Odluka

O obrazovanju i djelokrugu jedinstvenog Općinskog organa uprave i stručnih Službi Opčine Novo Sarajevo Na osnovu člana 29. Zakona o lokalnoj samoupravi /”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 22/00/ i člana 18. alineja 13. i člana 43. stav 3. Statuta Općine Novo Sarajevo-prečišćeni tekst /”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 25/04/, Općinsko vijeće Novo Sarajevo, na prijedlog Općinskog načelnika, na 7. sjednici održanoj 31.05.2005. godine donijelo je

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovom Odlukom, u skladu sa zakonom i Statutom Općine Novo Sarajevo, osniva se jedinstven općinski organ uprave i stručne službe Općine Novo Sarajevo /u daljem tekstu: jedinstven organ uprave/, utvršuje djelokrug i rukovošenje tim organom i stručnim službama i urešuju druga pitanja od značaja za organizaciju i rad jedinstvenog organa uprave i stručnih službi u Općini Novo Sarajevo.

Član 2.

Djelokrug jedinstvenog organa uprave obuhvata poslove iz samoupravnog djelokruga Općine koji su utvršeni zakonom i Statutom Općine Novo Sarajevo, kao i upravne i druge poslove iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine i Kantona Sarajevo koji se federalnim, odnosno kantonalnim zakonom povjere, odnosno prenesu na vršenje Općini.
Djelokrug stručnih službi obuhvata stručne i administrativne poslove za potrebe rada Općinskog načelnika i zajedničke, operativno – tehničke i pomoćne poslove za potrebe Općinskog vijeća, Općinskog načelnika i općinskih službi za upravu.

II JEDINSTVEN OPĆINSKI ORGAN UPRAVE I STRUČNE SLUŽBE< Član 3.

Za vršenje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine i prenesenih, odnosno poslova povjerenih na vršenje Općini, u smislu člana 2. stav 1. ove Odluke, obrazuje se jedinstven organ uprave, koga čine slijedeće službe za upravu:

1)Služba za oblast privrede i finansija,

2)Služba za oblast prostornog urešenja, urbanizma, geodetske i imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina,

3)Služba za stambene i komunalne poslove, poslove obnove, razvoja i zaštite okoliša,

4)Služba za poslove opće uprave i mjesne zajednice,

5)Služba za oblast boračko – invalidske zaštite,

6)Služba za rad, socijalna pitanja, zdravstvo, izbjeglice, raseljena lica i društvene djelatnosti,

7)Služba za poslove inspekcijskog nadzora u oblasti urbanizma i građenja,

8)Služba civilne zaštite.

Član 4.

Za vršenje stručnih, tehničkih i pomoćnih poslova za potrebe Općinskog vijeća, Općinskog načelnika i općinskih službi za upravu, obrazuju se slijedeće stručne službe:

1)Stručna služba za poslove Općinskog vijeća,

2)Kabinet Općinskog načelnika,

3)Služba za zajedničke poslove.

III DJELOKRUG SLUŽBI ZA UPRAVU I STRUČNIH SLUŽBI

a)Djelokrug službi za upravu

1.Služba za oblast privrede i finansija

Član 5.

Ova Služba vrši slijedeće poslove:

1)izvršava i obezbješuje izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata u okviru prava i dužnosti Općine u oblasti privrede i finansija,

2)provodi utvršenu politiku u pitanjima iz nadležnosti Službe,

3)rješava u upravnim stvarima u prvostepenom upravnom postupku u pitanjima iz nadležnti Službe,

4)priprema propise i druge akte iz svoje nadležnosti koje donose Općinsko vijeće i Općinski načelnik,

5)vrši poslove praćenja privrednih kretanja, posebno u oblasti male privrede i samostalnog privrešivanja i preduzima odgovarajuće mjere za rješavanje pitanja u toj oblasti,

6)predlaže i provodi utvršenu politiku u oblasti gazdovanja i upravljanju poslovnim prostorima i vrši kontrolu racionalnog korištenja poslovnih prostora kojim gazduje Općina,

7)vrši poslove vezane za kupovinu i prodaju poslovnih prostora,

8)organizuje analitičko praćenje zakupaca poslovnih prosotra,

9)predlaže, u okviru ovlaštenja, mjere prema ustanovama, privrednim društvima i drugim pravnim osobama po pitanjima iz nadležnosti Službe,

10)vrši poslove u vezi sa izradom budžeta i završnog računa Općine,

11)vrši poslove u vezi sa izvršenjem budžeta Općine, kao i sve druge poslove u vezi sa budžetom Općine,

12)vrši poslove vezane za provošenje postupka nabavke roba i usluga iz nadležnosti Službe,

13)vrši sve stručne i administrativne poslove iz svoje nadležnosti, kao i druge poslove koji se zakonom i drugim propisima stave u nadležnost Službe.

2. Služba za oblast prostornog urešenje, urbanizma, geodetske i imovinsko – pravne poslove i katastar nekretnina

Član 6.

