Odluka

Odluka o građevinskom zemljištu (prečišćeni tekst) Na osnovu člana 18. stav 1. tačka 4. Statuta Općine Novo Sarajevo – prečišćeni tekst (Službene novine Kantona Sarajevo, broj 25/04), člana 50. stav 1. alineja 10. i člana 154. Poslovnika Općinskog vijeća Novo Sarajevo – prečišćeni tekst (Službene novine Kantona Sarajevo, broj 25/04), Komisija za statut i propise Općinskog vijeća Novo Sarajevo na 22. sjednici održanoj 22.04.2005. godine utvrdila je prečišćeni tekst Odluke o građevinskom zemljištu.

I – OPĆE ODREDBE

Član 1.

Ovom odlukom urešuju se granice gradskog građevinskog zemljišta, odrešuju granice ostalog građevinskog zemljišta, urešuju uslovi i način dodjele gradskog građevinskog zemljišta na korištenje radi građenja, kao i postupak i kriterij za odrešivanje prava prvenstva za dodjelu tog zemljišta na konkurs, odnosno neposrednom pogodbom, utvršuju zone građevinskog zemljišta, propisuju osnovi i mjerila za odrešivanje naknade za dodijeljeno gradsko građevinsko zemljište na korištenje, naknada za urešenje gradskog građevinskog zemljišta i naknade za korištenje gradskog građevinskog, kao i način i rokovi plaćanja tih naknada, uvodi obaveza plaćanja navedenih naknada za ostalo građevinsko zemljište po osnovima i mjerilima, na način i rokovima propisanim za gradsko građevinsko zemljište, utvršuju način raspodjele i usmjeravanja sredstava navedenih naknada izmešu Općine i Kantona Sarajevo i povjeravaju odrešeni poslovi urešenja građevinskog zemljišta Fondu urešenja građevinskog zemljišta Kantona Sarajevo.

Član 2.

Gradsko građevinsko zemljište je građevinsko zemljište unutar prostornog obuhvata čije su granice označene u grafičkom prilogu Odluke o građevinskom zemljištu (Službene novine Grada Sarajeva, broj: 22/85), koji je njen sastavni dio u dijelu koji se odnosi na Općinu, kao i građevinsko zemljište koje je Općina Novo Sarajevo svojom Odlukom odredila kao gradsko građevinsko zemljište.
Građevinsko zemljište iz prethodnog stava je dio jedinstvenog fonda građevinskog zemljišta Kantona Sarajevo.

Član 3.

Ostalo građevinsko zemljište je građevinsko zemljište izvan prostornog obuhvata gradskog građevinskog zemljišta. Granice ostalog građevinskog zemljišta date su u grafičkom prilogu Odluke, iz člana 2. ove Odluke.

II DODJELA GRADSKOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

Član 4.

Gradsko građevinsko zemljište u državnoj svojini dodijeljuje se na korištenje radi građenja na osnovu javnog konkursa, a neposrednom pogodbom samo kad je to i na način i pod uslovima kako je to zakonom odrešeno.

a/ Javni konkurs

Član 5.

Javni konkurs za dodjelu gradskog građevinskog zemljišta raspisuje Načelnik Općine.
Odluku o raspisivanju javnog konkursa donosi Načelnik Općine nakon definisanja zemljišta koje će biti predmet dodjele i uslova na korištenje zemljišta.
Javni konkurs za dodjelu neizgrađenog građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu provodi komisija za provošenje javnog konkursa koju imenuje Općinsko vijeće.
Mandat komisije traje dvije godine.

Član 6.

Javni konkurs se objavljuje najmanje u po jednom od dnevnih listova iz oba entiteta u roku od pet dana od dana donošenja Odluke o raspisivanju javnog konkursa.
Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana poslijednjeg objavljivanja.

b/ Komisija za provošenje javnog konkursa.

Član 7.

Komisija za provošenje konkursa (u daljem tekstu: Komisija) ima pet članova (predsjednika i četiri člana).
Administrativno-tehničke poslove za potrebe Komisije obavlja sekretar Komisije kojeg imenuje Načelnik Općine.
Komisija vodi zapisnik o svom radu prilikom otvaranja i razmatranja prijava na konkurs.
Članovi Komisije odgovaraju za svoj rad Općinskom vijeću.

