Odluka

o pristupanju izradi izmjena i dopuna Urbanističkog Projekta “Centar – Orlovačka ulica” Na osnovu člana 29. stav 1. tačka 1. Zakona o lokalnoj samoupravi – prečišćeni tekst (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 22/00), člana 18. stav 1. alineja 4. Statuta Općine Novo Sarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo broj 12/02), članova 7. i 23. Zakona o prostornom urešenju (Službene novine Federacije BiH broj 52/02) i članova 20. i 28. Zakona o prostornom urešenju Kantona Sarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo broj 10/04), Općinsko vijeće Novo Sarajevo, na 42. sjednici održanoj 14.06.2004. godine donijelo je

ODLUKU

o pristupanju izradi izmjena i dopuna Urbanističkog Projekta “Centar – Orlovačka ulica”

Vrsta plana

Član 1.

Pristupa se izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog projekta CENTAR-ORLOVAČKA ULICA (u daljem tekstu: Plan).

Granice područja za koji se radi izmjena i dopuna Plana

Član 3.

Granica Izmjene i dopune obuhvata područje čija granica polazi od raskršča puteva k.č. 4329/1 i 4325, te polazi na jugoistok idući putem k.č. 4329/1 (ne obuhvata ga) i dolazi do tačke broj 1 koja se nalazi na meši izmešu parcela k.č. 4329/1 (put) i 2280/1 udalenoj od jugoistočnog ishodišta lista R=1:1000 broj 125 po y=161,5 m a po x=45 m, lomi se idući na jugozapad trasom projektovane saobraćajnice (ne obuhvata je) a koja ide preko parcela k.č. 2280/1, 2279/1 i 2274, te dolazi do tačke broj 2 koja se nalazi na parceli k.č. 2274 udalenoj od jugoistočnog ishodišta lista R=1:1000 broj 125 po y=278 m a po x=9,5 m, produžava u pravoj liniji na sjeverozapad i dolazi do tačke broj 3 koja se nalazi na parceli k.č. 2274 udaljenoj od jugoistočnog ishodišta lista R=1:1000 broj 125 po y=282,5 m a po x= 19,5 m, lomi se idući u pravoj liniji na severoistok i dolazi na jugozapadni rub parcele k.č. 2279/1, ide na severozapad zapadnom mešom parcele k.č. 2279/1 (obuhvata je) i izlazi na ulicu Orlovačka k.č. 4325 kojom produžava na sjeveroistok (ne obuhvata je) te dolazi do raskršća odnosno mjesta odakle je opis granice prostornog obuhvata plana i počeo.

Sve naprijed navedene parcele nalaze se u K.O. Novo Sarajevo I.
Ukupna površina obuhvata iznosi 0,41 ha.

Vremenski period za koji se plan donosi

Član 3.

Plan se donosi za period od 10 godina (2004. 2014.godine).

Smjernice za izradu plana

Član 4.

Kod izrade izmjene i dopune Plana potrebno je:
– Koristeći snimljenu postojeću geodetsku podlogu i elaborat o ispitivanju inženjersko-geoloških i geomehaničkih osobina terena, koji treba obezbijediti, izmjenom Plana razmotriti mogućnost optimalnog povećanja horizontalnih i vertikalnih gabarita objekata, uvažavajući sve urbanističke parametre i arhitektonsko oblikovanje objekata,
– Ispitati mogućnost optimalnog rješenja saobraćaja u mirovanju, kapaciteta koji će zadovoljiti potrebe sadašnjih i budućih sadržaja,
– Planirati opremanje područja zelenilom, komunalnom infrastrukturom za potrebe planiranih sadržaja kroz rekonstrukciju i proširenje mreže vodosnabdijevanja, odvošenja otpadnih voda, elektroenergetike, toplifikacije-gasifikacije, TK mreže i eventualnih drugih komunalnih infrastrukturnih sistema.

Rok za izradu plana

Član 5.

Rok za:
– za obezbješenje podloga je 30 dana
– za izradu Prednacrta Plana je 3 mjeseca od donošenja ove odluke i obezbješenja podloga,
– za Prijedlog Plana je 30 dana od provedene javne rasprave o planu i dobijanja zapisnika rezimea javne rasprave.
Uslov za ispunjenje ovih rokova su obezbiješena sredstva za podloge i izradu plana

Način osiguranja sredstava za izradu plana

Član 6.

Sredstva za pripremu i izredu Plana u iznosu od 2.000,00 KM obezbijediće Općina Novo Sarajevo putem krajnjeg investitora, u 2004. godini.

Nosilac pripreme plana i Nosilac izrade plana

Član 7.

Nosilac pripreme za izradu Plana je načelnik Općine Novo Sarajevo.
Nosilac izrade Plana je Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo.

Javna rasprava i donošenje plana

Član 8.

Izradi Plana prethodi izrada analitičko-dokumentacione osnove.
Nosilac pripreme za izradu Plana će verifikovati dokumente iz prethodnog stava.

Član 9.

Nosilac izrade Plana će izraditi Koncept Plana na osnovu utvršenih smjernica i ponuditi ga Nosiocu pripreme za izradu Plana.
Ukoliko Nosilac pripreme za izradu Plana prihvati Koncept Plana, Nosilac izrade Plana će izraditi Prednacrt plan i dostaviti ga Nosiocu pripreme za izradu Plana radi utvršivanja Nacrta plana.
Nosilac pripreme za izradu Plana će utvrditi Nacrt plana i podnijeti ga Općinskom vijeću na razmatranje i stavljanje na javni uvid i raspravu u trajanju od 30 dana.

Član 10.

Na osnovu rezultata javne rasprave i stava o Nacrtu plana Nosilac pripreme za izradu Plana utvrdiće Prijedlog plana i podnijeti ga Općinskom vijeću Općine Novo Sarajevo na donošenje.

Ostale odredbe

Član 11.

Subjekti planiranja su: Kanton Sarajevo, Grad Sarajevo, Općina Novo Sarajevo, Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo, komunalna i javna komunalna preduzeća, vlasnici i korisnici zamljišta, potencijalni investitori i drugi zainteresovani subjekti koji iskažu svoj interes.

Član 12.

Utvršuje se režim zabrane građenja u dijelu gdje se vrši izmjena i dopuna Plana do donošenja Plana.

Član 13.

Sastavni dio ove odluke je grafički prilog R 1:1000.

Član 14.

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u Službenim novinama Kantona Sarajevo.

Broj: 01-02-391/04
Sarajevo, 14.06.2004.g.

Predsjedavajući
Općinskog vijeća Novo Sarajevo
Ibro Čomić