Odluka

o profesionalnom obavljanju funkcije zamjenika predsjedavajućeg
Općinskog vijeća Novo Sarajevo
Na osnovu člana 24. i 29. Zakona o lokalnoj samoupravi – Prečišćeni tekst (Službene novine Kantona Sarajevo, broj 22/00 ) , člana 18. stav 1. tačka 6 ., i člana 26. stav 3 . Statuta Općine Novo Sarajevo prečišćeni tekst ( Službene novine Kantona Sarajevo , broj : 25/04 ) i člana 36. stav 2. Poslovnika Općinskog vijeća Novo Sarajevo – prečišćeni tekst ( Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 25/04 ),Općinsko vijeće na Četvrtoj sjednici od 28.02. 2005. godine donijelo je

O D L U K U

o profesionalnom obavljanju funkcije zamjenika predsjedavajućeg Općinskog vijeća Novo Sarajevo

Član 1.

Husein Zlatć – zamjenik predsjedavajućeg Općinskog vijeća Novo Sarajevo, dužnost zamjenika predsjedavajućeg Općinskog vijeća obavljat će profesionalno .

Član 2.

Za obavljanje funkcije iz člana 1. ove Odluke imenovani ima pravo na plaću i ostala prava iz radnog odnosa za svoj rad u Općinskom vijeću.

Član 3.

Visinu plaće utvrdit će Komisija za izbor i imenovanja i mandatsko-imunitetska pitanja Općinskog vijeća, a u skladu sa važećim zakonskim propisima .

Član 4.

Zamjeniku predsjedavajućeg koji profesionalno obavlja funkciju, pripada pravo na plaću i druga prava i obaveze koje proizilaze iz radnog odnosa, za rad u Općinskom vijeću, od dana izbora za zamjenika predsjedavajućeg Općinskog vijeća do prestanka profesionalno obavljanja ove funkcije, odnosno do dana razrješenja..

Član 5.

Ova Odluka objavit će se u Službenim novinama Kantona Sarajevo.

Broj : 01- 02 -182/05
Sarajevo ,02. 03. 2005.godine

PREDSJEDAVAJUĆI
Općinskog vijeća Novo Sarajevo
Nedžad Koldžo