Član 8.

Nadležnost Komisije za provošenje javnog konkursa je:
-da prima, otvara i razmatra prijave na konkurs,
-da vodi zapisnik o svom radu,
-da donosi zaključak o rezultatima konkrusa u roku od osam dana po zaključenju konkursa i dostavlja ga svim učesnicima,
-da dostavlja zaključak o rezultatima konkursa sa obrazloženim prigovorima Općinskom vijeću, radi donošenja rješenja o dodjeli.

Član 9.

Tekst javnog konkursa koji se objavljuje u sredstvima informisanja sadrži slijedeće podatke:

-Naziv i sjedište organa koji raspisuje javni konkurs za dodjelu neizgrađenog građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu i rok za podnošenje prijave na konkurs,
-Podatke o zemljištu (lokacija, katastarska čestica, površina, namjena, opremljenost infrastrukturom i drugo),
-Podatke o vrsti objekata čija je izgradnja planirana na tom zemljištu,
-Podatke o obimu urešenja građevinskog zemljišta,
-Podatke o zoni građevinskog zemljišta i visina naknade za građevinsko zemljište u toj zoni,
-Kriterije za odrešivanje prioriteta,
-Dokumentaciju za dokazivanje činjenica na osnovu kojih se utvršuje prednost,
-Sjedište (adresa) Komisije za provošenje javnog konkursa,
-Način obavještavanja o rezultatima konkursa,
-Upozorenje da se neće razmatrati prijave koje ne sadrže podatke na osnvou kojih se utvršuje pravo prvenstva,
-Upozorenje da će se zemljište dodjeliti na korištenje radi građenja drugom učesniku na konkursu prema redu prvenstva, ako učesnik kome je dodijeljeno ne plati naknadu za dodijeljeno građevinsko zemljište u roku i na način utvršen u rješenju o dodjeli tog zemljišta i u rješenju o urbnističkoj saglasnosti.

c/ Postupak otvaranja i razmatranja prijava

Član 10.

Komisija prije otvaranja koverte utvršuje blagovremenost podnesene prijave.
Prijava koja je dostavljena nakon isteka roka u kojem je konkurs otvoren neće se razmatrati, a komisija će donijeti zaključak kojim se takva prijava odbacuje kao neblagovremena.
Protiv zaključka iz prethodnog stava može se izjaviti prigovor Općinskom vijeću, u roku od osam dana od dana dostavljanja zaključka.

Član 11.

Komisija neće uzeti u razmatranje ni prijave za dodjelu neizgrađenog građevinskog zemljišta, uz koje nisu priloženi dokazi da podnosilac prijave, odnosno član njegovog porodičnog domaćinstva iz 1991.godine ne koristi imovinu za koju je podnesen zahtjev za povrat, shodno Zakonu o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima Federacije BiH (“Službene novine Federacije BiH”, br. 11/98, 38/98, 12/99, 18/99, 27/99, 43/99, 31/01, 56/01), Zakonu o privremeno napuštenim stanovima u svojini građana Federacije BiH (“Službene novine Federacije BiH”, br. 11/98, 29/98, 43/99, 31/01, 56/01 i 15/02).
Za utvršivanje činjenica iz prethodnog stava učesnici konkursa (fizička lica) dužni su, uz prijavu, priložiti dokaz pribavljen od nadležnih službi iz mjesta prebivališta učesnika konkursa na dana 30.04.1991.godine.
Prijavu koja ne ispunjava uslove propisane u stavu 1. ovog člana, Komisija će odbaciti zaključkom, protiv kojeg stranka ima pravo prigovora Općinskom vijeću u roku od osam dana od dana dostavljanja zaključka.

Član 12.

