Odluka

O osnivanju Komisije za provošenje javnog konkursa za dodjelu neizgrađenog građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu Na osnovu člana 29. Zakona o lokalnoj samoupravi, prečišćeni tekst (Službene novine Kantona Sarajevo, broj 22/00), člana 18. Statuta Općine Novo Sarajevo-prečišćeni tekst (Službene novine Kantona Sarajevo, broj 25/04), člana 5. i 7. Odluke o građevinskom zemljištu (Službene novine Kantona Sarajevo, broj 8/04), člana 38., 39., 40. i 41 Poslovnika Općinskog vijeća Novo Sarajevo -prečišćeni tekst (Službene novine Kantona Sarajevo, broj 25/04) Općinsko vijeće Novo Sarajevo na VII sjednici od 31.05.2005. godine donijelo je

Član 1.

Ovom Odlukom osniva se Komisija za provošenje javnog konkursa za dodjelu neizgrađenog građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu.
U Komisiju za provošenje javnog konkursa za dodjelu neizgrađenog građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu imenuju se:

1.Miralem Šurković, predsjednik Komisije

2.Marin Ivanišević, zamjenik predsjednika

3. Ferida Habul, član

4. Sead Muhamedagić, član

5. Hazim Bahtanović, član

Član 2.

Mandat članova Komisije traje dvije / 2 / godine, od dana imenovanja.

Član 3.

Djelatnost i nadležnost Komisije za provošenje javnog konkursa je regulisana odredbama Odluke o građevinskom zemljištu (Službene novine Kantona Sarajevo , broj 8/04).

Član 4.

Administrativno-tehničke poslove za potrebe Komisije obavlja sekretar Komisije kojeg imenuje načelnik Općine.

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenim novinama Kantona Sarajevo.

Općinsko vijeće Novo sarajevo
Predsjedavajući Općinskog vijeća

Nedžad Koldžo