Odluka

O povećanju prihoda i rasporedu rashoda u Budžetu Općine Novo Sarajevo za 2005.godinu u iznosu od 132.500,00 KM na ime namjenski doznačenih sredstava Na osnovu člana 25. Zakona o proračunima budžetima u F BiH (Službene novine F BiH , broj: 20/98), člana 18.stav 1.alineja 4 .i 8. Statuta Općine Novo Sarajevo – prečišeni tekst (Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 25/04), člana 4. Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2005.godinu (Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 9/05), Općinsko vijeće Novo Sarajevo na 7. sjednici održanoj dana 31.05.2005. godine, donijelo je

ODLUKU

o povećanju prihoda i rasporedu rashoda u Budžetu Općine Novo Sarajevo za 2005.godinu u iznosu od 132.500,00 KM na ime namjenski doznačenih sredstava GAP-a

Član 1.

Ovom Odlukom povećavaju se ukupni prihodi i primici Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2005.godinu i raspored rashoda u iznosu od 132.500,00 KM, tako da ukupni prihodi i primici odnosno izdaci i rashodi Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2005.godinu umjesto 15.219.010,00 KM ukupno iznose 15.351.510,00 KM.

Član 2.

Prihodi Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2005.godinu utvršeni u članu 1.ove Odluke u iznosu od 132.500,00 KM, su namjenski prihodi GAP-a i to:

1.ekonomski kod 732100 – Sredstva GAP-a za rekonstrukciju šalter sale – sufinansiranje, iznos od 21.500,00 KM,

2.ekonomski kod 732100 – Sredstva GAP-a za informatičku podršku – sufinansiranje, iznos od 111.000,00 KM.

Član 3.

Sredstva iz člana 2. ove odluke rasporešuju se namjenski u Posebnom dijelu Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2005. godinu na:

1.razdjel 012 – Služba za obnovu i razvoj, ekonomski kod 821200 – Grant GAP-a za rekonstrukciju šalter sale – sufinansiranje, iznos od 21.500,00 KM,

2.razdjel 012 – Služba za obnovu i razvoj, ekonomski kod 821300 – Grant GAP-a za informatičku podršku – sufinansiranje, iznos od 111.000,00 KM.

Član 4.

Sredstva iz člana 3. ove Odluke realizirat će se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, broj: 49/04) a za realizaciju zadužuje se Općinski načelnik.

Član 5.

Ova odluka čini sastavni dio Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2005.godinu.

Član 6.

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenim novinama
Kantona Sarajevo i primjenjivat će se za fiskalnu 2005.godinu.

Općinsko vijeće Novo Sarajevo
Predsjedavajući Općinskog vijeća

Nedžad Koldžo