Odluka

o izboru člana Komisije za budžet i finansije Općinskog vijeća Novo Sarajevo Na osnovu člana 29. Zakona o lokalnoj samoupravi – prečišćeni tekst (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj:22/00) i člana 18. stav 1. tačka 4. Statuta općine Novo Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj : 12/02), Općinsko vijeće Novo Sarajevo na 42. sjednici održanoj 14.06.2004.godine , donijelo je

O D L U K U

o izboru člana Komisije za budžet i finansije
Općinskog vijeća Novo Sarajevo

1. Zećo Rusmir, bira se za člana Komisije za budžet i finansije Općinskog vijeća Novo Sarajevo.

2. Ova odluka objavit će se u “Službenim novinama Kantona
Sarajevo”.

Broj: 01-02-389/04
Sarajevo,14.06.2004.g.

PREDSJEDAVAJUĆI
Općinskog vijeća Novo Sarajevo
Ibro Čomić,graf.ing.