Odluka

o povećanju prihoda i raspodjeli rashoda u Budžetu Općine Novo Sarajevo za 2006.godinu u iznosu od 40.000,00 KM na ime namjenski doznačenih sredstava GAP-a za projekat za osnivanje centra za dozvole u Općini Novo Sarajevo za 2006.godinu Na osnovu člana 4. Zakona o budžetima u Federaciji BiH (“Službene novine Federacije BiH “, broj: 19/06), člana 18.stav 1.alineja 4 . Statuta Općine Novo Sarajevo – Prečišeni tekst (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 12/06 ) i člana 4. Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2006.godinu, (“Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 2/06), Općinsko vijeće na 21. sjednici održanoj dana 12.10.2006.godine, donijelo je

ODLUKU

o povećanju prihoda i raspodjeli rashoda u Budžetu Općine Novo Sarajevo za 2006.godinu u iznosu od 40.000,00 KM na ime namjenski doznačenih sredstava GAP-a za projekat za osnivanje centra za dozvole u Općini Novo Sarajevo za 2006.godinu

Član 1.

Ovom Odlukom povećavaju se ukupni prihodi i rashodi Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2006.godinu u iznosu od 40.000,00 KM, tako da ukupni prihodi i rashodi Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2006.godinu, umjesto 20.596.789,30 KM ukupno iznose 20.636.789,30 KM.

Član 2.

Prihodi Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2006.godinu utvrđeni u članu 1.ove Odluke u iznosu od 40.000,00 KM su namjenski prihodi za:

– ekonomski kod 732100 – Grant GAP-a za osnivanje centra za dozvole u Općini Novo Sarajevo, iznos od 40.000,00 KM,

Član 3.

Sredstva iz člana 2.ove Odluke raspoređuju se namjenski po razdjelima i namjenama u Posebnom dijelu Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2006.godinu i to :

02 – Općinski načelnik i kabinet općinskog načelnika :
– ekonomski kod 821500 – Grant GAP-a za osnivanje centra za dozvole, iznos od 40.000,00 KM,

Član 4.

Realizaciju sredstava iz člana 3. ove Odluke izvršit će Načelnik Općine Novo Sarajevo u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj: 49/04, 19/05 i 52/05) .

Član 5.

Ova Odluka čini sastavni dio Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2006.godinu.

Član 6.

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Kantona Sarajevo” i primjenjivat će se za fiskalnu 2006.godinu.

Sarajevo, 12.10.2006.godine
Broj: 01-14-2373/06

Predsjedavajući
Općinskog vijeća Novo Sarajevo
Nedžad Koldžo