Odluka

o kriterijumima za raspodjelu sredstava za sanaciju devastiranih stambenih jedinica Na osnovu člana 29.Zakona o lokalnoj samoupravi-prečišćeni tekst (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj 22/00) , člana 18. stav 1. alineja 4. Statuta Općine Novo Sarajevo ( “Službene novine Kantona Sarajevo” broj 12/02) i člana 7. stav 3. Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Sarajevo za 2004.godinu ( “Službene novine Kantona Sarajevo” broj 1/04), Općinsko vijeće na svojoj redovnoj 42. sjednici održanoj 14.06.2004.godine, donijelo je
O D L U K U

o kriterijumima za raspodjelu sredstava za sanaciju devastiranih stambenih jedinica

Član 1.

Ovom Odlukom utvršuju se kriteriji za raspodjelu sredstava planiranih u Budžetu Općine Novo Sarajevo za 2004.godinu na razdjelu 012- Služba za obnovu i razvoj, ekonomska klasifikacija 614 100-Sanacija devastiranih stambenih jedinica.

Član 2.

Sredstva planirana u Budžetu Općine Novo Sarajevo za 2004.godinu će se dodjeljivati kao pomoć u građevinskom materijalu za sanaciju stambenih jedinica oštećenih usljed ratnih dejstava u iznosu do 5.000,00 KM, a zavisno od stepena oštećenja stambene jedinice.

Član 3.

Kriteriji za odabir korisnika utvršuje se prema općim i dodatnim kriterijima, kako slijedi:

Opći kriteriji:

1. Dokaz o statusu korisnika (izbjeglica, raseljeno lice, lice koje se vraća iz inostranstva ili lice koje je u procesu povratka),
2. Ovjerena izjava o namjeri za dobrovoljni povratak korisnika u prebivalište od 1991.godine,
3. Zahtjev za povrat imovine podnesen kod nadležnog organa,
4. Dokaz o vlasništvu nad nepokretnom imovinom,
5. Rješenje o povratu imovine izdato u skladu sa važećim zakonima,
6. Ovjerena izjava u vezi sa svakom pomoći za rekonstrukciju ili sličnom pomoći koju je dobio korisnik i članovi njegovog domaćinstva iz 1991.godine, koja ukazuje na potrebu za pružanjem pomoći kako bi se kuća/stan učinila useljivom,
7. Ovjerenu izjavu da podnosilac zahtjeva i članovi njegovog domaćinstva iz 1991.godine ne posjeduju useljivu kuću/stan na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Dodatni kriteriji:

1. Interno raseljena lica, lica iz kolektivnog smještaja.(Dokaz)
2. Broj članova porodice koji se vraća u rekonstruisanu stambenu jedinicu.
3. Porodice povratnika iz ranjivih kategorija sa posebnim potrebama:
(Ratni vojni invalidi, invalidi, šehidske porodice, porodice poginulih boraca, distrofičari, samohrane majke i sl.).
(Dokaz -uvjerenje o statusu pripadajućoj kategoriji izdato od nadležnog organa).
4. Porodični standard (primanja po članu domaćinstva).
(Dokaz- za svakog punoljetnog člana potrebna potvrda o ostvarenim primanjima u posljednjih šest mjeseci, za nezaposlene članove potvrda Zavoda za zapošljavanje općine boravišta ili općine povratka ukoliko se porodica već vratila).

Član 4.

Svaki potencijalni korisnik donacije mora zadovoljiti Opće kriterije da bi se zahtjev dalje razmatrao.

Član 5.

Prava i uslovi za učešće u raspodjeli objavit će se u vidu Konkursa u sredstvima javnog informisanja. Rok za podnošenje prijava je 15(petnaest) dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja.

Član 6.

Općinski načelnik će imenovati komisiju za provošenje konkursa, koja će sačiniti interni akt o načinu bodovanja dodatnih kriterija, utvrditi prijedlog korisnika i dostaviti načelniku općine.
Konačnu odluku o raspodjeli sredsatva iz člana 1. ove Odluke donijet će Općinsko vijeće na prijedlog općinskog načelnika.

Član 7.

O rezultatima izbora korisnika svi učesnici konkursa će biti obaviješteni pismenim putem.

Član 8.

Sa licima koja ostvare pravo na sredstva u skladu sa odredbama ove Odluke, zaključit će se ugovor u kome će se regulisati sva pitanja vezana za sanaciju stambenih jedinica.

Član 9.

Korisnici koji dobiju pomoć na osnovu netačnih podataka ili lažnih izjava, ili u slučaju kada preusmjere pomoć u nenamijenjene svrhe, općini Novo Sarajevo će vratiti naknadu u iznosu pogrešno upotrijebljene ili pogrešno dodijeljene pomoći, ili vraćaju sav materijal koji su dobili putem Općine Novo Sarajevo.

Član 10.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Kantona Sarajevo”.

Broj:01-02-385/04
Sarajevo: 14.06.2004.g.

Predsjedavajući
Općinskog vijeća Novo Sarajevo
Ibro Čomić, graf.ing.