Odluka

o razrješenju dužnosti
predsjedavajućeg Općinskog vijeća Novo Sarajevo Na osnovu člana 29. Zakona o lokalnoj samoupravi – prečišćeni tekst (Službene novine Kantona Sarajevo, broj 22/00) i člana 18 .stav 1. tačka 6. Statuta Općine Novo Sarajevo prečišćeni tekst (Službene novine Kantona Sarajevo, broj 25/04), Općinsko vijeće Novo Sarajevo na Prvoj konstituirajućoj sjednici od 02.12.2004. godine, donijelo je

O D L U K U
o razrješenju dužnosti predsjedavajućeg Općinskog vijeća Novo Sarajevo

I

IBRO ČOMIĆ razrješava se dužnosti predsjedavajućeg Općinskog vijeća Novo Sarajevo sa 02.12.2004. godine, zbog isteka mandata..

II

Ovu Odluku objaviti u Službenim novinama Kantona Sarajevo.

Broj: 01-02-712/04
Sarajevo, 03.12.2004.godine

PREDSJEDAVAJUĆI
Općinskog vijeća Novo Sarajevo
Ibro Čomić, graf. ing