Odluka

o izboru Komisije za izbor i imenovanje i mandatsko- imunitetska pitanja Općinskog vijeća Novo Sarajevo Na osnovu člana 29. Zakona o lokalnoj samoupravi – prečišćeni tekst (Službene novine Kantona Sarajevo, broj 22/00), člana 18. Statuta Općine Novo Sarajevo – prečišćeni tekst (Službene novine Kantona Sarajevo, broj 25/04) i člana 40. Poslovnika Općinskog vijeća Novo Sarajevo – prečišćeni tekst (Službene novine Kantona Sarajevo, broj 25/04), Općinsko vijeće Novo Sarajevo na Prvoj konstituirajućoj sjednici od 02.12.2004. godine donijelo je

O D L U K U
o izboru Komisije za izbor i imenovanje i mandatsko- imunitetska pitanja Općinskog vijeća Novo Sarajevo

I

U Komisiju za izbor i imenovanje i mandatsko- imunitetska pitanja Općinskog vijeća Novo Sarajevo biraju se:

1. Hazim Bahtanović, predsjednik
2 .Faruk Efendić, zamjenik predsjednika
3. Aziz Tucak, član
4 .Jelena Misita, član
5. Dragan Miloš, član
6. Ahmed Isaković, član
7. Aida Habul, član

II

Ovu Odluku objaviti u Službenim novinama Kantona Sarajevo.

Broj:01-02-705/04 Sarajevo,03.12.2004.godine

PREDSJEDAVAJUĆI
Općinskog vijeća Novo Sarajevo
Ibro Čomić,graf.ing.