Odluka

o pristupanju izradi Urbanističkog projekta “Crkve i pastoralnog centra Župe Sv.Ignacija, Grbavica Sarajevo” Na osnovu člana 29. stav 1. tačka 1. Zakona o lokalnoj samoupravi – prečišćeni tekst (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 22/00), člana 18. stav 1. alineja 4. Statuta Općine Novo Sarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo broj 12/02), članova 7. i 23. Zakona o prostornom urešenju (Službene novine Federacije BiH broj 52/02) i članova 20. i 28. Zakona o prostornom urešenju Kantona Sarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo broj 10/04), Općinsko vijeće Novo Sarajevo, na 42. sjednici održanoj 14.06.2004. godine donijelo je

ODLUKU

O PRISTUPANJU IZRADI URBANISTIČKOG PROJEKTA
CRKVE I PASTORALNOG CENTRA ŽUPE SV. IGNACIJA, GRBAVICA – SARAJEVO

Vrsta plana

Član 1.

Pristupa se izradi Urbanističkog projekta CRKVE I PASTORALNOG CENTRA ŽUPE SV. IGNACIJA, GRBAVICA – SARAJEVO (u daljem tekstu: Plan).

Član 2

Izradi Plana prethodi izrada i donošenje Projektnog programa za izradu Urbanističkog projekta,
koga razmatra i donosi Općinsko vijeće Novo Sarajevo, na prijedlog općinskog načelnika.

Granice područja za koje se plan radi

Član 3.

Granica prostornog obuhvata počinje sa tačke broj 1 koja se nalazi na parceli k.č. 1019 udaljenoj od jugozapadnog ishodišta lista R=1:1000 broj 185 po y= 285,5 m a po x= 213 m, ide u pravoj liniji na sjeverozapad do tačke broj 2 koja se nalazi na parceli k.č. 1008/1 udaljenoj od jugozapadnog ishodišta lista R=1:1000 broj 185 po y= 275,5 m a po x= 258 m, ide u pravoj liniji na sjeveroistok i dolazi do tačke broj 3 koja je udaljena od jugozapadnog ishodišta lista R=1:1000 broj 185 po y=321,5 m a po x=270,5 m, lomi se idući na jugoistok u pravoj liniji te dolazi do tačke broj 4 koja je udaljena od jugozapadnog ishodišta lista R=1:1000 broj 185 po y= 333 m a po x= 226 m, lomi se idući na jugozapad u pravoj liniji te dolazi do tačke broj 1 odnosno mjesta odakle je opis granice prostornog obuhvata i počeo.

Sve naprijed navedene parcele nalaze se u K.O. Novo Sarajevo II.
Ukupna površina obuhvata iznosi 0,23 ha.

Vremenski period za koji se plan donosi

Član 3.

Plan se donosi za period od 10 godina (2003. 2013. godine).

Smjernice za izradu plana

Član 4.

– Izradi urbanističkog projekta prethodi izrada Projektnog programa za izradu urbanističkog projekta, kojim će se obezbijediti povezivanje objekta crkve i njenog pripadajućeg urešenja sa naseljem u kontaktu.
– Prilikom izrade programa potrebno je sa posebnom pažnjom tretirati postojeće zelenilo
odnosno sa evntualnim dopunama podići kvalitet urešenja ovog prostora, a u cilju očuvanja i poboljšanja stečenih uslova življenja stanovnika okolnih stambenih objekata. Pri tome je potrebno izvršiti konsultacije sa JKP Park u čijoj nadležnosti je gazdovanje ovim zelenilom.
– Programom treba dati urbanističko tehničke uvjete za smještaj crkve , zvonika crkve, župskog i pastoralnog centra, atrija , i ostalih pratećih sadržaja površine oko 2000m2.
– Garažiranje i parkiranje vozila riješiti u okviru parcele.
– Osim rješavanja internog saobračaja mora se jasno definisati veza ovog prostora na primarnu gradsku mrežu saobračajnica.
– Horizontalne i vertikalne elemente pristupnih saobračajnica kao i površine za mirujući saobračaj predvidjeti u skladu sa važećim propisima.
– Arhitektonsko oblikovanje treba uskladiti sa okruženjem.
– Cjelokupan prostor treba opremiti potrebnim mrežama komunalne infrastrukture.
– Usvojeni Projektni program je osnova za izradu urbanističkog projekta u granicama kako je to prikazano na grafičkom prilogu ove Odluke i predstavlja ujedno smjernice za izradu urbanističkog projekta.