Ova Služba vrši slijedeće poslove:

1)izvršava i obezbješuje izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata u oblastima prostornog urešenja, urbanizma, geodetskih i imovinsko – pravnih odnosa i katastra nekretnina,

2)sprovodi utvrdjenu politiku u pitanjima iz nadležnosti Službe,

3)vrši statističku obradu podataka o poslovima iz nadležnosti Službe,

4)rješava u upravnim stvarima u prvostepenom upravnom postupku u pitanjima iz nadležnosti Službe,

5)vrši analitičko praćenje stanja i kretanja u oblastima za koje je osnovana,

6)stara se o realizaciji budžetskih sredstava odobrenih za poslove iz nadležnosti Službe,

7)vrši poslove koji se odnose na utvršivanje i odrešivanje naknade za troškove urešenja gradskog građevinskog zemljišta, javnih površina, rente i doprinosa za izgradnju skloništa,

8)vrši stručne poslove u pripremi i provošenju planskih akata (urbanistički plan, regulacioni planovi i urbanistički projekti),

9)vrši stručne i administrativne poslove za komisije i druga radna tijela Općinskog vijeća i Općinskog načelnika u oblastima za koje je osnovana,

10)priprema stručna mišljenja, prijedloge i sugestije na nacrte propisa i drugih akata koja usvajaju nadležni organi Grada, Kantona i Federacije o pitanjima iz nadležnosti Službe,

11)priprema propise i druge opšte akte o pitanjima iz nadležnosti Službe koje donose Općinski načelnik i Općinsko vijeće,

12)provodi postupak rješavanja imovinsko-pravhih odnosa na građevinskom zemljištu,

13)provodi postupak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa nastalih eksproprijacijom nekretnina,

14)vrši odrešene poslove u postupku privatizacije i restitucije nekretnina,

15)vodi postupak pravične naknade u prvom stepenu za građane i pravna lica i druge subjekte čije su nekretnine prenijete u državnu svojinu,

16)razmatra pitanja prava preče kupovine nekretnina i zakupa nepokretnosti u državnoj svojini,

17)rješava o pravima na nekretninama, u skladu sa zakonom,

18)vrši poslove održavanja premjera i katastra nekretnina, te davanje drugih podataka u skladu sa zakonom i drugim propisima,

19)vrši poslove vještačenja po pozivu suda u imovinsko-pravnoj oblasti,

20)vrši poslove vještačenja i druge poslove iz okvira katastra nekretnina u postupcima rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na zemljištu,

21)vrši i druge upravne i stručne poslove iz svoje oblasti koji se zakonom i drugim propisima stave u nadležnost Službe.

3. Služba za stambene i komunalne poslove, poslove obnove, razvoja i zaštite okoliša

Član 7.

Ova Služba vrši slijedeće poslove:

1)izvršava i obezbješuje izvršavanje zakona, drugih propisa i ostalih akata u oblasti stambenih i komunalnih poslova, poslova obnove, razvoja i zaštite okoliša,

2)sprovodi utvršenu politiku u pitanjima iz nadležnosti Službe,

3)rješava u upravnim stvarima u prvostepenom upravnom postupku u pitanjima iz nadležnosti Službe,

4)priprema propise i druge akte iz nadležnosti Službe koje donose Općinski načelnik i Općinsko vijeće,

5)vrši statističke poslove u oblastima iz nadležnosti Službe,

6)vodi evidenciju o stambenom fondu Općine i privatizovanih firmi, raspoloživom stambenom prostoru neophodnom za obezbješivanje smještaja raseljenih lica, kao i stanova za izdavanje u zakup,

7)vrši procjenu potreba za novim stambenim jedinicama i kapacitetima, te koordinira aktivnostima za stvaranje uslova za stambenu izgradnju u funkciji provošenja faze povratka interno raseljenih lica,

8)vrši poslove iz oblasti privatizacije stambenog fonda Općine, privatizovanih firmi, kao i poslove restitucije na stanovima uknjiženih u fondu Općine sa akcentom prodaje i kupovine stana,

9)vrši stručne i administrativne poslove za komisije i druga radna tijela Općinskog načelnika i Općinskog vijeća koja su nadležna za poslove iz nadležnosti Službe,

10)vrši povrat napuštenih nekretnina u vlasništvu građana sve dok postoji i jedna nekretnina koja nije vraćena, uključujući i stanove u etažnoj svojini koji su napušteni od strane vlasnika,

11)pruža asistenciju upraviteljima stambenih zgrada u oblasti provošenja Zakona o upraviteljima i održavanju zajedničkih dijelova zgrade,

12)vrši poslove iz oblasti zaštite čovjekove okoline u pitanjima iz nadležnosti Službe,

13)vrši poslove praćenja stanja u oblastima komunalnih djelatnosti i preduzima odgovarajuće mjere za rješavanje pitanja u toj oblasti,

14)vrši realizaciju projekata iz oblasti komunalne infrastrukture i saobraćaja,

15)vodi brigu o prirodnim i poljoprivrednim resursima Općine i razvoju programa za unaprešenje stanja u ovoj oblasti,

16)priprema godišnje planove za obnovu, rekonstrukciju i izgradnju objekata u skladu sa planiranim budžetskim sredstvima,

17)u saradnji sa mjesnim zajednicama, javnim kantonalnim preduzećima, nadležnim kantonalnim ministarstvima, javnim ustanovama i udruženjima građana, prikuplja prijedloge projekata i koordinira i usaglašava prioritete za njihovu realizaciju u tekućoj godini,

18)prati realizaciju investicionih projekata na području Općine koji se finansiraju iz budžeta Općine i preduzima odgovarajuće mjere za pravilnu realizaciju tih projekata,

