Odluka

o izmjeni i dopuni Odluke o vijećničkoj legitimaciji Na osnovu člana 29. Zakona o lokalnoj samoupravi – prečišćeni tekst (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 22/00), člana 18. stav 1. alineja 4. Statuta Općine Novo Sarajevo-prečišćeni tekst (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 25/04), Općinsko vijeće Novo Sarajevo na IV sjednici održanoj 28. 02. 2005.godine, donijelo je

O D L U K U
o izmjeni i dopuni Odluke o vijećničkoj legitimaciji

Član 1.

U Odluci o vijećničkoj legitimaciji (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 2/98) u članu 5. brojevi: “10 x 7 cm”, zamjenjuje se brojem:”8,5 x 5,5 cm”.

Član 2.

U članu 7. u stavu 1. u alineji 1. riječi: “Federacije BiH”, zamjenjuju se riječima: “Općine”.
Alineja 3 se briše, a uvodi se nova alineja 3-a koja glasi: “jedinstveni matični broj”.
Alineja 9 se briše.

Član 3.

Obavezuje se Komisija za Statut i propise Općinskog vijeća Novo Sarajevo da sačini prečišćeni tekst Odluke o vijećničkoj legitimaciji i obrasca legitimacije u roku od 15 dana od dana objavljivanja Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o vijećničkoj legitimaciji.

Član 4.

Iza člana 12. uvodi se novi član 12-a koji glasi:
“Sastavni dio ove Odluke je obrazac legitimacije vijećnika Općinskog vijeća Novo Sarajevo”.

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenim novinama Kantona Sarajeva.

Broj:01-02-184/05 Datum,02.03.2005.g.

PREDSJEDAVAJUĆI
Općinskog vijeća Novo Sarajevo
Nedžad Koldžo