Ako prijava za učešće na konkursu ispunjava propisane uslove, Komisija na osnovu priloženih dokaza utvršuje redosljed prvenstva učesnika konkursa, prema kriterijima predvišenim ovo Odlukom.
Zaključak o rezultatima konkursa Komisija će dostaviti svim učesnicima javnog konkursa u roku od osam dana po zaključenju konkursa.
Učesnici konkursa mogu u roku od osam dana od dana dostavljanja zaključka o rezultatima javnog konkursa izjaviti prigovor Općinskom vijeću protiv tog zaključka.
Nakon isteka roka o osam dana, Komisija dostavlja zaključak o rezultatima konkursa sa prijavama učesnika konkursa Općinskom vijeću radi rješavanja prigovora i donošenja odluke o dodjeli građevinskog zemljišta na korištenje radi građenja.

Član 13.

Ukoliko učesnik javnog konkursa sa utvršene liste prvenstva odustane od utvršenog prava na dodjelu neizgrađenog građevinskog zemljišta ili mu se rješenjem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar utvrdi gubitak prava korištenja zemljišta radi građenja, pravo dodjele zemljišta ima slijedeći učesnik javnog konkursa sa utvršene liste prvenstva, koji zbog ograničenog broja građevinskih parcela koje su predmet dodjele putem konkursa nije ostvario pravo na dodjelu neizgrađenog građevinskog zemljišta.

d/ Kriterij za utvršivanje prava prvenstva na konkursu za dodjelu gradskog građevinskog zemljišta na korištenje fizičkim licima za izgradnju porodičnih stambenih zgrada za potrebe vlastitog stanovanja.

Član 14.

Dodjela gradskog građevinskog zemljišta se vrši u skladu sa utvršenom politikom stambene izgradnje u Općini, a redosljed prvenstva odrešuje se na osnovu sljedećih kriterija:
-stambene potrebe lica koja učestvuju na konkursu,
-broj članova zajedničkog porodičnog domaćinstva,
-učešće u ratu od 1992-1995. godine ili svojstvo člana zajedničkog porodičnog domaćinstva šehida ili poginulog borca ili civilne žrtve rata,
-postojanje invalidnosti,
-zdravstveno stanje,
-radni angažman,
-ukupan radni staž,
-nosioci javnih priznanja.

Po pojedinim kriterijama fizičkim licima za izgradnju porodične stambene zgrade (u daljem tekstu: učesnik) pripadaće slijedeći broj bodova:

1. Kriterij – stambene situacije lica koje učestvuje na konkursu
– nerješeno stambeno pitanje podnosioca zahtjeva 70 bodova
– neodgovarajući stan u stambenoj zgradi ili stan u individualnom stambenom objektu za svaki metar kvadratne površine stana do odgovarajuće površine stana do 1,5 bod.
Pod odgovarajućim stanom smatra se stan čija površina se dobije množenjem broja 15 m2 sa brojem članova porodičnog domaćinstva, s tim da stan za jednočlano ili dvočlano domaćinstvo ne može biti manji od 30 m2.

2. Kriterij – broj članova zajedničkog porodičnog domaćinstva
– za svakog člana porodičnog domaćinstva uključujući
i podnosioca zahtjeva 5 bodova

3. Kriterij učešća u ratu – pripadnicima Oružanih snaga za učešće u ratu od 08.04.1992. godine do 25.11.1995 godine za svaki mjesec po 1 bod
– ako je podnosilac zahtjeva član zajedničkog porodičnog
domaćinstva porodice šehida ili poginulog borca ili
poginule civilne žrtve rata pripada mu 55 bodova

