Odluka

o izboru Izborne komisije za provošenje izbora predsjedavajućeg Općinskog vijeća i zamjenika predsjedavajućeg Općinskog vijeća Novo Sarajevo, u 2004.godini U skladu sa odredbama člana 29. Zakona o lokalnoj samoupravi – prečišćeni tekst (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 22/00) člana 18. stav 1. alineja 4. Statuta Općine Novo Sarajevo – prečišćeni tekst (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 25/04) i člana 104. Poslovnika Općinskog vijeća – prečišćeni tekst (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 25/04) Općinsko vijeće Novo Sarajevo na Prvoj konstituirajućoj sjednici od 02. decembra 2004. godine, donijelo je

O D L U K U
o izboru Izborne komisije za provošenje izbora predsjedavajućeg Općinskog vijeća i zamjenika predsjedavajućeg Općinskog vijeća Novo Sarajevo, u 2004.godini

I

U Izbornu komisiju za provošenje izbora predsjedavajućeg Općinskog vijeća i zamjenika predsjedavajućeg Općinskog vijeća Novo Sarajevo, u 2004. godini, koja će rukovoditi i utvrditi rezultate glasanja, biraju se:

1. AIDA HABUL- predsjednica
2. NURKO ČAUŠEVIĆ- član
3. DUŠKO MIRJANIĆ- član

II

Ovu Odluku objaviti u “Službenim novinama Kantona Sarajevo”.

Broj: 01-02-708/04
Sarajevo, 03. decembar 2004. godine

PREDSJEDAVAJUĆI
Općinskog vijeća Novo Sarajevo
Ibro Čomić, graf. ing.