Odluka

o dodjeli lokacija i periodu korišćenja javnih površina na
području Općine Novo Sarajevo
Na osnovu člana 29. Zakona o lokalnoj samoupravi prečišćeni tekst (Službene novine Kantona Sarajevo, broj 22/00), člana 10. i 11. Zakona o privremenom korišćenju javnih površina (Službene novine Kantona Sarajevo; broj 20/04), člana 18. stav 1. tačka 4. Stauta Općine Novo Sarajevo – prečišćeni tekst (Službene novine Kantona Sarajevo broj 25/04), Općinsko vijeće Novo Sarajevo na 4. sjednici održanoj 28.02.2005. godine donijelo je:

O D L U K U

o dodjeli lokacija i periodu korišćenja javnih površina na području Općine Novo Sarajevo

I OPĆE ODREDBE

Član 1.

Ovom Odlukom utvršuje se postupak i kriteriji dodjele lokacija, uslovi, način i period privremenog korišćenja javnih površina na području Općine Novo Sarajevo (u daljem tekstu: Općina).

Član 2.

Pravo na privremeno korišćenje javnih površina u smislu ove Odluke, imaju pravna lica registrovana za obavljanje odrešene djelatnosti i fizička lica koja imaju odobrenje za obavljanje djelatnosti ( u daljem tekstu: korisnici).
Evidenciju korisnika javnih površina za tekuću godinu, na način da se u istu unose podaci: naziv korisnika, adresa korisnika, lokacija, broj rješenja, period korišćenja, djelatnost, vrsta objekta, površina, poslovna zona i visina naknade, vodi Služba za oblast prostornog urešenja, urbanizma, komunalnih poslova i zaštitu čovjekove okoline ( u daljem tekstu: Služba).

Član 3.

Rješenje o privremenom korišćenju javnih površina na području Općine donosi Općinski načelnik putem Službe.
Rješenjem iz stava 1. ovog člana odrešuje se lokacija, površina, period, namjena, način korišćenja i održavanja javne površine.

II DODJELA LOKACIJA

Član 4.

Dodjelu lokacija za privremeno korišćenje javnih površina na osnovu elaborata Lokacije za postavljanje kioska i elaborata Lokacije za postavljanje slobodnostojećih otvorenih bašči i eleborata za postavljanje slobodnostojećih reklamnih panoa i slobodnostojećih displeja, utvršenih od Vlade Kantona Sarajevo, vrši Služba putem oglasa. Dodjela lokacija za privremeno korišćenje javnih površina na području Općine vrši se putem oglasa, a javne površine izvan elaborata se dodjeljuju bez oglašavanja, u skladu sa Zakonom i ovom Odlukom .

Član 5.

Oglas se objavljuje u jednom od dnevnih listova kao i na oglasnoj ploči Općine i ostaje otvoren 15 dana.

Oglas za dodjelu lokacija na privremeno korišćenje sadrži:

1. podatke o lokaciji ( bliža adresa, k.č.),
2. površinu lokacije,
3. vrstu objekta predvišenog za postavljanje,
4. početnu cijena m2,
5. način plaćanja naknade,
6. rok za podnošenje prijave,
7. naziv i sjedište organa kome se prijava podnosi,
8. način podnošenja prijave i naziv dokumenta koji je učesnik dužan priložiti uz prijavu,
9. termin javnog otvaranja ponuda,
10. kriterije odrešivanja prioriteta,
11. način obavještavanja o rezultatima oglasa,
12. postupak po prigovorima na zaključak o rezultatima oglasa,
13. upozorenje da se neće razmatrati nekompletne prijave,
14. upozorenje da će se lokacija dodijeliti na privremeno korišćenje drugom učesniku na oglasu prema redu prvenstva, ako učesnik kome je dodjeljena lokacija ne plati naknadu u roku i na način kako je utvršeno u rješenju,

Član 6.

Pismene prijave sa ponudom na javni oglas podnose se neposredno, na protokol Općine ili poštom u zapećaćenoj koverti.

Član 7.

Prijave na oglas razmatrat će Komisija koju imenuje Općinski načelnik.

Član 8.

Komisija otvara primljene ponude i vrši utvršivanja formalne ispravnosti prispjelih ponuda.

Član 9.

Komisija u roku od 7 dana vrši vrednovanje ponuda prema kriterijima i mjerilima iz člana 11. ove Odluke, utvršuje broj bodova učesnicima oglasa, sačinjava zapisnik kojim utvršuje redoslijed prvenstva i isti dostavlja Općinskom načelniku.
Općinski načelnik, u skladu sa zapisnikom iz prethodnog stava, donosi Zaklučak o rezultatima oglasa.
Zaključak iz prethodnosg stava se stavlja na oglasnu ploču Općine u trajanju od 8 dana.
Pravosnažni Zaključak o rezultatima oglasa dostavlja se Službi radi izdavanja urbanističke saglasnosti za privremeno korišćenje javnih površina.

Član 10.

Učesnici na oglasu imaju pravo prigovora na Zaključak Općinskog načelnika Drugostepenoj stručnoj komisiji Općinskog vijeća Novo Sarajevo, u roku od 15 dana od dana oglašavanja Zaključka.

Član 11.