4. Kriterij ratni vojni invalid

– ratni vojni invalid prve kategorije 50 bodova

– ratni vojni invalid druge kategorije 45 bodova

– ratni vojni invalid treće kategorije 40 bodova

– ratni vojni invalid četvrte kategorije 35 bodova

– ratni vojni invalid pete kategorije 30 bodova

– ratni vojni invalid šeste kategorije 25 bodova

– ratni vojni invalid sedme kategorije 20 bodova

– ratni vojni invalid osme kategorije 15 bodova

– ratni vojni invalid devete kategorije 10 bodova

– ratni vojni invalid desete kategorije 5 bodova

5. Kriterij civilne žrtve rata i invalidi rada

– za tjelesna oštećenja od 80 % do 100 % 30 bodova

– za tjelesna oštećenja od 60 % do 80 % 20 bodova

– za tjelesna oštećenja od 40 % do 60 % 10 bodova

– za tjelesna oštećenja od 20 % do 40 % 5 bodova

6. Kriterij zdravstveno stanje

Za teško zdravstveno stanje učesnika i svakog člana njegovog porodičnog domaćinstva pripada po 5 bodova.
Pod teškim zdravstvenim stanjem podrazumjevaju se oboljenja i profesionalne bolesti, šećerna bolest, tuberkuloza, srčana oboljenja, karcinom, paraliza i distrofija, teška duševna oboljenja koja se dokazuju isključivo nalazom ljekarske komisije ili ljekara specijaliste nadležne zdravstvene ustanove.

7. Kriterij radni angažman

– licima rasporešenim rješenjem nadležnog organa za
poslove odbrane na radnu obavezu i civilnu zaštitu od
08.04.1992. do 25.11.1995. godine za svaki mjesec po 0,75 bodova

8. Kriterij ukupan radni staž – za svaku godinu radnog staža učesniku konkursa pripada po 1 bod

9. Kriterij nosioci ratnih i javnih priznanja
– podnosioci zahtjeva koji su nosioci najviših ratnih priznanja, organizatori otpora, veterani prvoborci 30 bodova
– nosioci javnih priznjanja (istaknuti kulturni, javni
i sportski radnici) 20 bodova

Bodovi se mogu ostvariti samo po jednom osnovu svake od tački kriterija.

e/ Kriterij za dodjelu gradskog građevinskog zemljišta na korištenje fizičkim i pravnim licima za izgradnju ostalih objekata

Član 15.

Na konkursu za dodjelu gradskog građevinskog zemljišta na korištenje ostalih objekata prednost imaju pravna i fizička lica koja ponude najvišu cijenu u odnosu na početnu iskazanu u konkursu koja ne smije biti manja od zbira propisane naknade za dodjeljeno gradsko građevinsko zemljište na korištenje i naknade za urešenje gradskog građevinskog zemljišta, niti naknada za urešenje gradskog građevinskog zemljišta smije biti manja od stvarnih troškova urešenja građevinskog zemljišta.
Pod ostalim objektima u smislu ove Odluke podrazumjevaju se sve građevine osim porodičnih stambenih zgrada za potrebe vlastitog stanovanja i građevine za čiju se izgradnju po zakonu gradsko građevinsko zemljište dodjeljuje na korištenje neposrednom pogodbom.
Visina početne naknade za dodijeljeno neizgrađeno građevinsko zemljište obuhvata naknade iz člana 64. Zakona o građevinskom zemljištu.

f/ neposredna pogodba

Član 16.

Neposrednom pogodbom gradsko građevinsko zemljište dodjeljuje se na korištenje uz plaćanje naknade u visini početne cijene utvršene na način iz prethodnog člana.

III ZONE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

Član 17.

Opis i grafički prikaz stambenih, proizvodnih i poslovnih zona građevinskog zemljišta u dijelu koji se odnosi na područje Općine kao prilozi Odluke o građevinskom zemljištu (Službene novine Grada Sarajeva, broj: 22/85), sastavni su dio ove Odluke.

Član 18.

Kada je prema opisu i grafičkom prikazu zona građevinskog zemljišta u prilozima odluke iz prethodnog člana granica izmešu dvije zone povučena sredinom ulice, smatra se da je zemljište s obje strane ulice i građevine s oznakom te ulice pripadaju zoni u čijem je opisu ta ulica prije navedena, ako u samom opisu nije drugačije odrešeno.
Ako se prema opisu u grafičkom prikazu zona građevinskog zemljišta ne može sa sigurnošću utvrditi kojoj zoni pripada građevinsko zemljište na granici zona, smatra se da pripada onoj zoni za koju se prema odredbama ove Odluke plaćaju manje naknade.

IV NAKNADE

Član 19.

Naknada iz osnova pogodnosti gradskog građevinskog zemljišta, naknada za urešenje gradskog građevinskog zemljišta i naknada za korištenje građevinskog zemljišta plaća se na korisnu površinu stambenog, proizvodnog i poslovnog prostora izraženu u m2, ako zakonom i ovom Odlukom nije drugačije odrešeno za pojedine oblike naknade i za pojedine vrste građevina ili za pojedina fizička i pravna lica. Stambenim prostorom u smislu ove odluke smatra se svaki prostor koji ne spada u proizvodni i poslovni prostor.

