Odluka

o verifikaciji mandata vijećnicima u Općinskom vijeću Novo Sarajevo Na osnovu člana 29. Zakona o lokalnoj samoupravi – prečišćeni tekst /”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 22/00/, člana 18. Statuta Općine Novo Sarajevo – prečišćeni tekst /”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 25/04/ i člana 27. Poslovnika Općinskog vijeća Novo Sarajevo – prečišćeni tekst /”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 25/04/ i Izvještaja Verifikacione komisije o verifikaciji mandata vijećnicima Općinskog vijeća Novo Sarajevo, broj: 01-02-677/04 od 02.12.2004. godine, Općinsko vijeće Novo Sarajevo na Prvoj konstituirajućoj sjednici od 02.12.2004. godine, donijelo je

O D L U K U
o verifikaciji mandata vijećnicima u Općinskom vijeću Novo Sarajevo

Verifikuje se mandat vijećnicima izabranim u Općinskom vijeću Novo Sarajevo i utvršuje lista vijećnika po stranačkoj pripadnosti i to:

SDA – NOVO SARAJEVO

1. Koldžo Nedžad
2. Tucak Aziz
3. Bahtanović Hazim
4. Lošić Jusuf
5. Palavra Nusret
6. Čaušević Nurko
7. Odžaković Arnela
8. Trnka Dženita
9. Šurković Miralem
10. Cero Mehemed

SDP – NOVO SARAJEVO

1. Zećo Rusmir
2. Mirjanić Duško
3. Šehović Arijana
4. Simić Nebojša
5. Vreta Igor
6. Misita Jelena
7. Ivanišević Marin
8. Toplan Sanja
9. Čomić Ibrahim
10. Efendić Faruk
11. Muhamedagić Sead

STRANKA PENZIONERA – UMIROVLJENIKA BiH

1. Baltić Ana
2. Miloš Dragan

SDU – NOVO SARAJEVO

1. Isaković Ahmed

STRANKA ZA BiH – NOVO SARAJEVO

1. Husein Zlatić
2. Habul Ferida
3. Kozarčanin Azra
4. Habul Aida
5. Velić Mustafa

HDZ BiH – NOVO SARAJEVO

1. Havel Ana

II

Ova Odluka objavit će se u “Službenim novinama Kantona Sarajevo”.

Broj: 01-02-706/04
Sarajevo, 03.12.2004.g.
PREDSJEDAVAJUĆI
Općinskog vijeća Novo Sarajevo
Ibro Čomić, graf. ing.

OBRAZLOŽENJE

Pravni osnov za donošenje ove Odluke sadržan je u odredbama člana 29. Zakona o lokalnoj samoupravi – prečišćeni tekst /”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 22/00/, člana 18. Statuta Općine Novo Sarajevo – prečišćeni tekst /”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 25/04/ i člana 27. Poslovnika Općinskog vijeća Novo Sarajevo – prečišćeni tekst /”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 25/04/ i Izvještaja Verifikacione komisije o verifikaciji mandata vijećnicima Općinskog vijeća Novo Sarajevo, broj: 01-02-677/04 od 02.12.2004. godine.

Navedenim propisima je regulisano donošenje Odluke o verifikaciji mandata vijećnicima izabranim u Općinsakom vijeću Novo Sarajevo i utvršena je lista vijećnika po stranačkoj pripadnosti.

Verifikaciona komisija je izvršila uvid u kopije uvjerenja i kopije izjava o prihvatanju/odbijanju mandata osoba koje su dobile mandat za Općinsko vijeće Novo Sarajevo na lokalnim izborima od 02.10.2004. godine.

Komisija je konstatovala, da su uvjerenja dostavljena od Izborne komisije BiH, a u skladu sa odredbama člana 2.9. stav 1. tačka 10. Izbornog zakona BiH /”Službeni glasnik BiH”, broj: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04 i 20/04/ i izdata osobama koje su dobile mandat za 31 vijećnika.

Općinsko vijeće Novo Sarajevo je uredno dostavilo Uvjerenje svakoj osobi kojoj je Uvjerenje izdato, a potom prikupilo sve podatke o prijemu sa izjavama i po hitnom postupku dostavilo Izbornoj komisiji BiH, kako bi imala uvid u urednost dostave uvjerenja i kako bi izvršili hitnu dodjelu zamjenskih mandata u slučaju odbijanja mandata od osobe kojoj je mandat dodijeljen.

Komisija je konstatovala, da je Vijeće od 31 uvjerenja i izjava, uredno vratilo Izbornoj komisiji BiH 29 uvjerenja i izjava o prihvatanju mandata za vijećnika u Općinskom vijeću Novo Sarajevo.

Bulend Biščević iz SDA je odbio mandat iz ličnih razloga, te će se u skladu sa važećim propisima izvršiti zamjena mandata za istog sa narednim kandidatom sa liste SDA.

Sead Muhamedagić iz SDP-a nije potpisao Uvjerenje i Izjavu o prihvatanju mandata niti o odbijanju, zbog nezavršenih konsultacija u vezi sa njegovim statusom.
Na narednoj sjednici Vijeća riješit će se status imenovanog.

Komisija je pripremila Prijedlog Odluke za verfikaciju 29 vijećnika i to:

SDA – Novo Sarajevo

1. Koldžo Nedžad 7. Čaušević Nurko
2. Tucak Aziz 8. Odžaković Arnela
3. Bahtanović Hazim 9. Trnka Dženita
4. 10. Šurković Miralem
5. Lošić Jusuf 11. Cero Mehemed
6. Palavra Nusret

SDP – Novo Sarajevo

1. Zećo Rusmir 7. Ivanišević Marin
2. Mirjanić Duško 8. Toplan Sanja
3. Šehović Arijana 9. Čomić Ibrahim
4. Simić Nebojša 10. Efendić Faruk
5. Vreta Igor 11.
6. Misita Jelena

Stranka penzionera- umirovljenika BiH Novo Sarajevo

1. Baltić Ana
2. Miloš Dragan

SDU – Novo Sarajevo

1. Isaković Ahmed

Stranka za BiH – Novo Sarajevo

1. Husein Zlatić
2. Habul Ferida
3. Kozarčanin Azra
4. Habul Aida
5. Velić Mustafa

HDZ BiH – Novo Sarajevo

1. Havel Ana