Odluka

o izmjenama i dopunama odluke o građevinskom zemljištu
Na osnovu člana 6, 8, 12, 14, 46, 63, 68, 73, 76, i 83. Zakona o ograđevinskom zemljištu FBiH (Sličnolist FBiH”, br.25/03) i člana 18. Statuta Općine Novo Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”,br: 12/02, 14/04 i 22/04) Općinsko Vijeće Novo Sarajevo na Vanrednoj sjednici održanoj dana 31. januara 2005.godine donijelo je :

O d l u k u

o izmjenama i dopunama odluke o građevinskom zemljištu

Član 1.

U Odluci o građevinskom zemljištu (“Službene novine Kantona Sarajevo br.08/04) u članu 14. stav 1. u tačci 9. u alineji 1. iza riječi: “priznanja” uvode se nove riječi koje glase: “organizatori otpora, veterani-prvoborci” i nastavlja se postojeći tekst.

Član 2.

U članu 27. stav 2. se briše.

Član 3.

Iza člana 27. uvodi se novi član 27-a koji glasi:
Izuzetno od predhodnog člana (odnosno člana 27) n zemljištu za koje nije donesen program urešenja; iznos naknade za urešenje građevinskog zemljišta koje nije urešeno,utvršuje se urbanističko-tehničkim i drugim uvjetima utvršenim u urbanističkoj saglasnosti i prema uvjetima iz sagalsnosti javnih preduzeća.
Investitori građevina, pored troškova urešenja iz stava 1. ovog člana, zajednički finansiraju i troškove urešenja koji se odnose na infrastrukturne sadržaje za potrebe više investitora prema uvjetima iz detaljnih planova, odnosno mišljenja nadležnih institucija u postupku realizacije izgradnje infrastrukturnih sadržaja.
Naknadu za urešenje zemljišta iz stava 1. ovog člana plaća investitor, a mešusobna prava i obaveze, a naročito dinamika urešenja gradskog građevinskog zemljišta, dinamika uplate troškova urešenja, sankcije za neizvršavanje obaveza, nadzor nad izvođenjem radova i slično, izmešu Općine i investitora urešuju se ugovorom.
Investitor građevine iz stava 1. ovog člana nije dužan da plati naknadu troškova urešenja pod uslovom da sam izvrši urešenje zemljišta putem javnih preduzeća nadležnih za održavanje komunalne infrastrukture koja je predmet urešenja ili drugog pravnog lica koje je registrovano za obavljanje te djelatnosti.
Mešusobna prava i ovaveze na izvošenju radova na urešenju građevinskog zemljišta izmešu investitora i izvošača radova urešuju se ugovorom kojim se utvršuje pitanja nadzora, dinamika urešenja, sanacije u slučaju neizvršenja ugovornih obaveza i drugi uvjeti.
U slučaju kada je izvošač radova na urešenju građevinskog zemljišta drugo pravno lice, investitor može zaključiti ugovor uz prethodnu saglasnost javnih komunalnih preduzeća.

Član 4.

Član 28. mijenja se i glasi:

Pod neurešenim građevinskim zemljištem u smislu ove odluke smatra se zemljište na kojem nisu izvedeni radovi opremanja zemljišta infrastrukturnim sadržajima u okviru građevinske parcele koji omogućavaju priključak objekta koji se gradi kao urešeno zemljište na kojem je zbog građenja potrebno vršiti zahvate na infrastrukturnim sadržajima prema uvjetima iz detaljne planske dokumentacije, odnosno mišljenja Zavoda za planiranje razvoja kantona Sarajevo i saglasnosti javnih preduzeća.

Član 5.

Članovi 29. i 30. brišu se.

Član 6.

