Odluka

o izboru Komisije za statut i propise Općinskog vijeća Novo Sarajevo Na osnovu člana 29. Zakona o lokalnoj samoupravi, prečišćeni tekst (Službene novine Kantona Sarajevo, broj 22/00), člana 18. Statuta Općine Novo Sarajevo-prečišćeni tekst (Službene novine Kantona Sarajevo, broj 25/04) ,člana 40. Poslovnika Općinskog vijeća prečišćeni tekst (Službene novine Kantona Sarajevo, broj 25/04), Općinsko vijeće Novo Sarajevo na Prvoj konstituirajućoj sjednici od 02.12.2004. godine donijelo je

O D L U K U
o izboru Komisije za statut i propise Općinskog vijeća Novo Sarajevo

I

U Komisiju za statut i propise Općinskog vijeća Novo Sarajevo biraju se:

1. Alija Šačić, predsjednik
2. Bećir Bajramović, zamjenik predsjednika
3. Džemo Tucak, član
4. Nedžad Koldžo, član
5. Sead Muhamedagić, član
6. Sanja Toplan, član
7. Ivan Dujmović, član

II

Ovu Odluku objaviti u Službenim novinama Kantona Sarajevo.

Broj:01-02-709/04
Sarajevo, 03.12.2004.godine

PREDSJEDAVAJUĆI
Općinskog vijeća Novo Sarajevo
Zećo Rusmir