Odluka

o načinu regulisanja obaveza po osnovu zakupnine prostora koji koristi Šahovski klub “Sarajevo”-Sarajevo Na osnovu člana 29. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službene novine Kantona Sarajeva”, broj: 22/00), i člana 18. stav 1. alineja 18.Statuta Općine Novo Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 25/04), Općinsko vijeće Novo Sarajevo na IV sjednici održanoj 28. 02. 2005.godine, donijelo je

O D L U K U

o načinu regulisanja obaveza po osnovu zakupnine prostora koji koristi Šahovski klub “Sarajevo”-Sarajevo

Član 1.

Sva dosadašnja potraživanja Općine Novo Sarajevo po osnovu zakupa poslovnog prostora u ulici Zagrebačka broj 4-a u Sarajevu, koje koristi Šahovski klub “Sarajevo”-Sarajevo nastala do 28.02.2005.godine, u iznosu od 37.022,80 otpisuju se.

Član 2.

Šahovski klub “Sarajevo” oslobađa se obaveze plaćanja naknade na ime zakupa prostora u ulici Zagrebačka broj 4-a, Sarajevo za u buduće, sve do donošenja nove odluke Općinskog vijeća.

Član 3.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za privredu i finansije Jedinstvenog organa uprave Općine Novo Sarajevo.

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Kantona Sarajeva”.

Broj:01-23-257/05
Sarajevo,02.03.2005.g.

PREDSJEDAVAJUĆI Općinskog vijeća Novo Sarajevo
Nedžad Koldžo