Odluka

o razrješenju člana Komisije za budžet i finansije Općinskog vijeća Novo Sarajevo
Na osnovu člana 29. Zakona o lokalnoj samoupravi – prečišćeni tekst (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj:22/00) i člana 18. stav 1. tačka 4. Statuta općine Novo Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj : 12/02), Općinsko vijeće Novo Sarajevo na 42. sjednici održanoj 14.06. 2004 . godine , donijelo je

O D L U K U

o razrješenju člana Komisije za budžet i finansije Općinskog vijeća Novo Sarajevo

1. Rakočević Miraš , razrješava se dužnosti člana Komisije za Budžet i finansije Općinskog vijeća Novo Sarajevo, zbog nastupanja smrti

2. Ova odluka objavit će se u Službenim novinama Kantona Sarajevo.

Broj: 01-02-390 /04
Sarajevo,14.06.2004.g.

PREDSJEDAVAJUĆI
Općinskog vijeća Novo Sarajevo
Ibro Čomić,graf.ing.