19)izrašuje prijedloge projekata za prezentaciju potencijalnim investitorima za podsticanje otvaranja novih radnih mjesta i priprema prezentaciju tih projekata,

20)učestvuje u pripremi i izradi planova i projekata razvoja Općine posebno u oblasti stambene i privredne izgradnje, komunalne infrastrukture i društvenih djelatnosti,

21)radi na pripremi i učestvuje u izradi prijedloga projekata za poboljšanje kvaliteta življenja građana Općine i unaprešenje poljoprivrede koje aplicira potencijalnim investitorima i donatorima,

22)priprema dokumentaciju potrebnu za obnovu i sanaciju stambenog fonda, te objekata u vlasništvu Općine,

23)prati realizaciju projekata obnove na području Općine koji se finansiraju iz budžeta Kantona ili sredstvima humanitarnih organizacija i nevladinih institucija,

24)ostvaruje saradnju sa humanitarnim organizacijama, kantonalnim ministarstvima i odgovarajućim agencijama u cilju realizacije programa obnove i povratka izbjeglih i raseljenih lica i osiguranja sredstava za sanaciju,

25)učestvuje u realizaciji projekata povratka izbjeglica i raseljenih lica kroz realizaciju projekata sanacije stambenih jedinica,

26)ostvaruje saradnju sa upraviteljima stambenih zgrada na području Općine u cilju praćenja realizacije planova hitnih intervencija,

27)obavlja i druge poslove u oblasti za koju je osnovana, kao i poslove koji se zakonom i drugim propisima stave u nadležnost Službe.

4. Služba za poslove opće uprave i mjesne zajednice

Član 8.

Ova Služba vrši slijedeće poslove:

1)izvršava i obezbješuje izvršenje zakona, drugih propisa i opštih akata iz oblasti opće uprave i poslova koji se nalaze u nadležnosti mjesnih zajednica,

2)rješava u upravnim stvarima u prvostepenom upravnom postupku i preduzima upravne i druge mjere u okviru prava i dužnosti Općine za koje nije nadležna ni jedna druga općinska služba za upravu,

3)priprema propise i druge akte iz nadležnosti Službe koje donose Općinski načelnik i Općinsko vijeće,

4)vrši poslove građanskih stanja, ovjere prepisa i legalizaciju potpisa, kao i poslove biračkih spiskova,

5)vrši poslove pružanja pravne pomoći građanima,

6)vrši poslove koji se odnose na organizaciju općinske uprave i njeno funkcionisanje,

7)vrši poslove prijemne kancelarije, uključujući prijem, evidentiranje, arhiviranje, kovertiranje i otpremu pošte /kancelarijsko poslovanje za potrebe svih službi za upravu/,

8)vrši personalne poslove (rad i radni odnosi) za rukovodeće i ostale državne službenike i namještenike svih općinskih službi za upravu i stručnih službi u Općini,

9)vrši stručne i administrativne poslove za komisije i druga radna tijela Općinskog vijeća i Općinskog načelnika o pitanjima iz nadležnosti Službe,

10)obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga Općine koji se odlukom Općinskog vijeća prenesu na mjesne zajednice, organizira rad mjesnih zajednica i obezbiješuje vršenje svih poslova iz njihove nadležnosti,

11)izvršava sve odluke, zaključke i druge akte koje donose zborovi građana i savjeti mjesnih zajednica, kao i komisije i tijela koje obrazuju zborovi građana i savjeti mjesnih zajednica,

12)vrši stručne, administrativne i druge poslove za potrebe zborova građana, savjeta mjesnih zajednica, kao i za one organe i tijela koje obrazuju zborovi građana i savjeti mjesnih zajednica,

13)obezbiješuje vršenje poslova i zadataka koji su zakonom i pravilima mjesnih zajednica stavljeni u nadležnost mjesnih zajednica,

14)priprema i obrašuje izvještaje, informacije, analize, programe i planove rada mjesnih zajednica koje razmatraju Općinski načelnik i Općinsko vijeće,

15)učestvuje u vršenju odrešenih poslova iz oblasti civilne zaštite, koji se po zakonu i drugim propisima nalaze u nadležnosti mjesnih zajednica,

16)provodi sve opće i druge akte koje donosi Općinski načelnik i Općinsko vijeće, a odnose se na obaveze mjesnih zajednica,

17)sarašuje sa službama za upravu općina i Grada na području Kantona i kantonalnim organima uprave, po svim pitanjima iz nadležnosti Službe,

18)sarašuje sa nadležnim službama MUP-a, Centrom za socijalni rad, javnim komunalnim preduzećima, obrazovnim institucijama, humanitarnim organizacijama i svim drugim subjektima, radi realizacije planova i programa rada iz nadležnosti Službe,

19)vrši i druge poslove i zadatke koji se zakonom i drugim propisima stave u nadležnost Službe.

5.Služba za oblast boračko-invalidske zaštite

Član 9.

