Odluka

O izboru vijećnika – delegata delegiranih u Gradsko vijeće Grada Sarajeva ispred Općinskog vijeća Novo Sarajevo
Na osnovu člana 29. Zakona o lokalnoj samoupravi- prečišćeni tekst (Službene novine Kantona Sarajevo, broj 22/00),člana 13.10.Izbornog zakona BiH /” Službeni glasnik BiH”broj:23/01,7/02,9/02,20/02,25/02,4/04,20/04,25/05),člana 21.stav 4. Statuta Grada Sarajeva /”Službene novine Kantona Sarajevo” Broj:12/98 i 14/98), člana 18.i 102. Statuta Općine Novo Sarajevo-prečišćeni tekst (Službene novine Kantona Sarajevo, broj 25/04), a u vezi sa Odlukom o dopustivosti i meritumu Ustavnog suda BiH broj U-4/05 od 22.04.2005. godine, Općinsko vijeće Novo Sarajevo na Vanrednoj sjednici od 23.05.2005. godine donijelo je
O D L U K U
o izboru vijećnika – delegata delegiranih u Gradsko vijeće Grada Sarajeva ispred Općinskog vijeća Novo Sarajevo

Član 1.

U cilju provošenja Odluke o dopustivosti i meritumu Ustavnog suda BiH broj U-4/05 od 22.04.2005. godine u Gradsko vijeće Grada Sarajeva biraju se :

1. Koldžo Nedžad
2. Ivanišević Marin
3. Habul Aida
4. Rašević Dunja
5. Baltić Ana
6. Muhamedagić Sead
7. Havel Ana

Član 2.

Danom donošenja ove Odluke prestaje da važi Odluka o izboru vijećnika delegiranih u Gradsko vijeće Grada Sarajeva iz reda vijećnika Općinskog vijeća Novo Sarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo broj:6/05).

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim novinama Kantona Sarajevo.

Broj:01- 02 – 410 /05
Sarajevo,23.05.2005.godine

PREDSJEDAVAJUĆI
Općinskog vijeća Novo Sarajevo
Nedžad Koldžo