Član 20.

Korisnom površinom građevine, u smislu ove Odluke smatra se zbir podnih površina zatvorenog prostora po svim etažama bez obzira na svijetlu visinu prostora.
Izuzetno od odredbe prethodnog stava, u korisnu površinu stambenog prostora u stambenoj zgradi sa dva ili više etažnih stanova ne ulaze podne površine zajedničkih prostorija.

Član 21.

Bez obzira na odredbe prethodnog člana.
-kao korisna površina građevina diplomatskih i konzularnih predstavništava i vojnih organizacija koji ne stave na uvid ovjerene glavne projekte svojih građevina smatra se površina koja se dobije množenjem površine građevinske parcele građevine sa 0,6 kao minimalni koeficijent izgrađenosti,
-kao korisna površina otvorenih skladišta, asfaltnih i betonskih baza, benzinskih stanica, pilana, kamenoloma, bazena za kupanje, hangara sa nastrešnicama, igrališta i stadiona, smatra se površina koja se dobije množenjem građevinske parcele sa 0,4 minimalnim koeficijentom izgrađenosti.

Član 22.

Naknada iz osnova pogodnosti gradskog građevinskog zemljišta, naknada za urešenje gradskog građevinskog zemljišta i nakanda za korištenje gradskog građevinskog zemljišta plaća se i za ostalo građevinsko zemljište prema osnovama i mjerilima na način i u rokovima propisanim zakonom i ovom Odlukom za gradsko građevinsko zemljište.

a/ Naknada iz osnova pogodnosti gradskog građevinskog zemljišta

Član 23.

Početnu visinu naknade iz osnove pogodnosti gradskog građevinskog zemljišta po m2, korisne površine građevine, utvršuje Općinsko vijeće na prijedlog Vlade Kantona za svaku godinu po zonama građevinskog zemljišta prema propisanom procentu od prosječne konačne građevinske cijene iz prethodne godine na području Kantona.
Tako utvršena početna visina ove naknade za jednu godinu, uz zakonom propisanu valorizaciju, primjenjuje se do utvršivanja njene početne visine za narednu godinu.

Član 24.

Ako se gradi nova građevina umjesto građevine izgrađene sa odobrenjem za građenje, koja je porušena ili će biti porušena, iznos rente za novu građevinu umanjuje se za iznos rente koji bi bio utvršen za porušenu građevinu, uzimajući u obzir razlike u korisnoj površini građevine, namjeni građevine i pojedinih dijelova, te eventualnoj zoni u kojoj se objekat nalazi.

Član 25.

Ako se mijenja namjena postojećeg objekta, ili pojedinog dijela objekta, u namjenu za koju je propisana veća renta, iznos rente utvršuje se kao pozitivna razlika izmešu rente koja bi bila utvršena za raniju namjenu i rente utvršene za novu namjenu, uzimajući u obzir i eventualne promjene u korisnoj površini građevine, zoni i drugim elementima relevantnim za utvršivanje rente, pod uslovom da je regulisanje plaćanja naknade za taj objekat ili njegov dio izvršeno poslije 25.05.2000. godine, kao dana stupanja na snagu Odluke o umanjenju osnovice za odrešivanje naknade za dodjeljeno gradsko građevinsko zemljište na korištenje i naknade za urešenje gradskog građevinskog zemljišta (Službene novine Kantona Sarajevo broj: 1/01).

Član 26.

Za gradsko građevinsko zemljište namijenjeno za izgradnju javnih infrastrukturnih objekta, urešaja i instalacija, renta se ne plaća.

b) Naknada za urešenje gradskog građevinskog zemljišta

Član 27.

