Odluka

o pristupanju izradi Urbanističkog projekta«AUTOBUSKA STANICA – SARAJEVO
Na osnovu članova. 21. i 65. Statuta Općine Novo Sarajevo («Službene novine Kantona Sarajevo» broj 12/06), člana 32. 40. 47. Zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo («Službene novine Kantona Sarajevo» broj 7/05), Općinsko vijeće Novo Sarajevo, na 20. sjednici održanoj 20.07.2006. godine donijelo je

Odluku
o pristupanju izradi Urbanističkog projekta
«AUTOBUSKA STANICA – SARAJEVO

Vrsta plana

Član 1.

Pristupa se izradi Urbanističkog projekta «AUTOBUSKA STANICA – SARAJEVO« ( u daljem tekstu: Plan).

Član 2.

Izradi Plana prethodi izrada i donošenje Projektnog programa za izradu Urbanističkog projekta, koga razmatra i donosi Općinsko vijeće Novo Sarajevo, na prijedlog općinskog načelnika.

Granice područja za koje se plan radi

Član 3.

Granica prostornog obuhvata plana prolazi sa sjeverozapadnog ruba parcele k.č. 3357/1, ide na istok sjevernim međama parcela k.č. 3357/1 i 4117/9 (obuhvata ih), skreče u pravcu juga idući istočnom međom parcele k.č. 4117/9 (obuhvata je) lomi se idući na istok južnim međama parcela 3358/6, 3358/3 i 3358/1 koje ne obuhvata te dolazi na jugoistočni rub parcele k.č. 3358, lomi se idući u pravoj liniji na jug te dolazi do tačke broj 1 koja se nalazi na međi između parcela k.č. 4331/2 i 3355 udaljenoj od jugozapadnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 146 po y = 239,5 m a po x = 204 m, lomi se idući na zapad sjevernom stranom trase Sjeverne longitudinale koju ne obuhvata a koja ide preko parcela k.č. 4331/2 i 3355 te dolazi do tačke broj 2 koja se nalazi na praceli k.č. 3355 udaljenoj od jugoistočnog ishodišta lista R = 1 : 1000 broj 145 po y = 7 m a po x = 181,5 m, lomi se idući u pravoj liniji na sjever te dolazi na jugozapadni rub parcele k.č. 3357/1, produžava na sjever idući zapadnom međom parcele k.č. 3357/1 koju obuhvata i dolazi do njenog sjeverozapadnog ruba odnosno mjesta odakle je opis granice prostornog obuhvata plana i počeo.

Sve naprijed navedene parcele nalaze se u K.O. Novo Sarajevo I.
Ukupna površina obuhvata iznosi 1,42 ha.

Vremenski period za koji se plan donosi

Član 4.

Plan se donosi za period od 10 godina (2006. – 2016. godine)

Smjernice za izradu plana

Član 5.

Na osnovu pokrenute inicijative od strane Općine Novo Sarajevo i Centrotrans Eurolines daju se sljedeće smjernice za izradu Plana:
– Cilj izrade Urbanističkog projekta je da se na prostoru sadašnje autobuske stanice locira potpuno savremen dio saobraćajnog centra namijenjen autobuskom saobraćaju,(međunarodni, međugradski i prigradski saobraćaj u okviru Kantona Sarajevo) sa svim pratećim sadržajima,
– Radi ostvarivanja krajnjeg cilja planom predvidjeti rušenje svih postojećih objekata,
– Izradi Urbanističkog projekta prethodi izrada Projektnog programa koji zamjenjuje regulacioni plan i koga usvaja Općinsko vijeće,
– Projektni program treba da obuhvati šire područje te da riješi pitanje saobraćajnog i infrastrukturnog povezivanja kompleksa Autobuske stanice sa zonama u kontaktu,
– Programom treba dati osnovu za izradu Plana tako da se maksimalno pokuša udovoljiti zahtjevu investitora i njegovim potrebama, imajući u vidu da se ne naruše urbanističko arhitektonski uvjeti gradnje na dotom prostoru,
– Planirani sadržaji su: podzemna garaža kapaciteta cca 250 parking mjesta i autobuska stanica sa staničnom zgradom sa pripadajućim sadržajima, natkrivenim dolaznim i odlaznim peronima u parteru, zatim supermarket sa restoranom brze hrane i ostali nadopunjujući sadržaji, sadržaji modernog trgovačkog centra, te motel manjeg kapaciteta sa garni restoranom za putnike i vozno osoblje,
– Sadržaji, kapaciteti, vertikalni i horizontalni gabariti moraju se uskladiti sa objektima kompleksa u kom su smješteni: željeznička stanica, pošta, objekat C.P., kako volumenski tako i u arhitektonskom oblikovanju i materijalizaciji. Neophodna je kontrola volumenskih odnosa prikazom na modelu ili izradom makete.
– U granici posmatranja, prema prostornim mogućnostima, kao segment vanjskog uređenja, predvidjeti zelene površine, sa visokoatraktivnim elementima sve tri vegetacione etaže upotpunjene sa elementima urbanog mobilijara – klupe, korpe, rasvjeta, fontana, oglasni pano i sl.
– Cjelokupan prostor treba opremiti saobraćajnom i potrebnim mrežama komunalne infrastruktrure imajući u vidu planove višeg reda.