Član 31. mijenja se i glasi:

Investitorima objekata izgrađenih do 06.04.1992.godine, be odobrenja za građenje, a koji su blagovremeno podnijeli zahtjev za legalizaciju građevine prema “Upustvu o uvjetima i načinu legalizacije objekata individualne stambene izgradnje građenih bez odobrenja za građenje “, koji imaju prava po osnovu Zakona o dopunskim pravima boraca Kantona Sarajevo, ukoliko postoji minimum urešenosti parcele u smislu člana 49. zakona o prostornom urešenju (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 10/04) priznaje se na ime ulaganja u izgrađenu infrastrukturu ukupan iznos po osnovu urešenja gradskog građevinskog zemljišta uz obavezu učešća u finansiranju zajedničke komunalne infrastrukture naselja, a naknada za pogodnost gradskog građevinskog zemljišta (renta) dostavit će se na plaćanje Ministarstvu za boračka pitanja Kantona Sarajevo koje shodno odredbi člana 55. Zakona o dopunskim pravima boraca – branitelja Bosne i Hercegovine (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 2/02) odrešuje sredstva u Budžetu Kantona za ovu namjenu.

Član 7.

Član 33. mijenja se i glasi :

Za korištenje gradskog građevinskog zemljišta plaća se naknada prema mjerilima za izgrađeno gradsko građevinsko zemljište.
Naknada za korištenje gradskog građevinskog zemljišta plaća se i za objekte izgrađene bez odobrenja za građenje i objekte privremenog karaktera do njihovog uklanjanja.

Član 8.

člana 33 dodaje se novi član 33-a koji glasi:
“Obaveza plaćanja naknade za korištenje građevinskog zemljišta za objekte iz prethodnog člana počinje teći od 01.01.2005. godine. Naknada se utvršuje rješenjem nadležnog općinskog organa za komunalne poslove odnosno organizacije koju posebnim aktom ovlasti Općinsko vijeće.”

Član 9.

Iza člana 33-a, uvodi se novi član 33-b, koji glasi:
“Naknada za korištenje gradskog građevinskog zemljišta plaća se prema izgrađenoj neto korisnoj površini stambenog, poslovnog odnosno proizvodnog prostora.
Naknada se plaća mjesečno, odnosno tromjesečno prema rješenju nadležnog organa.”

Član 10.

Iza člana 33-b, uvodi se novi član 33-c koji glsi:
“Visina naknade za korištenje gradskog građevinskog zemljišta po m² korisne površine stambenog prostora za jedan mjesec iznosi:

– u prvoj stambenoj zoni 0,08 KM/m²
– u drugoj stambenoj zoni 0,06 KM/m²
– u trećoj stambenoj zoni 0,05 KM/m²
– u četvrtoj stambenoj zoni 0,03 KM/m²
– u petoj stambenoj zoni 0,02 KM /m²
– u šestoj stambenoj zoni 0,01 KM/ m²

Visina naknade za korištenje gradskog građevinskog zemljišta po m² korisne površine poslovnog prostora za jedan mjesec iznosi:

– u prvoj poslovnoj zoni 0,14 KM/m²
– u drugoj poslovnoj zoni 0,12 KM/m²
– u trećoj poslovnoj zoni 0,10 KM/m²
– u četvrtoj poslovnoj zoni 0,06 KM/m²
– u petoj poslovnoj zoni 0,03 KM/m²

Visina naknade za korištenje gradskog građevinskog zemljišta po m2 korisne površine prozvodnog prostora za jedan mjesec iznosi:

– u prvoj zoni 0,08 KM/m²
– u drugoj zoni 0,06 KM/m²
– u trećoj zoni 0,04 KM/m²

Visina naknade za korištenje gradskog građevinskog zemljišta po m² korisne površine za kuće za odmor za jedan mjesec iznosi 0,10 KM/m²

Član 11.

Obavezuje se Komisija za Statut i propise Općinskog vijeća Novo Sarajevo da sačini prečišćeni tekst Odluke u roku od 30 dana od dana objavljivanja Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o građevinskom zemljištu.

Član 12.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u Službenim novinama Kantona Sarajeva.

Broj: 01-02-109 /05 Sarajevo, 31.1.2005.
PREDSJEDAVAJUĆI
Općinskog vijeća Novo Sarajevo
Nedžad Koldžo