Odluka

o izboru Verifikacione komisije
Općinskog vijeća Novo Sarajevo Na osnovu člana 29. Zakona o lokalnoj samoupravi – prečišćeni tekst (Službene novine Kantona Sarajevo, broj 22/00), člana 18. Statuta Općine Novo Sarajevo prečišćeni tekst (Službene novine Kantona Sarajevo, broj 25/04), člana 27. Poslovnika Općinskog vijeća Novo Sarajevo – prečišćeni tekst (Službene novine Kantona Sarajevo, broj 25/04), Općinsko vijeće Novo Sarajevo na Prvoj konstituirajućoj sjednici od 02.12.2004. godine, donijelo je

O D L U K U
o izboru Verifikacione komisije Općinskog vijeća Novo Sarajevo

I

U Verifikacionu komisiju Općinskog vijeća Novo Sarajevo biraju se:

1. Ana Havel, predsjednik
2. Ahmed Isaković, zamjenik predsjednika
3. Mustafa Velić, član
4. Hazim Bahtanović, član
5. Sanja Toplan, član

II

Ovu Odluku objaviti u Službenim novinama Kantona Sarajevo.

Broj :01-02-710/04
Sarajevo,03.12.2004.god.

PREDSJEDAVAJUĆI
Općinskog vijeća Novo Sarajevo
Ibro Čomić, graf.ing.