Odluka

o pristupanju izradi izmjena i dopuna Urbanističkog Projekta “Zanatski Centar Kumrovec – 2” Na osnovu člana 29. stav 1. tačka 1. Zakona o lokalnoj samoupravi – prečišćeni tekst (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 22/00), člana 18. stav 1. alineja 4. Statuta Općine Novo Sarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo broj 12/02), članova 7. i 23. Zakona o prostornom urešenju (Službene novine Federacije BiH broj 52/02) i članova 20. i 28. Zakona o prostornom urešenju Kantona Sarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo broj 10/04), Općinsko vijeće Novo Sarajevo, na 42. sjednici održanoj 14.06.2004. godine donijelo je

ODLUKU

o pristupanju izradi izmjena i dopuna Urbanističkog Projekta “Zanatski Centar Kumrovec – 2”

Vrsta plana

Član 1.

Pristupa se izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog projekta Zanatski centar Kumrovec – 2 (u daljem tekstu: Plan).

Granice područja za koje se plan radi

Član 2.

Granica prostornog obuhvata počinje sa tačke broj 1 koja se nalazi na parceli k.č. 4361 (ulica Bulevar Meše Selimović) udaljenoj od jugozapadnog ishodišta lista R=1:1000 broj 183 po y= 223,5 m a po x=238,5 m, ide na jugozapad uz trotoar ulice Bulevar Meše Selimović k.č. 4361 K.O. Novo Sarajevo I (sa njene sjeverne strane) i dolazi do tačke broj 2 koja se nalazi na parceli k.č. 3325/1 K.O. Novo Sarajevo I (ulica Bulevar Meše Selimović) udaljenoj od jugozapadnog ishodišta lista R=1:1000 broj 183 po y= 3,5 m a po x= 187,5 m, lomi se iduči na sjeverozapad te dolazi na jugozapadni rub parcele k.č. 3523/6, ide na sjeverozapad zapadnim mešama parcela k.č. 3523/6, 3523/7 i 3523/9 (obuhvata ih) te dolazi do tačke broj 3 koja se nalazi na parceli k.č. 3523/5 udaljenoj od jugoistočnog ishodišta lista R=1:1000 broj 182 po y= 11,5 m a po x= 24,5 m lomi se iduči na sjeveroistok u pravoj liniji preko parcela k.č. 3523/5 i 4007/5, 4007/6 i 4007/8 te dolazi do tačke broj 4 koja se nalazi na parceli k.č. 4007/8 udaljenoj od jugozapadnog ishodišta lista R=1:1000 broj 183 po y= 209 m a po x= 305 m, lomi se iduči na jugoistok u pravoj liniji te dolazi do tačke broj 1 odnosno mjesta odakle je opis granice Prostornog obuhvata plana i počeo.

Sve naprijed navedene parcele nalaze se u K.O. Novo Sarajevo I i IV.
Ukupna površina obuhvata iznosi 1,5 ha.

Vremenski period za koji se plan donosi

Član 3.

Plan se donosi za period od 10 godina (2004. 2014.godine).

Smjernice za izradu plana

Član 4.