Rok za izradu plana

Član 6.

Rok za:
– donošenje Projektnog programa za izradu Urbanističkog projekta je 30 dana od donošenja ove Odluke i potpisa ugovora za izradu Plana, a na bazi Programa o potrebama i podataka o broju polazaka i dolazaka i potreba u prostoru
– za izradu prednacrta Plana je 3 mjeseca od verifikacije programa
– za prijedlog plana je 45 dana od provedene javne rasprave o planu i dobijanja zapisnika – rezime javne rasprave.

Način osiguranja sredstava za izradu Plana

Član 7.

Sredstva za pripremu i izradu Plana u okvirnom iznosu od 17.000 KM obezbijediće Općina Novo Sarajevo putem krajnjeg investitora Centrotrans – Eurolines, koji će takođe obezbjediti projekte objekata i pripadajuće infrastruktrure.

Nosilac pripreme plana i nosilac izrade Plana

Član 8.

Nosilac pripreme za izradu Plana je načelnik Općine Novo Sarajevo.
Nosilac izrade Plana je Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo.

Javne rasprava i donošenje plana

Član 9.

Nosilac izrade Plana će pripremiti Projektni program za izradu Urbanističkog projekta te ga dostaviti Nosiocu pripreme da ga u vidu prijedloga stavi na razmatranje i usvajanje Općinskom vijeću Novo Sarajevo.
Na osnovu donesenog Projektnog programa, Nosilac izrade će formirati Prednacrt plana uključujući projekte koje obezbjeđuje Krajnji investitor i dostaviti ga Nosiocu pripreme za izradu Plana radi utvrđivanja Nacrta plana.
Nosilac pripreme će utvrditi Nacrt plana i podnijeti ga Općinskom vijeću na razmatranje i stavljanje na javni uvid i raspravu u trajanju od 30 dana.

Član 10.

Na osnovu rezultata javne rasprave i stava o Nacrtu plana Nosilac pripreme za izradu Plana utvrdiće Prijedlog plana i podnijeti ga Općinskom vijeću Općine Novo Sarajevo na donošenje.

Ostale odredbe

Član 11.

Subjekti planiranja su: Kanton Sarajevo, Grad Sarajevo. Općina Novo Sarajevo, Krajnji investotor Centrotrans – Eurolines, Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo, Zavod za zaštitu kulturno historijskog i prirodnog nasljeđa, komunalna i javna komunalna preduzeća, vlasnici i korisnici zemljišta, mjesna zajednica i drugi zainteresovani subjekti koji iskažu svoj interes.

Član 12.

Utvrđuje se režim zabrane građenja do donošenja Plana.

Član 13.

Sastavni dio ove odluke je grafički prilog R 1:1000.

Član 14.

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenim novinama Kantona Sarajevo.

Broj: 01-23-1251/06
Sarajevo, 20.07.2006.g.

Predsjedavajući
Općinskog vijeća Novo Sarajevo
Nedžad Koldžo