Visina naknade za urešenje gradskog građevinskog zemljišta po m2 korisne površine građevine na lokalitetu koji je, bez sredstava investitora građevine urešen ili će se urediti prema urbanističko-tehničkim uslovima za izgradnju građevine do izdavanja upotrebne dozvole za građevinu i za čije urešenje postoje podaci o ukupnim stvarnim ili procijenjenim troškovima urešenja građevinskog zemljišta, utvršuje se dijeljenjem ukupnih stvarnih ili procjenjenih troškova urešenja sa ukupnom površinom građevina za čiju je izgradnju lokalitet urešen ili će se urediti.

Član 28

Izuzetno od predhodnog člana (odnosno člana 27) na zemljištu za koje nije donesen program urešenja; iznos naknade za urešenje građevinskog zemljišta koje nije urešeno,utvršuje se urbanističko-tehničkim i drugim uvjetima utvršenim u urbanističkoj saglasnosti i prema uvjetima iz sagalsnosti javnih preduzeća.
Investitori građevina, pored troškova urešenja iz stava 1. ovog člana, zajednički finansiraju i troškove urešenja koji se odnose na infrastrukturne sadržaje za potrebe više investitora prema uvjetima iz detaljnih planova, odnosno mišljenja nadležnih institucija u postupku realizacije izgradnje infrastrukturnih sadržaja.
Naknadu za urešenje zemljišta iz stava 1. ovog člana plaća investitor, a mešusobna prava i obaveze, a naročito dinamika urešenja gradskog građevinskog zemljišta, dinamika uplate troškova urešenja, sankcije za neizvršavanje obaveza, nadzor nad izvođenjem radova i slično, izmešu Općine i investitora urešuju se ugovorom.
Investitor građevine iz stava 1. ovog člana nije dužan da plati naknadu troškova urešenja pod uslovom da sam izvrši urešenje zemljišta putem javnih preduzeća nadležnih za održavanje komunalne infrastrukture koja je predmet urešenja ili drugog pravnog lica koje je registrovano za obavljanje te djelatnosti.
Mešusobna prava i ovaveze na izvošenju radova na urešenju građevinskog zemljišta izmešu investitora i izvošača radova urešuju se ugovorom kojim se utvršuje pitanja nadzora, dinamika urešenja, sanacije u slučaju neizvršenja ugovornih obaveza i drugi uvjeti.
U slučaju kada je izvošač radova na urešenju građevinskog zemljišta drugo pravno lice, investitor može zaključiti ugovor uz prethodnu saglasnost javnih komunalnih preduzeća.

Član 29.

Pod neurešenim građevinskim zemljištem u smislu ove odluke smatra se zemljište na kojem nisu izvedeni radovi opremanja zemljišta infrastrukturnim sadržajima u okviru građevinske parcele koji omogućavaju priključak objekta koji se gradi kao urešeno zemljište na kojem je zbog građenja potrebno vršiti zahvate na infrastrukturnim sadržajima prema uvjetima iz detaljne planske dokumentacije, odnosno mišljenja Zavoda za planiranje razvoja kantona Sarajevo i saglasnosti javnih preduzeća.

Člana 30.

Investitorima objekata izgrađenih do 06.04.1992.godine, be odobrenja za građenje, a koji su blagovremeno podnijeli zahtjev za legalizaciju građevine prema “Upustvu o uvjetima i načinu legalizacije objekata individualne stambene izgradnje građenih bez odobrenja za građenje “, koji imaju prava po osnovu Zakona o dopunskim pravima boraca Kantona Sarajevo, ukoliko postoji minimum urešenosti parcele u smislu člana 49. zakona o prostornom urešenju (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 10/04) priznaje se na ime ulaganja u izgrađenu infrastrukturu ukupan iznos po osnovu urešenja gradskog građevinskog zemljišta uz obavezu učešća u finansiranju zajedničke komunalne infrastrukture naselja, a naknada za pogodnost gradskog građevinskog zemljišta (renta) dostavit će se na plaćanje Ministarstvu za boračka pitanja Kantona Sarajevo koje shodno odredbi člana 55. Zakona o dopunskim pravima boraca – branitelja Bosne i Hercegovine (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 2/02) odrešuje sredstva u Budžetu Kantona za ovu namjenu.

Član 31.

