Odluka

o preraspodjeli sredstava iz Budžeta
Općine Novo Sarajevo za 2006. godinu na razdjelu 04 Na osnovu člana 23. Zakona o budžetima u Federaciji BiH (“Službene novine Federacije BiH“, broj 19/06), člana 18.stav 1.alineja 4. Statuta Općine Novo Sarajevo – Prečišeni tekst (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 12/06) i člana 3. Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2006.godinu, (“Službene novine Kantona Sarajevo, broj 2/06), Općinsko vijeće na 20. sjednici održanoj dana 20.07.2006. godine, donijelo je

O D L U K U
o preraspodjeli sredstava iz Budžeta
Općine Novo Sarajevo za 2006. godinu na razdjelu 04

Član 1.

Odobrava se preraspodjela sredstava iz Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2006.godinu (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 2/06) na razdjelu 04 – Služba za oblast prostornog uređenja, urbanizma, geodetske i imovinsko pravne poslove i katastar nekretnina, u iznosu od 180.000,00 KM.

Član 2.

Preraspodjela sredstava iz člana 1.ove Odluke vrši se na sljedeći način:
umanjuju se sredstva na poziciji, Vodosnabdijevanje Velešići -Hum, ekonomski kod 615100,
za iznos od 180.000,00 KM,a povećavaju se sredstva na pozicijama:
– Rekonstrukcija javne rasvjete Grbavička – proc, ekonomski kod 615100, iznos od 67.500,00 KM,
– Izgradnja javne rasvjete u ul. Teočačka-proc, ekonomski kod 615100 iznos od 20.000,00 KM,
– Izdaci za javnu rasvjetu, ekonomski kod 615100,iznos od 90.000,00 KM,
– Primarna gasna mreža MZ Dolac-pr, ekonomski kod 615100, iznos od 2.500,00 KM.

Član 3.

Ova Odluka čini sastavni dio Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2006. godinu.

Član 4.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Općinski načelnik.

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja, a objavit će se u ” Službenim novinama Kantona Sarajevo “.

Broj: 01-14-1689/06
Sarajevo, 20.07.2006. godine
Predsjedavajući
Općinskog vijeća Novo Sarajevo
Nedžad Koldžo

Obrazloženje

Pravni osnov za donošenje ove Odluke je član 23.Zakona o budžetima u Federaciji BiH (“Službene novine Federacije BiH “, broj 19/06), član 18. Statuta Općine Novo Sarajevo – Prečišćeni tekst (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 12/06) i član 3. Odluke o izvršavanju Budžeta Općine za 2006.godinu (” Službene novine Kantona Sarajevo, broj 2/06).

Ugovorena vrijednost radova koji se odnose na Vodosnabdijevanje Velešići – Hum iznosi oko 355.000,00 KM. Sredstva za ovu namjenu su obezbjeđena Budžetom Općine na dvije pozicije Budžeta i to: na razdjelu 04- ekonomski kod 615100 – Vodosnabdijevanje Velešići Hum u iznosu od 346.500 KM i na razdjelu 05- ekonomski kod 61510- Grant Kantona za realizaciju projekata komunalne infrastrukture u Općini Novo Sarajevo u iznosu 400.000,00 KM, od čega je 200.000,00 KM određeno Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo za izgradnju distributivne mreže za naselje Velešići – K.Glava.

Obzirom da će se namjenska sredstva Kantona Sarajevo u iznosu od 200.000,00 KM realizovati kroz navedeni ugovor, planirana sredstva u iznosu od 346.500,00 KM treba umanjiti za iznos od 180.000,00 i ista preraspodjeliti.

U cilju realizacije ovih aktivnosti u skladu sa naprijed izloženim, predlažem Općinskom vijeću da donese Odluku u predloženom tekstu.

OPĆINSKI NAČELNIK
Željko Komšić