Odluka

o visini naknade, načinu i mjerama za osiguranje naplate za privremeno korišćenje javnih površina na
području Općine Novo Sarajevo
Na osnovu člana 29.Zakona o lokalnoj saomupravi prečišćeni tekst (Službene novine Kantona Sarajevo, broj 22/00), člana 27. Zakona o privremenom korišćenju javnih površina (Službene novine Kantona Sarajevo; broj 20/04), člana 18. stav 1. tačka 4. Stauta Općine Novo Sarajevo – prečišćeni tekst (Službene novine Kantona Sarajevo broj 25/04), Općinsko vijeće Novo Sarajevo na 4. sjednici održanoj 28.02. 2005. godine donIjelo je

O D L U K U

o visini naknade, načinu i mjerama za osiguranje naplate za privremeno korišćenje javnih površina na
području Općine Novo Sarajevo

I OPĆE ODREDBE

Član 1.

Ovom Odlukom utvršuje se visina naknade, način naplate i mjere za sigurnu i efikasnu naplatu naknade za privremeno korišćenje javnih površina na području Općine Novo Sarajevo (u daljem tekstu : Općina).

Član 2.

Visina naknade i način naplate za privremeno korišćenje javnih površina na području Općine odrešuje se rješenjem općinskog načelnika putem Službe za oblast prostornog urešenja, urbanizma, komunalnih poslova i zaštitu čovjekove okoline (u daljem tekstu: Služba).

Član 3.

Javne površine na području Općine su podijeljene na tri zone i to:

Prva zona koju čine ulice: Zmaja od Bosne, Bulevar Meše Selimovića, Envera Šehovića i dio ulice Džemala Bijedića od broja 2-42 (uključuje i poslovne objekte u nizu) i neparni brojevi od 1 do 53;

Druga zona koju čine ulice koje se nalaze u obuhvatu od zaobilaznice (ul. Put mladih muslimana) na jugu, do Željezničke stanice na sjeveru i do granice Općine na istoku i zapadu, a nisu uključene u prvu zonu;

Treća zona koju čine sve ulice sa područja Općine koje nisu uključene u prvu ili drugu zonu.

II NAKNADA

Član 4.

Visina naknade odrešuje se u ukupnom iznosu a na osnovu: utvršene zone, površine, jedinične cijene i perioda korišćenja.

Član 5.

Odrešuje se visina naknada za korišćenje javnih površina za:

1.kiosk, izuzev kioska u tramvajskim nadstrešnicama:

I ZONA…14 KM/m2 mjesečno
II ZONA …10 KM/m2 mjesečno
III ZONA…7 KM/m2 mjesečno

2.tipski kiosk u sklopu nadstrešnice – tramvajskog stajališta u iznosu od 40 KM po jednom kiosku mjesečno

3. zatečeni poslovni prostor – privremeni objekat izgrađen u periodu od 1987-1999:

I ZONA …10 KM/m2 mjesečno
II ZONA …8 KM/m2 mjesečno
III ZONA…5 KM/m2 mjesečno

Ukoliko se radi o objektu čija površina prelazi 80 m2, naknada za svaki naredni m2 se umanjuje za 30 % od naprijed utvršenog iznosa za pojedine zone

4. garažni prostor – privremeni objekat izgrađen u periodu od 1987-1999:u iznosu od :

1,00 KM/m2 mjesečno u svim zonama

5. slobodnostojeća otvorena bašća :
I ZONA …14 KM/m2 mjesečno
II ZONA …10 KM/m2 mjesečno
III ZONA…7 KM/m2 mjesečno

6. slobodnostojeći reklamni pano :

I ZONA …20 KM/ m2 reklamne površine/ mjesečno
II ZONA …18 KM/m2 reklamne površine/ mjesečno
III ZONA…15 KM/m2 reklamne površine/ mjesečno

7. slobodnostojeći displej:

