Odluka

o pristupanju izmjenama i dopunama Statuta Općine Novo Sarajevo Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo
Grad Sarajevo
Općina Novo Sarajevo
Općinsko vijeće
Broj: 01-02-384 /04
Sarajevo, 14.06.2004.godine

Na osnovu člana 29. Zakona o lokalnoj samoupravi – prečišćeni tekst (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 22/00), člana 18. stav 1. alineja 2. i člana 110. i 111. Statuta Općine Novo Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 12/02) i člana 50. stav 1. alineja 3. Poslovnika Općinskog vijeća Novo Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 25/02) na prijedlog Komisije za Statut i propise Općinskog vijeća Novo Sarajevo, Općinsko vijeće Novo Sarajevo na 42. sjednici održanoj 14.06.2004.godine, donijelo je

O D L U K U

o pristupanju izmjenama i dopunama Statuta Općine Novo Sarajevo

Član 1.

Općina Novo Sarajevo u cilju usklađivanja odredaba Statuta Općine Novo Sarajevo sa odredbama Amandmana CIII i Amandmana CIV na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 20/04), Zakona o direktnom izboru općinskog načelnika u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 20/04) i Izbornog zakona Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02 i 20/04), pristupa izmjenama i dopunama Statuta Općine Novo Sarajevo.

Član 2.

Obavezuje se Komisija za Statut i propise Općinskog vijeća Novo Sarajevo da u skladu sa ovom Odlukom izvrši potrebne pripreme na izradi Nacrta akta na donošenju Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Novo Sarajevo i dostavi ga na razmatranje Općinskom vijeću, u skladu sa dinamikom koji su utvršeni za donošenje Statuta.

Član 3.

Općinsko vijeće Novo Sarajevo će u skladu sa utvršenim rokovima utvrditi Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Novo Sarajevo i uputiti ga na javnu raspravu u odgovarajuće subjekte na području Općine Novo Sarajevo., koja će trajati 15 dana.

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim novinama Kantona Sarajeva.

Broj: 01-02-384 /04
Sarajevo, 14.06. 2004.g.

P r e d s j e d a v a j u ć i
Općinskog vijeća Novo Sarajevo
Ibro Čomić, graf. ing.