Rok za izradu plana

Član 5.

ROK:
– za obezbješenje podloga:
20 dana od donošenja ove Odluke i obezbješenja sredstava
– za Projektni program za izradu Urbanističkog projekta narednih 30 dana
– za izradu prednacrta Plana uključujući i projekte objekata ?2 mjeseca po usvajanju Projektnog programa
– za Prijedlog Plana 30 dana po obavljenoj javnoj raspravi i dobijenom zapisniku od strane Nosioca priperme Plana

Način osiguranja sredstava za izradu Plana

Član 6.

Okvirna sredstva za pripremu i izredu Plana u iznosu od 35.000KM obezbijediće se iz budžeta za 2004 godinu Kantona Sarajevo, Ministarstvo prostornog urešenja i zaštite okoliša.

Nosilac pripreme plana i nosilac izrade Plana

Član 7.

Nosilac pripreme za izradu Plana je načelnik Općine Novo Sarajevo.
Nosilac izrade Plana je Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, a može fazu izrade Plana odnosno njegovog dijela povjeriti pravnom licu u skladu sa Zakonom o prostornom urešenju Kantona Sarajevo.

Javna rasprava i donošenje plana

Član 8.

Izradi Plana prethodi izrada analitičko-dokumentacione osnove.
Nosilac pripreme za izradu Plana će verifikovati dokumente iz prethodnog stava.

Član 9.

Nosilac zrade Plana će pripremiti Projektni program za izradu Urbanističkog projekta te ga dostaviti Nosiocu pripreme da ga u vidu prijedloga stavi na razmatranje i usvajanje Općinskom vijeću Novo Sarajevo.
Nosilac izrade Plana će izraditi Koncept Plana na osnovu utvršenih smjernica i Projektnog programa i ponuditi ga Nosiocu pripreme za izradu Plana.
Ukoliko Nosilac pripreme za izradu Plana prihvati Koncept Plana, Nosilac izrade Plana će izraditi Prednacrt plan i dostaviti ga Nosiocu pripreme za izradu Plana radi utvršivanja Nacrta plana.
Nosilac pripreme će utvrditi Nacrt plana i podnijeti ga Općinskom vijeću na razmatranje i stavljanje na javni uvid i raspravu u trajanju od 20 dana.

Član 10.

Na osnovu rezultata javne rasprave i stava o Nacrtu plana Nosilac pripreme za izradu Plana utvrdiće Prijedlog plana i podnijeti ga Općinskom vijeću Općine Novo Sarajevo na donošenje.

Ostale odredbe

Član 11.

Subjekti planiranja su: Kanton Sarajevo, Grad Sarajevo, Općina Novo Sarajevo, Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo, komunalna i javna komunalna preduzeća, vlasnici i korisnici zamljišta, potencijalni investitori, mjesna zajednica i drugi zainteresovani subjekti koji iskažu svoj interes.

Član 12.

Utvršuje se režim zabrane građenja do donošenja Plana.

Član 13.

Sastavni dio ove odluke je grafički prilog R 1:1000.

Član 14.

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u Službenim novinama Kantona Sarajevo.

Broj: 01-02-393/04
Sarajevo, 14.06.2004.g.
Predsjedavajući
Općinskog vijeća Novo Sarajevo
Ibro Čomić