Visina naknade za urešenje građevinskog zemljišta na urešenom zemljištu za izgradnju objekata od posebnog interesa za razvoj Kantona, odnosno Općine, te za potrebe kulture, zdravstva, obrazovanja, sporta i izgradnju javne garaže može se umanjiti do iznosa od 70 %.
Skupština Kantona odnosno Općinsko vijeće posebnom odlukom će utvrditi kriterije za umanjenje naknade iz prethodnog stava vodeći posebno računa da na konkursu nije ponušena početna cijena, odnosno da se izgradnja vrši po osnovu prava prvenstva, o značaju investicije sa stanovišta obezbješivanja novih radnih mjesta, visine ulaganja, uvošenja savremenih tehnologija i mogućnostima finansijskog učešća Kantona, odnosno Općine u podsticanju odrešenih investicija i dr.
Odluku o umanjenju naknade za urešenje gradskog građevinskog zemljišta donosi Skupština Kantona na prijedlog Vlade Kantona, a Odluku o umanjenju naknade za izgradnju objekata od značaja za razvoj Općine, odnosi Općinsko vijeće na prijedlog Općinskog načelnika.

d/ Naknada za korištenje gradskog građevinskog zemljišta

Član 32.

Za korištenje gradskog građevinskog zemljišta plaća se naknada prema mjerilima za izgrađeno gradsko građevinsko zemljište.
Naknada za korištenje gradskog građevinskog zemljišta plaća se i za objekte izgrađene bez odobrenja za građenje i objekte privremenog karaktera do njihovog uklanjanja.

Član 33.

Obaveza plaćanja naknade za korištenje građevinskog zemljišta za objekte iz prethodnog člana počinje teći od 01.01.2005. godine. Naknada se utvršuje rješenjem nadležnog općinskog organa za komunalne poslove odnosno organizacije koju posebnim aktom ovlasti Općinsko vijeće.

Član 34.

Naknada za korištenje gradskog građevinskog zemljišta plaća se prema izgrađenoj neto korisnoj površini stambenog, poslovnog odnosno proizvodnog prostora.
Naknada se plaća mjesečno, odnosno tromjesečno prema rješenju nadležnog organa.

Član 35.

Visina naknade za korištenje gradskog građevinskog zemljišta po m² korisne površine stambenog prostora za jedan mjesec iznosi:

– u prvoj stambenoj zoni 0,08 KM/m²

– u drugoj stambenoj zoni 0,06 KM/m²

– u trećoj stambenoj zoni 0,05 KM/m²

– u četvrtoj stambenoj zoni 0,03 KM/m²

– u petoj stambenoj zoni 0,02 KM /m²

– u šestoj stambenoj zoni 0,01 KM/ m²

Visina naknade za korištenje gradskog građevinskog zemljišta po m² korisne površine poslovnog prostora za jedan mjesec iznosi:

– u prvoj poslovnoj zoni 0,14 KM/m²

– u drugoj poslovnoj zoni 0,12 KM/m²

– u trećoj poslovnoj zoni 0,10 KM/m²

– u četvrtoj poslovnoj zoni 0,06 KM/m²

– u petoj poslovnoj zoni 0,03 KM/m²

Visina naknade za korištenje gradskog građevinskog zemljišta po m2 korisne površine prozvodnog prostora za jedan mjesec iznosi:

– u provj zoni 0,08 KM/m²

– u drugoj zoni 0,06 KM/m²

– u trećoj zoni 0,04 KM/m²

Visina naknade za korištenje gradskog građevinskog zemljišta po m² korisne površine za kuće za odmor za jedan mjesec iznosi 0,10 KM/m².

V – RASPOREĐIVANJE I USMJERAVANJE SREDSTAVA

Član 36.