I ZONA …20 KM/ m2 reklamne površine/ mjesečno
II ZONA …18 KM/m2 reklamne površine/ mjesečno
III ZONA…15 KM/m2 reklamne površine/ mjesečno

8. slobodnostojeća telefonska govornica :
I ZONA …25 KM/ mjesečno
II ZONA …20 KM/ mjesečno
III ZONA…15 KM/ mjesečno

9. javni parking prostor na neizgrađenom građevinskom zemljištu :

I ZONA …0,80 KM/m2 mjesečno
II ZONA …0,60 KM/m2 mjesečno
III ZONA…0,50 KM/ m2 mjesečno

10. deponovanje građevinskog materijala, ograđeni dijelovi gradilišnog prostora, fasadne skele i drugi objekti za potrebe gradilišta u iznosu od 2,00 KM/m2 mjesečno.

11. postavljanje privremenih gradilišnih objekata izvan ograđenog gradilišta:
20 KM/m2 mjesečno za sve zone

12. postavljanje stolova ispred ugostiteljskih objekata :

I ZONA…12 KM/m2 mjesečno
II ZONA ….9 KM/m2 mjesečno
III ZONA…6 KM/m2 mjesečno

13. postavljanje prodajno-izložbenog mjesta ispred trgovinskih i uslužnih objekata :

I ZONA …25 KM/m2 mjesečno
II ZONA …20 KM/m2 mjesečno
III ZONA…15 KM/m2 mjesečno

14. postavljanje jednog prodajnog stola ili tezge radi prodaje bižuterije, kožne galanterije i
predmeta kućne radinosti :

I ZONA …100 KM mjesečno
II ZONA …80 KM mjesečno
III ZONA…60 KM mjesečno

15. postavljanje slikarskog štafelaja za umjetnički rad na licu mjesta, prodaju umjetničkih slika,
polovnih knjiga i slične literature, lutrije, srećki s tim da pogodno mjesto bude urešeno :

I ZONA …100 KM mjesečno
II ZONA …80 KM mjesečno
III ZONA…60 KM mjesečno

16. postavljanje jednog prodajnog stola ili pokretne tezge za prazničnu prodaju robe na malo kao što su: čestitke, razglednice, cvijeće, prskalice, ukrasi za novogodišnje i druge praznike i posebne prigode i slično, ulaznice za sportske, kulturne i druge manifestacije u iznosu od 10 KM dnevno u svim zonama, a najduže na period od 7 dana

17. postavljanje jednog konzervatora-rashladnog urešaja za prodaju sladoleda i urešaja za pečenje
pečenjarskih proizvoda :

I ZONA …100 KM mjesečno
II ZONA …80 KM mjesečno
III ZONA…60 KM mjesečno

18. postavljanje jednog aparata – zabavnog sadržaja ( dječiji autići, vozići i slično) s tim da pogodno mjesto bude urešeno :

I ZONA …70 KM mjesečno
II ZONA …50 KM mjesečno
III ZONA…40 KM mjesečno

19. postavljanje jednog sanduka za čišćenje obuće, vage za osobno mjerenje i slično u iznosu od 1 KM dnevno u svim zonama

20. postavljanje jedne klupe za sjedenje i drugih specifičnih sadržaja:

I ZONA …10 KM mjesečno
I ZONA…9 KM mjesečno
II ZONA …6 KM mjesečno

21. postavljanje jedne žardinjere :
7 KM mjesečno za sve zone

22. postavljanje cirkuskih šatri i sličnih objekata povodom kulturnih, zabavnih, sportskih i drugih manifestacija u iznosu od 0,40 KM/m2 dnevno u svim zonama, a najduže na period od 60 dana.

Član 6.
Visina Naknada za korišćenje javnih površina iz člana 5. tačke 1.,.5., 6., 7., i 8. ove Odluke je početna cijenu kod oglašavanja lokacija.

Član 7.

