Odluka

o izboru predsjedavajućeg Općinskog vijeća Novo Sarajevo Na osnovu člana 29. Zakona o lokalnoj samoupravi – prečišćeni tekst (Službene novine Kantona Sarajevo, broj 22/00), člana 18. i 24. Statuta Općine Novo Sarajevo prečišćeni tekst (Službene novine Kantona Sarajevo, broj 25/04), člana 34. i 99. Poslovnika Općinskog vijeća Novo Sarajevo – prečišćeni tekst (Službene novine Kantona Sarajevo, broj 25/04), Općinsko vijeće Novo Sarajevo na Prvoj Konstituirajućoj sjednici od 02.12.2004. godine, donijelo je
O D L U K U

o izboru predsjedavajućeg Općinskog vijeća Novo Sarajevo

I

RUSMIR ZEĆO – bira se na dužnost predsjedavajućeg Općinskog vijeća Novo Sarajevo sa 02.12.2004. godine, na period od od četiri /4/ godine .

II

Ovu Odluku objaviti u Službenim novinama Kantona Sarajevo.

Broj :01-02-714/04
Sarajevo,03.12.2004. godine

PREDSJEDAVAJUĆI
Općinskog vijeća Novo Sarajevo
Ibro Čomić, graf. Ing.