira žene u mjesnim zajednicama u cilju njihovog aktivnijeg angažovanja u ostvarivanju pune ravnopravnosti žena u svim sverama društvenog života,
– ostvaruje saradnju sa Komisijom za ravnopravnost spolova općinske izvršne vlasti, Kantonalnim odborom za ravnopravnost spolova i Gendr Centrom FBiH”
– razmatra i druga pitanja iz domena zaštite ljudskih prava sloboda, pitanja mladih i za jednakost i ravnopravnost spolova.

Član 6.

Iza člana 60. uvodi se novi podnaslov pod brojem 12. koji glasi:
“Drugostepena disciplinska komisija”
Postojeći podnaslov pod rednim brojem 12. postaje redni broj 13.

Član 7.

Iza člana 60. podnaslova rednog broja 12. uvodi se novi član 60-a koji glasi:
“Drugostepena disciplinska komisija
– u drugom stepenu rješava po žalbi protiv prvostepenih rješenja o izrečenoj disciplinskoj mjeri, odnosno disciplinskoj kazni, kao i na Zaključak o obustavljanju postupka i na Zaključak o odbacivanju prijedloga za pokretanje disciplinskog postupka.
– vrši i druge poslove odrešene zakonom, Statutom i drugim propisima i aktima Vijeća
– Rješenje Drugostepene komisije donešeno po žalbi je konačno.
Drugostepena disciplinska komisija ima predsjednika i četiri (4) člana.
Za članove ove Komisije biraju se lica sa visokom stručnom spremom koji obavezno trebaju biti pravne struke”.

Član 8.

Obavezuje se Komisija za Statut i propise Općinskog vijeća Novo Sarajevo da sačini prečišćeni tekst Poslovnika Općinskog vijeća Novo Sarajevo u roku od 30 dana od dana objavljivanja Odluke u Službenim novinama Kantona Sarajevo.

Član 9.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u Službenim novinama Kantona Sarajevo.

Broj:01-02-382/04
Sarajevo,14.06.2004.godine

PREDSJEDAVAJUĆI
Općinskog vijeća Novo Sarajevo
Ibro Čomić, graf. ing.