Odluka

O verifikaciji mandata vijećniku u Općinskom vijeću Novo Sarajevo Na osnovu člana 29. Zakona o lokalnoj samoupravi- prečišćeni tekst (Službene novine Kantona Sarajevo, broj 22/00), člana 9.11. Izbornog zakona Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH , broj 23/01, 7/02, 9/02, 20/02 i 25/02),člana 18. stav 1. tačka 4. Statuta Općine Novo Sarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo broj: 12/02) i člana 51. stav 1. tačka 9.Poslovnika općinskogVijeća Novo Sarajevo-prečišćeni tekst (Službene novine Kantona Sarajevo broj: 25/04), Općinsko vijeće Novo Sarajevo na VII sjednici od 31.05. 2005.godine donijelo je

O D L U K U

O verifikaciji mandata vijećnika u Općinskom vijeću Novo Sarajevo

Član 1.

IGORU BJELOŠEVIĆ, verifikuje se mandat vijećnika u Općinskom vijeću Novo Sarajevo kao sljedećem kvalificiranom kandidatu sa liste stranke SDP-a .

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavitće se u Službenim novinama Kantona Sarajevo.