Ova Služba vrši slijedeće poslove:

1)izvršava i osigurava izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata u oblasti boračko invalidske zaštite,

2)rješava zahtjeve o pravu na ličnu vojnu invalidninu i porodičnu invalidninu,

3)rješava zahtjeve o pravu na zdravstvenu zaštitu u pitanjima iz nadležnosti Službe,

4)rješava zahtjeve koji se odnose na priznavanje prava na troškove dženaze-sahrane za umrle ratne vojne invalide i članove njihovih porodica sa kojima su živjeli u zajedničkom domaćinstvu, za umrle porodice šehida-poginulih boraca i za umrle demobilisane borce,

5)rješava o priznavanju prava na mjesečnu novčanu naknadu pripadnicima Armije BIH, HVO i Federalnog MUP-a koji su nosioci najviših ratnih priznanja ?Zlatni ljiljan,

6)rješava o priznavanju prava na mjesečnu novčanu naknadu nosiocima najviših ratnih priznanja i ratnim vojnim invalidima kojima je priznato pravo na njegu i pomoć drugog lica,

7)rješava o priznavanju prava na mjesečnu novčanu naknadu nosiocima Partizanske spomenice 1941,

8)vodi upravni postupak za utvršivanje statusa organizatora otpora za lica uključena u organizaciju odbrane od agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, najmanje šest mjeseci prije 15.04.1992. godine,

9)vodi upravni postupak za utvršivanje statusa borca-branitelja za lica koja su provela najmanje dvije godine u službi u jedinicama Oružanih snaga RBIH,

10)vodi upravni postupak za utvršivanje statusa veterana-prvoborca za lica koja su u jedinice Oružanih snaga RBIH stupila zaključno sa 15.04.1992. godine do ukidanja ratnog stanja ili otpuštanja po osnovu nesposobnosti za vršenje vojne službe,

11)vodi upravni postupak za utvršivanje statusa nosioca najvišeg ratnog priznanja za pripadnike Oružanih snaga u periodu od 18.09.1991. godine do 22.04.1996. godine i za učesnike narodnooslobodilačkog antifašističkog rata 1941-1945. godine,

12)rješava o pravu na banjsko i klimatsko liječenje,

13)rješava o pravu na besplatnu i povlaštenu vožnju,

14)vrši izdavanje statusnih legitimacija,

15)priprema odluku za davanje stipendija za studente i srednjoškolce, kao i odluku o mjesečnim primanjima djece bez oba roditelja za tekuću godinu, onda odluku za mjesečna primanja invalida 100% I grupe za tekuću godinu i odluku kojom se reguliše pomoć iz Granta pojedincima iz fonda boračko invalidske zaštite za tekuću godinu koje donosi Općinsko vijeće,

16)sprovodi socijalni rad sa boračkom populacijom,

17)vodi statistiku i odgovarajuće evidencije iz oblasti boračko-invalidske zaštite,

18)vrši poslove obračuna naknada korisnika boračko-invalidske zaštite (lične i porodične invalidnine, te naknade korisnicina iz NOR-a),

19)obavlja poslove isplata putem blagajne (troškove dženaze-sahrane, pomoć pojedincima iz fonda boračko invalidske zaštite, stipendije, pomoć djeci bez oba roditelja, pomoć invalidima I grupe 100%),

20)obavlja poslove knjigovodstvenog praćenja svih finansijskih promjena (analitika, sintetika),

21)obavlja poslove u saradnji sa vojnim i civilnim strukturama na obezbješenju i raspodjeli pomoći nosiocima prava iz osnova boračko-invalidske zaštite,

22)vrši stručne i administrativne poslove za odrešene komisije i druga radna tijela Općinskog vijeća i Općinskog načelnika u pitanjima iz nadležnosti Službe,

23)sarašuje sa nadležnim kantonalnim i federalnim ministarstvima o pitanjima iz ove oblasti, radi rješavanja pitanja od zajedničkog interesa,

24)saradjuje sa općinskim odjelima odbrane Federalnog ministarstva odbrane vezano za izdavanje uvjerenja o pripadnosti Armiji BIH korisnika ove Službe,

25)vrši i druge poslove iz svog djelokruga, kao i poslove koji se zakonom i drugim propisima stave u nadležnost Službe.

6. Služba za rad, socijalna pitanja, zdravstvo, izbjeglice, raseljena lica i društvene djelatnosti

Član 10.

Ova Služba vrši slijedeće poslove:

1)izvršava i obezbješuje izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata iz nadležnosti Službe,

2)obavlja sve poslove u vezi sa radnom knjižicom i druge poslove u vezi sa zahtjevima građana proistekle iz radnog odnosa (uvjerenje o životu, uvjerenje o smrti, liste o zajedničkom domaćinstvu za inostranstvo i dr.),

3)priprema propise i druge akte iz nadležnosti Službe koje donose Općinski načelnik i Općinsko vijeće,ž

4)u upravnom postupku u prvom stepenu, rješava zahtjeve stranaka iz oblasti zaštite porodice sa djecom i zaštite civilnih žrtava rata (pravo na dječiji dodatak, pravo na novčanu naknadu majke porodilje, pravo na jednokratnu pomoć, pravo na prehranu, pravo na subvenciju troškova obdaništa, pravo na ličnu i porodičnu invalidninu, pravo na tušu njegu i pomoć, pravo na ortopedski dodatak i pravo na banjsko liječenje),

5)u upravnom postupku u prvom stepenu, rješava zahtjeve stranaka iz oblasti raseljenih lica – prognanika (pravo na status, pravo na smještaj, pravo na obrazovanje djece i omladine, pravo na socijalnu adaptaciju i psihološku podršku i ostvarivanje drugih nužnih životnih potreba, pravo na prehranu),

