Odluka

o izboru vijećnika delegiranih u Gradsko vijeće Grada Sarajeva iz reda vijećnika Općinskog vijeća Novo Sarajevo Na osnovu člana 29. Zakona o lokalnoj samoupravi- prečišćeni tekst (Službene novine Kantona Sarajevo, broj 22/00), člana 18.i 102. Statuta Općine Novo Sarajevo-prečišćeni tekst (Službene novine Kantona Sarajevo, broj 25/04), Općinsko vijeće Novo Sarajevo na IV sjednici od 28.02.2005. godine donijelo je

O D L U K U
o izboru vijećnika delegiranih u Gradsko vijeće Grada Sarajeva iz reda vijećnika Općinskog vijeća Novo Sarajevo

I

U Gradsko vijeće Grada Sarajeva izabrani su vijećnici:

1. Baltić Ana
2. Habul Aida
3. Havel Ana
4. Isaković Ahmed
5. Koldžo Nedžad
6. Miloš Dragan
7. Šurković Miralem

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim novinama Kantona Sarajevo.

Broj:01- 02 – 183/05
Sarajevo,02.03.2005.godine

PREDSJEDAVAJUĆI
Općinskog vijeća Novo Sarajevo
Nedžad Koldžo