– usvojeni Urbanistički projekat Zanatski centar Kumrovec- 2 (Službene novine Grada Sarajeva broj 14/90) kroz izmjene i dopune koje se predlažu ovom odlukom potrebno je uskladiti sa odredbama Zakona o prostornom urešenju Federacije Bosne i Hercegovine,
– generalno gledajući, analiza ponušenih rješenja u tom Urbanističkom projektu ukazuje da je spratnost preniska, i da je treba povećati u cilju formiranja ulične fasade uz ulicu Bulevar Meše Selimovića koja predstavlja žilu kucavicu dolinskog dijela grada, odnosno povećanjem brutograđevinske površine omogućiti da se izvrši urešenje građevinskog zemljišta te da se pokuša bar djelomično udovoljiti potrebama novog investitora,
– uvažavajući prethodno iznesene elemente predlaže se maksimalna spratnost do S+P+2, odnosno maksimalna visina objekata od 11.70 m1, računajući od najniže kote trotoara uz ulicu Bulevar Meše Selimovića (517,32),
– izradom izmjene Plana treba poštovati građevinsku liniju koja je ujedno granična linija postojećeg zelenila i pločnika , na južnoj strani objekta,
– prizemlje objekta obavezno tretirati kao poslovni prostor, kao i veći dio prvog sprata, dok se preostala brutograđevinska površina može koristiti za stanovanje višeg kvaliteta, kako po strukturi stambenih jedinica, tako i po opremi,
– parkiranje vozila treba riješiti u suterenskoj etaži, a po normativu 1 parking mjesto na svakih 60m2 bruto građevinske površine poslovnog prostora, odnosno za svaku stambenu jedinicu obezbijediti jedno parking mjesto. Pristup garažama obezbijediti sa postojeće naseljske ulice koja se nalazi izmešu solitera i predmetnog objekta,
– uzimajući u obzir arhitekturu i raspored masa okolnog prostora nebi trebalo primjenjivati kose krovove,
– kompleks treba opremiti potrebnom mrežom saobraćajne i komunalne infrastrukture

Rok za izradu plana

Član 5.

Rok za:
– obezbješenje podloga je 30 dana od donošenja ove odluke i obezbješenja sredstava,
– za izradu Prednacrta Plana je narednih 3 mjeseca
– za prijedlog plana je 30 dana od provedene javne rasprave o planu i dobijanja zapisnika rezimea javne rasprave.

Način osiguranja sredstava za izradu plana

Član 6.

Sredstva za pripremu i izredu Plana u iznosu od 42.500,00 KM obezbijediće Općina Novo Sarajevo putem krajnjeg investitora u 2004 godini.

Nosilac pripreme plana i Nosilac izrade plana

Član 7.

Nosilac pripreme za izradu Plana je načelnik Općine Novo Sarajevo.
Nosilac izrade Plana je Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo.

Javna rasprava i donošenje plana

Član 8.

Izradi Plana prethodi izrada analitičko-dokumentacione osnove.
Nosilac pripreme za izradu Plana će verifikovati dokumente iz prethodnog stava.

Član 9.

Nosilac izrade Plana će izraditi Koncept Plana na osnovu utvršenih smjernica i ponuditi ga Nosiocu pripreme za izradu Plana.
Ukoliko Nosilac pripreme za izradu Plana prihvati Koncept Plana, Nosilac izrade Plana će izraditi Prednacrt plan i dostaviti ga Nosiocu pripreme za izradu Plana radi utvršivanja Nacrta plana.
Nosilac pripreme za izradu Plana će utvrditi Nacrt plana i podnijeti ga Općinskom vijeću na razmatranje i stavljanje na javni uvid i raspravu u trajanju od 30 dana.

Član 10.

Na osnovu rezultata javne rasprave i stava o Nacrtu plana Nosilac pripreme za izradu Plana utvrdiće Prijedlog plana i podnijeti ga Općinskom vijeću Općine Novo Sarajevo na donošenje.

Ostale odredbe

Član 11.

Subjekti planiranja su: Kanton Sarajevo, Grad Sarajevo, Općina Novo Sarajevo, Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo, komunalna i javna komunalna preduzeća, vlasnici i korisnici zamljišta, potencijalni investitori i drugi zainteresovani subjekti koji iskažu svoj interes.

Član 12.

Utvršuje se režim zabrane građenja do donošenja Plana.

Član 13.

Sastavni dio ove odluke je grafički prilog R 1:1000.

Član 14.

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u Službenim novinama Kantona Sarajevo.

Broj: 01-02-392/04
Sarajevo, 14.06.2004.g.

Predsjedavajući
Općinskog vijeća Novo Sarajevo
Ibro Čomić, graf.ing.