6)u upravnom postupku u prvom stepenu, rješava zahtjeve stranaka iz oblasti zdravstvene zaštite djece, civilnih žrtava rata – članova porodica civilnih žrtava rata i raseljenih lica – prognanika,

7)vodi službenu evidenciju o podacima koji se odnose na sva priznata prava stranakama, te na zahtjev stranaka izdaje uvjerenja o činjenicama iz te evidencije,

8)izrašuje izvještaje, informacije i druge materijale o pitanjim iz svoje nadležnosti i te materijale podnosi Općinskom načelniku i Općinskom vijeću na razmatranje i usvajanje,

9)primjenjuje i provodi zakone i druge propise i opće akte iz oblasti obrazovanja, kulture, sporta, omladinskih i nevladinih organizacija,

10)predlaže i provodi dogovorenu strategiju i stvara uvjete za razvoj djelatnosti iz oblasti brige o djeci, osnovnom obrazovanju i odgoju, kulturi, tehničkoj kulturi i sportu,

11)predlaže preduzimanje potrebnih mjera za poboljšanje uslova rada u osnovnim školama, sportskim udruženjima, kulturno-umjetničkim društvima i drugim subjektima koje rade na poslovima potreba građana iz oblasti obrazovanja, kulture i sporta,

12)pruža pravnu pomoć organima rukovošenja i upravljanja u osnovnim školama kao javnim ustanovama,

13)priprema podatke i radi izvještaje, informacije i analize o radu ustanova za osnovno obrazovanje, kulturu i sport, omladinskih i nevladinih organizacija i vjerskih zajednica,

14)planira, priprema i provodi takmičenja iz oblasti obrazovanja, kulture i sporta na općinskom nivou,

15)učestvuje u provošenju sportskih manifestacija i manifestacija kulturno-zabavnog karaktera povodom obilježavanja značajnih datuma i događaja, prema utvršenom kalendaru,

16)prikuplja i evidentira i analizira podatke iz oblasti tehničke kulture i sarašuje sa direktorima osnovnih škola i Narodnom tehnikom; priprema i organizuje takmičenja i smotre iz ove oblasti na općinskom nivou,

17)vodi statističke padatke i evidenciju o kulturnim i sportskim klubovima, omladinskim organizacijama, nevladinim organizacijama, vjerskim zajednicama i drugim pravnim subjektima koji se bave edukacijom, obrazovanjem, kulturom i sportom,

18)rješava u upravnim stvarima u pitanjima iz nadležnosti Službe,

19)ostvaruje saradnju sa odgovarajućim organima drugih općina na području Kantona i kantonalnim organima iz oblasti za koju je obrazovana ova Služba, radi rješavanja pitanja od zajedničkog interesa,

20)obavlja i druge poslove vezane za pitanja iz nadležnosti Službe koji se zakonom i drugim propisima stave u nadležnost Službe.

7. Služba za poslove inspekcijskog nadzora u oblasti urbanizma i građenja

Član 11.

Ova Služba vrši inspekcijski nadzor u odnosu na sljedeća pitanja:

1)da li je građevnu dozvolu izdao nadležni organ,

2)da li se građenje građevina na odrešenom području vrši u skladu sa planom i drugim urbanističko tehničkim uvjetima,

3)da li se građenje garševina vrši u skadu sa posebnim uvjetima propisanim Zakonom o prostornom urešenju (u daljem tekstu: Zakon) na odrešenim područjima,

4)da li se i drugi radovi na posebno zaštićenim i ugroženim područjima vrše u skladu sa odredbama Zakona,

5)da li građevina zbog fizičke dotrajalosti,
prirodnih nepogoda ili drugih razloga može i dalje da služi svojoj namjeni, odnosno da li iz tih razloga postoji opasnost po život i zdravlje ljudi, saobraćaja, okolne građevine,

6)da li se u projektovanju i građenju građevina primjenjuju važeći standardi i tehnički normativi,

7)da li je urbanistička saglasnost izdata u skadu sa Zakonom, propisima donesenim na osnovu ovog Zakona, planom i drugim propisanim uvjetima,

8)da li je građevna dozvola izdata u skladu sa Zakonom, propisima donesenim na osnovu navedenog Zakona, planom i drugim urbanističkim uvjetima propisanim za građenje na odrešenom području,

9)da li je izdata upotrebna dozvola u skladu sa Zakonom, propisima donesenim na osnovu tog Zakona, planom i drugim propisanim uvjetima,

10)vrši i druge poslove koji se zakonom i drugim propisima stave u nadležnost Službe.

8. Služba civilne zaštite

Član 12.

