Odluka

o povećanju prihoda i raspodjeli rashoda u Budžetu Općine Novo Sarajevo za 2006. godinu u iznosu od 250.000 KM na ime namjenski doznačenih sredstava iz Budžeta Kantona na ime sanacije lifta i sanacije instalacija centralnog grijanja u objektu Ložionička 9. Na osnovu člana 4. Zakona o budžetima u Federaciji BiH (“Službene novine Federacije BiH” broj 19/06), člana 18 stav 1 alineja 4 Statuta Općine Novo Sarajevo – Prečišćeni tekst (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj 12/06) i člana 4. Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2006. godinu (“Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 2/06), Općinsko vijeće na 21. sjednici održanoj dana 12.10.2006. godine, donijelo je

ODLUKU

o povećanju prihoda i raspodjeli rashoda u Budžetu Općine Novo Sarajevo za 2006. godinu u iznosu od 250.000 KM na ime namjenski doznačenih sredstava iz Budžeta Kantona na ime sanacije lifta i sanacije instalacija centralnog grijanja u objektu Ložionička 9

Član 1

Ovom Odlukom povećavaju se ukupni prihodi i rashodi Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2006. godinu u iznosu od 250.000,00 KM, tako da ukupni prihodi i rashodi Budžeta Općine Novo Srajevo za 2006. godinu, umjesto 20.636.789,30 KM ukupno iznose 20.886.789,30 KM.

Član 2

Prihodi Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2006. godinu utvrđeni u članu 1. ove Odluke u iznosu od 250.000,00 KM su namjenski prihodi za:
– ekonomski kod 732 100 – Grant Kantona za sanaciju lifta i sanaciju instalacija centralnog grijanja u objektu Ložionička 9, u iznosu od 250.000,00 KM.

Član 3

Sredstva iz člana 2. ove Odluke raspoređuju se namjenski po razdjelima i namjenama u Posebnom dijelu Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2006. godinu i to:
– razdjel 05 – Služba za stambene i komunalne poslove, poslove obnove, razvoja i zaštite okoliša, ekonomski kod 615 100 – Grant Kantona za sanaciju lifta i sanaciju instalacija centralnog grijanja u objektu Ložionička 9, iznos od 250.000,00 KM.

Član 4

Realizaciju sredstava iz člana 3. ove Odluke izvršit će Načelnik Općine Novo Sarajevo u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama (“Služeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 49/04, 19/05 i 52/05).

Član 5

Ova Odluka čini sastavni dio Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2006. godinu.

Član 6

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Kantona Sarajevo” i primjenjivat će se za fiskalnu 2006. godinu.

Sarajevo, 12.10.2006. godine
Broj: 01-14-2369/06

Predsjedavajući
Općinskog vijeća Novo Sarajevo
Nedžad Koldžo