Naknada iz osnova pogodnosti gradskog građevinskog zemljišta za građevine za koje urbanističke saglasnosti izdaje kantonalni organ nadležan za poslove prostornog urešenja pripada Kantonu i 40 % naknade iz osnova pogodnosti, koju utvršuje Općina.
Sredstava za dodjeljeno zemljište na korištenje u državnoj svojini na kojima ne postoji privremeno pravo korištenja, su sredstva Općine koja će se koristiti za nabavku zemljišta.
Naknada za korištenje gradskog građevinskog zemljišta pripada Kantonu.
Sredstva naplaćene naknade za urešenje gradskog građevinskog zemljišta u dijelu koji prelazi početni iznos te nakande iskazan u konkursu za dodjelu gradskog građevinskog zemljišta na korištenje i naknada za urešenje gradskog građevinskog zemljišta obračunate na osnovu bazne cijene, pripadaju Kantonu ukoliko urbanističku saglasnost izdaje Kanton, odnosno Općini, ukoliko urbanističku saglasnost izdaje Općina.
Sredstva naplaćene naknade Kanton usmjerava programom urešenja građevinskog zemljišta kojeg donosi Skupština Kantona uz prethodno pribavljenu saglasnost Općine i to za:
-izradu prostorno-planske dokumentacije,
-prethodno urešenje građevinskog zemljišta za izgradnju značajnih objekata od interesa za više općina (Kantona),
-izgradnju primarne komunalne infrastrukture,
-rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u vodozaštitnoj zoni,
-ostale namjene predvišene zakonom.

Član 37.

Sredstva naknade koja pripadaju Općini, usmjeravaju se Programom urešenja građevinskog zemljišta kojeg donosi Općinsko vijeće.

VI – POVJERAVANJE UREĐENJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

Član 38.

Poslovi urešenja gradskog građevinskog zemljišta, osim onih koje po zakonu i ovoj Odluci može da obavlja samo Općina, povjeravaju se Fondu za urešenje građevinskog zemljišta Kantona Sarajevo ( u daljem tekstu: Fond).

Član 39.

Ovlašćuje se Fond za urešenje građevinskog zemljišta Kantona Sarajevo da u ime Općine vrši urešenje građevinskog zemljišta u skladu sa Općinskim programom, u skladu sa dinamikom koje utvršuje Općinsko vijeće.
Odnosi izmešu Općine i Fonda urediće se ugovorom, nakon obrazovanja Fonda.

Član 40.

Ovlašćuje se Fond da donosi rješenja o odrešivanju naknade za korištenje gradskog građevinskog zemljišta i vrši naplatu naknade utvršene tim rješenjem, kao i druge poslove vezane za utvršivanje i naplatu naknade.

Član 41.

U izvršavanju povjerenih poslova, Fond će sve račune o plaćanju i preuzimanju obaveza plaćanja prema trećim licima podnijeti na uvid i izvršenje finansijskoj službi Općine.
Za neizvršenje preuzetih obaveza prema trećim licima u okviru povjerenih poslova Fond ne snosi odgovornost, osim ako je neizvršenje tih obaveza posljedica nestručnog rada Fonda ili krivičnog djela uposlenika Fonda.

Član 42.

Ako pitanje finansiranja Fonda za obavljanje povjerenih poslova urešenja građevinskog zemljišta ne bude riješeno na drugačiji način, Općina će s Fondom to pitanje regulisati ugovorom.

Član 43.

Nadzor nad provošenjem ove Odluke vrši Općinsko vijeće.

VII – PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 44.

Do formiranja Fonda za urešenje građevinskog zemljišta Kantona Sarajevo, poslove urešenja vrši Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo.

Član 45.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenim novinama Kantona Sarajevo.

Član 46.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju da važe odredbe Odluke Općine Novo Sarajevo o uslovima i načinu dodjele građevinskog zemljišta (Službene novine Katnona Sarajevo broj 17/01).

Član 47.

Prečišćeni tekst Odluke o građevinskom zemljištu obuhvata Odluku o građevinskom zemljištu (Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 8/04) i Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o građevinskom zemljištu (Službene novine Kantona Sarajevo, broj 04/05). u kojima je označen dan stupanja na snagu tih odluka.

Član 48.

Prečićeni tekst Odluke o građevinskom zemljištu objavit će se u Službenim novinama Kantona Sarajevo, primjenjuje se od dana objavljivanja, a važnost njegovih odredbi utvršena je u Odlukama koje su obuhvaćene prečišćenim tekstom.

Broj: 01-31-575/05

Sarajevo, 22.04.2005. godine Komisije za statut i propise

Predsjednik komisije Alija Šačić