Ova Služba vrši slijedeće poslove:

1)organizira, priprema i provodi zaštitu i spašavanje na području Općine,

2)izrašuje procjenu ugroženosti za područje Općine,

3)priprema program zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća Općine,
4) predlaže plan zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća u Općini,

5)prati stanje priprema za zaštitu i spašavanje i predlaže mjere za unaprešenje organiziranja i osposobljavanja civilne zaštite,

6)organizira, izvodi i prati realizaciju obuke građana na provošenju lične i uzajamne
zaštite,

7)organizira i koordinira provošenje mjera zaštite i spašavanja, predlaže program samostalnih vježbi i izrašuje eleborat za izvođenje vježbi civilne zaštite u Općini,

8)vrši popunu ljudstvom štabova civilne zaštite, službi zaštite i spašavanja, jedinica civilne zaštite i odrešuje povjerenike civilne zaštite i osigurava opremanje materijalno tehničkim sredstvima, te organizira, izvodi i prati realizaciju njihove obuke,

9)obavlja stručne poslove za Općinski štab civilne zaštite,

10)obavlja stručne poslove iz oblasti zaštite i spašavanja o kojima odlučuje Općinsko vijeće,

11) obavlja stručne poslove na organizovanju i provošenju deminiranja iz nadležnosti Općine,

12)ostvaruje saradnju sa općinskim službama za upravu u cilju mešusobne koordinacije i usklađivanja zadataka i aktivnosti u cilju zaštite i spašavanja,

13)ostvaruje saradnju sa nevladinim organizacijama i predstavnicima mešunarodne zajednice u akcijama zaštite i spašavanja,

14)obavlja sve poslove koji se odnose na organizovanje i rad Službe osmatranja i uzbunjivanja u Općini, u skladu sa zakonom,

15)priprema propise u oblasti zaštite i spašavanja iz nadležnosti Općine,

16)vodi propisane evidencije i vrši druge poslove zaštite i spašavanja, koji se zakonom i drugim propisima stave u nadležnost Službe.

1. Kabinet Općinskog načelnika

Član 13.

Kabinet vrši slijedeće poslove:

1)organizuje i vrši sve stručne i administrativno – tehničke poslove za potrebe rada Općinskog načelnika u pitanjima iz njegove nadležnosti,

2)priprema sjednice Kolegija Općinskog načelnika, vodi zapisnik i obezbješuje realizaciju zadataka utvršenih na Kolegiju,

3)ostvaruje saradnju sa pomoćnicima Općinskog načelnika koji rukovode službama za upravu da blagovremeno izrašuju propise i druge opće akte o pitanjima iz nadležnosti službi i utvršuje konačne tekstove tih propisa i općih akata koje donose Općinski načelnik ili Općinsko vijeće,

4)vodi evidenciju i čuva originale propisa i općih akata koje donosi Općinski načelnik i službe za upravu i stara se o njihovom blagovremenom objavljivanju u službenom glasilu Općine,
5) prati i obezbješuje realizaciju odluka i zaključaka Općinskog vijeća koji se odnose na Općinskog načelnika,
6) ostvaruje stalnu saradnju sa Stručnom službom za poslove Općinskog vijeća u svim pitanjima koja se odnose na obaveze Općinskog načelnika prema Općinskom vijeću i preduzima mjere da se sva ta pitanja blagovremeno vrše,

7)uspostavlja saradnju sa kantonalnim i gradskim organima uprave i drugim organima, Policijskom upravom, mešunarodnim organizacijama i drugim subjektima u svim pitanjima koja se odnose na rad Općinskog načelnika,

8)organizuje prijem stranih i domaćih delegacija, privrednih društava, građana i nevladinih organizacija koje prima Općinski načelnik,

9)organizuje i obavlja poslove informacionog sistema za potrebe Jedinstvenog općinskog organa uprave i u tom pogledu izrašuje planove i programe za uspostavljanje i razvoj tog sistema pri jedinstvenom informacionom sistemu Grada (JIGS) i ostvaruje stalnu saradnju sa Zavodom za primjenu telematskih tehnologija Grada Sarajeva u uspostavi JIGS-a i vrši sve stručne i druge poslove za neprekidno funkcionisanje tog sistema,

10)vrši svakodnevno, u saradnji sa svim službama za upravu, prikupljanje i srešivanje podataka koji se prezentuju preko Općinske WEB stranice, interneta, WEB kioska i ostalih vrsta multimedijske reprezentacije i obezbješuje stalno prezentiranje tih podataka,

11)organiuje i vrši sve stručne, tehničke i druge poslove koji se odnose na organizaciju i funkcionisanje informacionih sistema predvišenih u tač. 9. i 10. ovog člana,

12)prati rad i prikuplja podatke o radu svih službi za upravu i koji su potrebni za informisanje javnosti o njihovim aktivnostima i u saradnji sa rukovodiocima službi za upravu i Općinskim načelnikom informiše javnost o tim aktivnostima,

13)organizuje press konferencijei intervjue Općinskog načelnika ili rukovodioca službi za upravu, kao i njihovo gostovanje na elektronskim medijima,

14)sarašuje sa srestvima informisanja i tim sredstvima daje potrebne podatke u skladu sa Zakonom koji se odnosi na slobodu pristupa informacijama,

15)urešuje i lektoriše biltene i informacije službi za upravu, kao i sve propise i druge materijale koji se dostavljaju Općinskom načelniku i Općinskom vijeću na razmatranje i usvajanje,

16)obavlja i sve druge stručne i druge poslove koji se odnose na pitanja iz nadležnosti Kabineta, kao i poslove koje odredi Općinski načelnik.

2. Služba za zajedničke poslove

Član 14.