Naknada za privremeno korištenje javnih površina neće se naplaćivati u slijedečim slučajevima:
a) Ako se javna površina koristi za potrebe ustanova iz oblasti predškolskog obrazovanja, prosvjete, nauke, kulture, zaštite kulturne i prirodne baštine, sporta, zdravstva, veterinarstva, socijalne zaštite, humanitarne i dobrotvorne organizacije i vjerske zajednice, iz osnovne djelatnosti,
b) Ako se javna površina koristi za potrebe političkih organizacija u svrhu prikupljanja potpisa,
c) Ako se javna površina koristi za potrebe udruženja građana boračkih populacija proisteklih iz oslobodilačkog i odbrambenog rata, kao i za potrebe drugih neprofitabilnih udruženja u svrhu prikupljnja podataka o svojim članovima i drugih podataka koji će se koristiti isključivo za potrebe udruženja,
d) Ako se javna površina koristi za potrebe sanacije, rekonstrukcije i obnovu objekata koji se finasiraju donatorskim sredstvima i sredstvima državnih organa, kao i za potrebe tekućeg održavanja objekata kad se izvode radovi na opravci i urešenju vanjskih dijelova zgrada gdje su investitori etažni vlasnici.

Član 8.

Protiv rješenja o utvršivanju visine naknade u drugom stepenu rješava Drugostepena stručna komisija Općinskog vijeća Novo Sarajevo.

III NAČIN I MJERE OSIGURANJA NAPLATE

Član 9.
Naknadu za privremeno korišćenje javne površine iz člana 5. tačka : 16. i 22. ove Odluke, korisnik plaća unaprijed za odobreni period korišćenja.
Naknadu za privremeno korišćenje javne površine iz člana 5. tačka : 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 17., 18., 19., 20. i 21. ove Odluke, korisnik plaća unaprijed ili u skladu sa ugovorom koji se sklapa prilikom preuzimanja rješenja uz mogućnost plaćanja u jednakim obročnim ratama, s tim da broj rata ne može biti veći od broja mjeseci odobrenog perioda korišćenja i da mjesečna rata ne može biti manja od 100,00 KM.
Kao dokaz o obezbješenom načinu plaćanja naknade, korisnik obezbješuje mjenicu sa izjavom tri žiranta ili drugi instrument obezbješenja plačanja u skladu sa zakonom.

Član 10.

Nadležna Služba će kod korisnika iz člana 5. tačka 3. i 4. koji nisu izmirili naknadu za prethodni period, a posjeduju odobrenje za građenje kod kojeg nije istekao odobreni period korišćenja javne površine, postupajući po službenoj dužnosti donijeti rješenje o izmirenju naknade do 12 obročnih rata, što će se regulisati ugovorom.

Član 11.

Naknada za korištenje javne površine uplaćuje se na žiro račun Budžeta Općine Novo Sarajevo broj: 1291061000098859 HVB Central profit banka ili putem blagajne Općine, u svrhu naknade za korištenje javne površine, sa brojem rješenja.
Prikupljena naknada se usmjerava za izgradnju i obnavljanje objekata komunalne infrastrukture i urbanog mobilijara.

IV PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 12.

Rješenja o privremenom korišćenju javnih površina izdata do stupanja na snagu ove Odluke, ostaju na snazi do isteka roka utvršenog u rješenju.
Ako je do stupanja na snagu ove Odluke upravni postupak pokrenut kod nadležnog organa, a nije doneseno prvostepeno rješenje ili je rješenje poništeno i vraćeno prvostepenom organu na ponovni postupak, postupak će se nastaviti po odredbama ove Odluke.

Član 13.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka o visini naknade, načinu i mjerama za osiguranje naplate za privremeno korišćenje javnih površina na području Općine Novo Sarajevo – prečiščeni tekst ( Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 5/04).

Član 14.

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenim novinama Kantona Sarajevo.

Broj :01-23-258/05
Sarajevo, 02. februar 2005.godine

Predsjedavajući Općinskog vijeća Novo Sarajevo
Nedžad Koldžo