Općinski načelnik internim aktom utvršuje kriterije za vrednovanje učesnika na oglasu za dodjelu lokacija za privremeno korišćenje javnih površina. Osnovni kriteriji o bodovanju učesnika su:

-visina naknade,
5 bodova za svaku KM iznad početnog iznosa,
– nezaposleni,
10 bodova za svaku punu godinu na Zavodu za zapošljavanje od zadnjeg radnog angažmana

Član 12.

Općinski načelnik ima pravo da dodijeli do 10% od ukupno predvišenih lokacija pravnim licima čiji je osnivač udruženje građana proisteklo iz oslobodilačkog i odbrambenog rata ili demobiliziranim pripadnicima oružanih snaga, po cijeni nižoj do 10% od najveće realne ponude, a koja ne može biti manja od početne cijene.

II USLOVI I NAČIN KORIŠĆENJA

Član 13.

Korisnik može steči pravo za privremeno korišćenje javnih površina uz sledeče uslove:

– ako je prethodno regulisao plačanje naknade za privremeno korišćenje javne površine,
– ako ispunjava uslove iz člana 2. ove Odluke,
– ako mu nije izrečena zabrana korišćenja javnih površina iz člana 14. ove Odluke.

Član 14.

Korisnicima javnih površina koji postupaju suprotno odredbama Zakona i ove Odluke, Služba će postupajući po službenoj dužnosti donijeti posebno rješenje o gubitku prava korišćenja javnih površina na području Općine u periodu od 5 godina.
Rješenje o gubitku prava na korišćenje javnih površina donijeće se i za ona lica koja koriste javnu površinu bez rješenja o privremenom korišćenju javnih površina.
Prije donošenja rješenja iz prethodnog stava, Služba donosi rješenje o visini naknade za pričinjenu štetu koja se obračunava u skladu sa Odlukom o visini naknade, načinu i mjerama za osiguranje naplate za privremeno korišćenja javnih površina za period za koji nije istekla zastara potraživanja.
Protiv rješenja iz stava 1. ovog člana u drugom stepenu rješava Ministarstvo prostornog urešenja Kantona Sarajevo.

III NAČIN I PERIOD KORIŠĆENJA JAVNIH POVRŠINA

Član 15.

Način korišćenja javnih površina odrešuje se u skladu sa Zakonom i ovom Odlukom.

Član 16.

Korisnici su dužni javnu površinu održavati u urednom stanju i nije dozvoljeno:

– vršiti bilo kakve radove kojima će se oštetiti javna površina ili promijeniti njen izgled,
– ometati bezbjednost učesnika u saobraćaju,
– postavljati ograde, podijume, tapisone i druge barijere za nesmetano kretanje invalidnih lica,
– odlagati ambalažu i drugi otpad na javnoj površini.

Član 17.

Period privremenog korišćenja javnih površina odrešuje se u skladu sa Zakonom i ovom Odlukom.
Period privremenog korišćenja javnih površina za:

– postavljanje kioska u skladu sa elaboratom je do 2 godine uz mogućnost produženja za naredni oglasni period ako je korisnik sa datumom oglašavanja izmirio naknadu za prethodni period,
– postavljanje kioska izvan područja obuhvaćenog elaboratom je do 3 godina uz mogućnost produženja za naredni oglasni period ako je korisnik sa datumom oglašavanja izmirio naknadu za prethodni period,
– postavljanje slobodnostojeće otvorene bašče u skladu sa elaboratom je do 3 godine,
– postavljanje slobodnostojeće otvorene bašče izvan područja obuhvaćenog elaboratom je do 3 godine,
– postavljanje slobodnostojećih reklamnih panoa i slobodnostojećih displeja je do 2 godine,
– javni parking prostor je do 2 godine,
– postavljanje cirkuskih šatri i održavanje kulturnih, zabavnih, sportskih, humanitarnih i drugih manifestacija je do 60 dana,
– deponovanje građevinskog materijala i postavljanje fasadnih skela je do isteka roka iz ugovora o izvošenju radova.

Član 18.

Služba vodi evidenciju korisnika javnih površina za tekuću godinu na način da se u registar unose podaci: naziv korisnika, adresa korisnika, lokacija, broj rješenja, period korišćenja, djelatnost, vrsta objekta, površina, poslovna zona i visina naknade.

V PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 19.

Rješenja o privremenom korišćenju javnih površina izdata do stupanja na snagu ove Odluke, ostaju na snazi do isteka roka utvršenog u rješenju.
Ako je do stupanja na snagu ove Odluke, upravni postupak pokrenut kod nadležnog organa, a nije doneseno prvostepeno rješenje ili je rješenje poništeno i vraćeno prvostepenom organu na ponovni postupak, postupak će se nastaviti po odredbama ove Odluke.

Član 20.

Na pitanja koja nisu regulisana ovom Odlukom primjenjuju se odredbe Zakona o privremenom korišćenju javnih površina ( “Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 20/04).

Član 21.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka o uslovima, načinu i kriterijima dodjele lokacija za privremeno korišćenje javnih površina na području Općine Novo Sarajevo – prečiščeni tekst ( Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 5/04).

Član 22.

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenim novinama Kantona Sarajevo.

Broj : 01-23-256/05
Sarajevo, 02. februar 2005. godine

Predsjedavajući Općinskog vijeća Novo Sarajevo
Nedžad Koldžo