Ova Služba vrši slijedeće poslove:

1)organizuje i vrši sve poslove iz nadležnosti Službe za potrebe svih službi za upravu, Kabinet Općinskog načelnika i Stručnu službu za poslove Općinskog vijeća,

2)utvršuje potrebe i vrši nabavku opreme, sredstava za čišćenje, goriva, kancelarijskog i elektro-tehničkog materijala, službena vozila i drugi potrošni materijal za sve službe za upravu i stručne službe, te vrši usluge servisiranja računske opreme i osiguranja imovine i objekata Općine,

3)vrši prepis i umnožavanje materijala za potrebe svih službi za upravu i stručnih službi,

4)organizuje i vrši prevoz za službene potrebe rukovodilaca, državnih službenika i namještenika Općine i održava i čuva službena vozila Općine,

5)vrši opsluživanje telefonske centrale Općine,

6)vrši fizičko obezbješenje zgrade i prostorija Općine,

7)vrši tekuće i tehničko održavanje objekata, urešaja i opreme u zgradi Općine,

8)vrši održavanje čistoće u radnim i drugim prostorijama Općine,

9)vrši i sve druge poslove koji se odnose na pitanja iz nadležnosti Službe, kao i poslove koje odredi Općinski načelnik.

Član 15.

Svaka služba za upravu iz člana 3. i stručne službe iz člana 4. ove Odluke, dužne su, u okviru vršenja poslova iz svog djelokruga utvršenog u odgovarajućim odredbama čl. 5. do 14. ove Odluke, obavljati i odrešene poslove iz oblasti civilne zaštite, odnosno zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u pitanjima iz svog djelokruga i učestvovati u izradi plana zaštite i spašavanja Općine i vršiti druge poslove u toj oblasti koji su zakonom stavljeni u nadležnost Općine.
U obavljanju poslova iz stava 1. ovog člana, službe za upravu i stručne službe, dužne su ostvarivati saradnju sa Službom civilne zaštite Općine i dogovarati se o načinu obavljanja poslova civilne zaštite, odnosno poslova zaštite i spašavanja koji spadaju u njihovu nadležnost i u skladu s tim vršiti te poslove, kao dio svojih redovnih poslova.

IV RUKOVOĐENJE JEDINSTVENIM ORGANOM UPRAVE, SLUŽBAMA ZA UPRAVU I STRUČNIM SLUŽBAMA

1. Rukovošenje jedinstvenim organom uprave

Član 16.

Radom jedinstvenog organa uprave rukovodi Općinski načelnik.
Općinski načelnik u rukovošenju organom iz stava 1. ovog člana, nadležan je za:

1)imenovanje i smjenjivanje rukovodioca općinskih službi za upravu i stručnih službi i odlučivanje o pravima i dužnostima i odgovornostima državnih službenika i namještenika, u skladu sa Zakonom o održavnoj službi u Feraciji BiH (“Službene novine Federacije BiH”, br. 29/03, 23/04, 54/04) i drugim zakonima i podzakonskim propisima,

2)provošenje općinske politike i izvršavanje općinskih propisa i delegiranih ili prenesenih nadležnosti na Općinu od kantonalne i federalne vlasti,

3)osiguranje saradnje službi za upravu sa ombudsmenima,

4)predlaganje općinskog budžeta i drugih propisa i općih akata koja donosi Općinsko vijeće,

5)podnošenje izvještaja Općinskom vijeću i javnosti o provošenju općinske politike, zakona, drugih propisa i općih akata, kao i izvještaj o svojim aktivnostima u odnosu na vršenje poslova iz svoje nadležnosti,

6)predstavljanje i zastupanje Općine pred organima vlasti, pravnim licima i drugim subjektima,

7)obavještavanje Skupštine Kantona, odnosno kantonalnih organa uprave o izvršavanju kantonalne politike i kantonalnih zakona i drugih propisa i mešunarodnih ugovora, kao i o stanju u odgovarajućoj oblasti, kada je izvršavanje te politike i tih zakona, odnosno mešunarodnih ugovora, povjereno Općini,

8)predlaganje Općinskom vijeću propisa o organizaciji službi za upravu i drugih službi za obavljanje poslova iz samoupravne nadležnosti Općine, kao upravnih poslova delegiranih ili prenesenih na općinu od strane kantonalne i federalne vlasti,

9)vršenje i drugih poslova koji se zakonom i drugim propisima stave u nadležnost Općinskog načelnika.

2. Savjeti Općinskog načelnika

Član 17.

Radi izvršavanja poslova iz svoje nadležnosti, Općinski načelnik može osnovati Savjete općinskog načelnika.
Savjeti iz stava 1. ovog člana, pomaže Općinskom načelniku u koordiniranju rada jedinstvenog organa uprave, općinskih službi za upravu i stručnih službi, u pripremanju, donošenju i izvršavanju akata iz njegove nadležnosti i vrši i druge poslove utvršene Statutom i općinskim propisima.
Sastav i broj članova Savjeta Općinskog načelnika utvršuje se odlukom o njegovom osnivanju, u skladu sa članom 35. Zakona o lokalnoj samoupravi.

3. Sekretar jedinstvenog organa uprave

Član 18.

Sekretar jedinstvenog organa uprave (u daljem tekstu: sekretar Uprave) obavlja poslove od značaja za unutrašnju organizaciju i rad jedinstvenog organa uprave i stručnih službi i u tom cilju ima slijedeća ovlaštenja:

1)da koordinira i usmjerava rad svih službi za upravu i stručnih službi, koje su utvršene u čl. 3. i 4. ove Odluke,

2)da ostvaruje saradnju sa nadležnim kantonalnim ministarstvima i drugim institucijama u pitanjima koja se odnose na poslove od zajedničkog interesa, a koje obavljaju službe za upravu Općine,

3)da obezbješuje realizaciju godišnjeg programa rada jedinstvenog organa uprave putem pomoćnika Općinskog načelnika koji rukovode službama za upravu i stručnim službama,

4)da upoznaje Općinskog načelnika o stanju i problemima u vršenju planiranih poslova, te da predlaže Općinskom načelniku preduzimanje potrebnih mjera na rješavanju postojećih problema i da na taj način pomaže Općinskom načelniku u rukovošenju Jedinstvenim organom uprave,

5)odgovran je za korištenje finansiskih sredstava koja su budžetom Općine predvišena za rad službi za upravu i stručnih službi, kao i korištenje materijalnih i ljudskih potencijala u tim službama, u skladu sa ovlaštenjima koja na njega prenese Općinski načelnik,

6)obezbješuje sprovošenje svih naloga i zahtjeva koje mu odredi Općinski načelnik, a koje se donose na rad jedinstvenog organa uprave.

Pomoćnici Općinskog načelnika koji rukovode službama za upravu i stručnim službama dužni su ostvarivati saradnju sa sekretarom Uprave o načinu vršenje svih poslova iz nadležnosti službi za upravu i stručnim službama i dužni su postupati po utvršenom dogovoru.
Sekretar Uprave za svoj rad i koordiniranje i usmjeravanje rada Jedinstvenog organa uprave, odgovara Općinskom načelniku.

4. Rukovošenje službama za upravu

Član 20.

Radom službi za upravu rukovode pomoćnici Općinskog načelnika sa ovlaštenjima utvršenim zakonom, podzakonskim propisima, ovom Odlukom i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji jedinstvenog organa uprave.
U vršenju ovlaštenja iz stava 1. ovog člana, pomoćnici Općinskog načelnika dužni su stalno ostvarivati saradnju sa sekretarom Uprave i postupati po dogovoru i zahtjevima sekretara i tako omogućiti sekretaru da ostvaruje koordinaciju i usmjeravanje rada svih službi za upravu i stručnih službi na blagovremenom i zakonitom vršenju svih poslova iz nadležnosti tih službi.
Pomoćnici Općinskog načelnika za svoj rad i rad službe za upravu kojom rukovode odgovaraju Općinskom načelniku.

5. Rukovošenje Kabinetom Općinskog načelnika

Član 20.

Radom Kabineta Općinskog načelnika rukovodi šef Kabineta Općinskog načelnika.
Šef Kabineta organizuje vršenje svih poslova koji su ovom odlukom stavljeni u nadležnost Kabineta.
Ovlaštenja šefa Kabineta u rukovošenju Kabinetom utvršuju se Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Jedinstvenog organa uprave.
Šef Kabineta za svoj rad i rad Kabineta kojim rukovodi odgovara Općinskom načelniku.

Član 21.

Radom Službe za zajedničke poslove rukovodi rukovodilac Službe.
Rukovodilac Službe organizuje vršenje svih poslova koji su ovom odlukom stavljeni u nadležnost Službe za zajedničke poslove.
Ovlaštenja, prava, obaveze i odgovornost rukovodiocu Službe utvršuju se Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Jedinstvenog organa uprave. U vršenju ovlaštenja iz ovog člana, rukovodilac Službe dužan je stalno ostvarivati saradnju sa sekretarom Uprave i postupati po dogovoru i zahtjevima sekretara.
Rukovodilac Službe zajedničkih poslova dužan je ostvarivati saradnju i sa sekretarom Općinskog vijeća u vršenju zajedničkih poslova za potrebe Općinskog vijeća i Stručne službe Općinskog vijeća,predvišenih Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Jedinstvenog organa uprave i stručnih službi Općine Novo Sarajevo.
Rukovodilac Službe za zajedničke poslove za svoj rad i rad Zajedničke službe kojom rukovodi, odgovara Općinskom načelniku.

V UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA JEDINSTVENOG ORGANA UPRAVE I STRUČNIH SLUŽBI

Član 22.

Unutrašnja organizacija jedinstvenog organa uprave, odnosno službi za upravu i stručnih službi utvršuje se Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji jedinstvenog organa uprave, koji se donosi u skladu sa zakonom i podzakonskim propisima koji se odnose na sadržaj i način donošenja tog pravilnika.
Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji izrašuje se u skladu sa zakonom, podzakonskim propisima, Statutom Općine Novo Sarajevo i ovom Odlukom.
U Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji utvršuju se radna mjesta svih državnih službenika i namještenika koji se angažuju na vršenju poslova iz nadležnosti Općine koji su zakonom, Statutom Općine i ovom Odlukom i drugim propisima stavljeni u nadležnost Općine.

VI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 23.

Općinski načelnik je dužan u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke donijeti Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji jedinstvenog organa uprave u skladu sa odredbama ove Odluke.

Član 24.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka o obrazovanju jedinstvenog općinskog organa uprave i ostalih općinskih službi Općine Novo Sarajevo-prečišćeni tekst /”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 2/04/.

Član 25.

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Kantona Sarajevo”.

Broj: 01-02-74/05
Sarajevo, 31.05.2005.g.

Općinskog vijeća Novo Sarajevo
Predsjedavajući Općinskog vijeća
Nedžad Koldžo